TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cycla­dol Tab­let    İ.E. Ula­gay

Pi­rok­si­kam-b-sik­lo­dekst­rin

Ambalaj: 20 mgx20 tablet.

End.:Has­ta­nınnor­mal ak­ti­vi­te­si­ni cid­di ola­rak et­ki­le­ye­bi­len ağ­rı­lı semp­tom­la­rıolan ro­ma­tiz­mal ve/ve­ya enf­la­ma­tu­var ra­hat­sız­lık­la­rın te­da­vi­sin­deve özel­lik­le hız­lı et­ki ge­rek­ti­ğin­de en­di­ke­dir. Ay­rı­ca 12 yaş ve üze­ri has­ta­lar­dapri­mer dis­me­no­re te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır. Üst so­lu­num yo­lu enf­la­mas­yo­nuile il­gi­li ateş ve ağ­rı­nın gi­de­ril­me­sin­de kul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.: Pi­rok­si­kam gast­ro­du­ode­nal ül­ser,gast­rit, dis­pep­si, şid­det­li he­pa­tik ve re­nal ra­hat­sız­lık­lar, şid­det­likalp yet­mez­li­ği, şid­det­li hi­per­tan­si­yo­nu, şid­det­li kan al­te­ras­yon­la­rıve­ya he­mo­ra­jik di­ate­zi olan ki­şi­ler­de ve­ya ila­ca du­yar­lı­ğı bi­li­nenki­şi­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ase­til­sa­li­si­lik asit ve­ya di­ğernons­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­la­ra du­yar­lı­ğı olan­lar­da çap­razdu­yar­lık ge­liş­me ola­sı­lı­ğı var­dır. Bu ilaç, ge­be ol­du­ğu bi­li­nen vekuş­ku­la­nı­lan ka­dın­lar­da, em­zi­ren an­ne­ler­de ve ço­cuk­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Geç­mi­şin­de üst gast­ro­in­tes­ti­nalka­nal­da ra­hat­sız­lık­la­rı olan has­ta­lar­da pi­rok­si­kam tıb­bi kont­rolal­tın­da kul­la­nıl­ma­lı­dır. Kar­di­yo­vas­kü­ler yet­mez­lik, ar­ter­yel hi­per­tan­si­yon,he­pa­tik ve re­nal yet­mez­lik, es­ki ve mev­cut kan al­te­ras­yon­la­rı, bron­şi­yalas­tı­mı olan ki­şi­ler­de ve yaş­lı has­ta­lar­da bu ila­cın kul­la­nı­mın­daözel dik­kat gös­te­ril­me­li­dir. Trom­bo­sit ag­re­gas­yo­nu­nu azal­tır veka­na­ma sü­re­si­ni uza­tır.

Yan E.: En sık gö­rü­len yan et­ki­ler bu­lan­tı,epi­gast­rik dist­res, kons­ti­pas­yon ve di­ya­re şek­lin­de gö­rü­len gast­ro­in­tes­ti­nalra­hat­sız­lık­lar­dır. Di­ğer yan et­ki­ler aşı­rı du­yar­lık be­lir­ti­le­ri(cilt­te kı­za­rık­lık), baş ağ­rı­sı, ver­ti­go, as­te­ni, kan kim­ya­sın­dade­ği­şik­lik­ler, BUN de­ğe­rin­de re­ver­sibl ar­tış­tır. Na­dir gö­rü­lenyan et­ki­le­ri, he­mo­ra­ji ol­sun ya da ol­ma­sın gast­rik ül­ser­ler, kus­ma,yüz ve el­ler­de al­ler­jik ödem, de­ri­nin ışı­ğa du­yar­lı­ğın­da ar­tış, okü­lerra­hat­sız­lık­lar, ap­las­tik ane­mi, pan­si­to­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni, ka­ra­ci­ğerfonk­­si­yon pa­ra­met­re­le­rin­de ar­tış, sa­rı­lık, akut re­nal yet­mez­lik,ödem (özel­lik­le ayak bi­le­ğin­de) ve­ya kalp do­la­şım sis­te­mi ra­hat­sız­lık­la­rı(hi­per­tan­si­yon, kon­jes­tif kalp yet­mez­li­ği).

Etkileş.: Pi­rok­si­kam pro­te­in­le­re yük­sekoran­da bağ­la­ndı­ğın­dan, pro­te­in­le­re yük­sek oran­da bağ­la­nan di­ğerilaç­lar­la yer de­ğiş­tir­me­si bek­le­ne­bi­lir. Pi­rok­si­kam da­hil, nons­te­ro­idalan­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­la­rın ka­rar­lı du­rum plaz­ma lit­yum dü­zey­le­ri­niar­tır­dı­ğı bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi: Pi­rok­si­kam te­da­vi­si­nin gün­de bir kez 20 mg ile baş­la­tıl­ma­sıve sür­dü­rül­me­si öne­ril­mek­te­dir. Akut gut, kas-is­ke­let sis­te­mi­neiliş­kin ağ­rı­lar­da, pos­to­pe­ra­tif ve postt­rav­ma­tik ağ­rı­lar­da gün­lükpi­rok­si­kam do­zu ge­re­ğin­de 1 ke­re­de 40 mg’ye ka­dar çı­ka­rı­la­bi­lir.An­cak 30 mg ve üze­ri pi­rok­si­kam doz­la­rı­nın uzun sü­re ve­ril­me­si­ningast­ro­in­tes­ti­nal yan et­ki­yi arı­ta­ca­ğı göz önü­ne alın­ma­lı­dır. Ço­cuk­lar­dajü­ve­nil ro­ma­to­id art­rit için doz, ço­cu­ğun vü­cut ağır­lı­ğı­na bağ­lıola­rak gün­de 1 kez ya­rım tab­let­tir (da­ha has­sas bir doz­la­ma için öne­ri­lendoz­lar: 15 kg’dan az vü­cut ağır­lı­ğı­na sa­hip olan ço­cuk­lar­da 5 mg,16-25 kg ara­sı için 10 mg, 26-45 kg ara­sın­da 15 mg ve 45 kg’dan da­ha ağırço­cuk­lar­da 20 mg).

Cycladol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki