TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cyme­ve­ne Fla­kon IVRoc­he

Gan­sik­lo­vir so­dyum

Ambalaj: 500mgx1 fla­kon ve 0.22 mik­ron mi­li­por filt­re.

End.: İm­mün uyuş­maz­lı­ğı bu­lu­nan şa­hıs­lar­da­kiya­şa­mı ve­ya gör­me­yi teh­dit edi­ci Cyto­me­ga­lo­vi­rus (CMV) en­fek­si­yon­la­rın­da en­di­ke­dir.Edin­sel ba­ğı­şık­lık ye­ter­siz­li­ği send­ro­mu (AIDS) olan ki­şi­ler ve or­gannak­li ya­pı­lan has­ta­lar­da CMV en­fek­si­yon­la­rı­nı ön­le­mek ama­cıy­lakul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Ge­be­lik­teve gan­sik­lo­vir ve­ya asik­lo­vi­re aşı­rı du­yar­lı ol­duğu bilinenlerdekont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: İnt­ra­ve­nöz ola­rak gan­sik­lo­virve­ri­len has­ta­la­rın yak­la­şık %40’ın­da nöt­ro­pe­ni gö­rül­mek­te­dir.Bun­dan do­la­yı gan­sik­lo­vir, ön­ce­den si­to­pe­ni­si bu­lu­nan, di­ğerilaç­la­ra kar­şı si­to­pe­nik re­ak­si­yon gös­ter­dik­le­ri ra­por edi­len yada ışın te­da­vi­si uy­gu­lan­mış ve­ya bi­li­nen mi­ye­lo­sup­re­sif ilaç­larve­ya kim­ya­sal mad­de­ler ve­ril­miş olan has­ta­lar­da dik­kat­li bir şe­kil­dekul­la­nıl­ma­lı­dır. Ço­cuk sa­hi­bi ol­ma po­tan­si­ye­li­ne sa­hip er­kek veka­dın­la­ra te­da­vi sü­re­sin­ce et­kin bir ko­ru­yu­cu kul­lan­ma­la­rı öne­ril­mek­te­dir.Er­kek­le­re, te­da­vi­den son­ra 90 gün sü­re ile ba­ri­yer kont­ra­sep­si­yonuy­gu­la­ma­la­rı öne­ril­me­li­dir. Re­nal fonk­si­yo­nu bo­zuk olan has­ta­lar­dadik­kat­li bir şe­kil­de kul­la­nıl­ma­lı­dır.Ge­be ka­dın­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Em­zir­me­ye, gan­sik­lo­vi­rinson do­zun­dan 72 sa­at son­ra baş­lan­ma­lı­dır.

Yan E.: Sık ola­rak hem nöt­ro­pe­ni hem detrom­bo­si­to­pe­ni göz­len­miş­tir. Ane­mi ve eo­zi­no­fi­li de mey­da­na gel­miş­tir. Ateş,dö­kün­tü ve anor­mal ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon test­le­ri­ görülebilir. Kı­rık­lık,sep­sis, fa­si­yal ödem, bo­ğaz ağ­rı­sı, bu­run ka­na­ma­sı, sen­kop, hi­po­tan­si­yon,ta­şi­kar­di, hi­per­tan­si­yon, ka­na­ma, ödem, arit­mi, gö­ğüs ağ­rı­sı, kalpdur­ma­sı, mi­yo­kard en­fark­tü­sü, fi­le­bit, baş ağ­rı­sı ve baş dön­me­si,ek­si­ta­bi­li­te­de ar­tış (sı­kın­tı nev­ro­zu), ek­si­ta­bi­li­te­de azal­ma(uyu­şuk­luk ve ko­ma), dü­şün­ce bo­zuk­luk­la­rı (kon­füz­yon, ha­lü­si­nas­yon­lar)ve atak­si, pa­res­te­zi ve nö­bet­ler da­hil nö­ro­lo­jik fe­no­men­ler debildiril­miştir. Sa­ğır­lık, re­ti­na de­kol­ma­nı, ka­rın ağ­rı­sı, tok­lukhis­si, ano­rek­si, kons­ti­pas­yon, di­ya­re, he­mo­ra­ji, me­la­na, asi­doz,plaz­ma­da al­ka­len fos­fa­taz, bi­li­ru­bin, LDH, AST dü­zey­le­rin­de ar­tış,glu­koz, po­tas­yum ve­ya tuz dü­zey­le­rin­de azal­ma, ek­lem ro­ma­tiz­ma­sı,mi­yal­ji, kas se­ğir­me­si, as­tım, ök­sü­rük, disp­ne, ka­şın­tı, ür­ti­ker,alo­pe­si, anü­ri, he­ma­tü­ri, id­rar tu­ta­ma­ma görülebilir.

Etkileş.: Dap­son, pen­da­mi­din, flu­si­to­zin,vink­ris­tin, vinb­las­tin, ad­ri­ami­sin, am­fo­te­ri­sin B, tri­me­top­rim/sül­fa­me­tok­sa­zolkom­­bi­nas­yon­la­rı ve­ya di­ğer nük­le­osid ana­log­la­rı gi­bi ilaç­la­rınbir­lik­te kul­la­nıl­ma­la­rı ile ila­ve tok­sik du­ru­mun or­ta­ya çık­ma­sın­dando­la­yı bu ilaç­la­rın gan­sik­lo­vir te­ra­pi­si ile kom­bi­nas­yo­nu yal­nız­cael­de edi­le­bi­le­cek ya­rar­la­rın za­rar­dan da­ha faz­la ol­ma­sı ha­lin­deuy­gu­lan­ma­lı­dır. Zi­do­vu­din ve gan­sik­lo­vi­rin her iki­si de nöt­ro­pe­ni­yene­den ola­bi­le­cek­le­rin­den, gan­sik­lo­vir ile in­dük­si­yon te­da­vi­sisı­ra­sın­da bu iki ila­cın bir­lik­te ve­ril­me­me­le­ri öne­ri­lir. Gan­sik­lo­vir ile bir­lik­te imi­pe­nem/si­las­ta­tin­lerkul­la­nıl­dı­ğın­da, je­ne­ra­li­ze nö­bet­le­rin oluş­tu­ğu ra­por edil­miş­tir.

Doz Önerisi: Öne­ri­len doz, kul­lan­ma sık­lı­ğı ve­ya en­füz­yonoran­la­rı aşıl­ma­ma­lı­dır. Her bir has­ta­nın te­da­vi edil­me­si ay­rı ay­rıde­ğer­len­di­ril­me­li­dir. Doz­da­ki de­ği­şik­lik­ler dü­zen­li ola­rak ya­pı­la­cakkli­nik/he­ma­to­lo­jik de­ğer­len­dir­me­le­re da­yan­ma­lı­dır. Re­nal fonk­si­yo­nunor­mal has­ta­lar için 14 ile 21 gün sü­re ile her 12 sa­at­te bir, 1 sa­at­tenfaz­la sü­re­cek sa­bit bir hız­la, 5 mg/kg IV en­füz­yon şek­lin­de uy­gu­la­nır(10 mg/kg/gün). CMV re­ti­nit re­laps ris­ki olan im­mün yet­mez­li­ği bu­lu­nanhas­ta­lar­da bir sü­rek te­da­vi­si sü­re­si uy­gu­la­na­bi­lir. Öne­ri­lendoz, her haf­ta 5 gün sü­re ile gün­de 6 mg/kg ve­ya haf­ta­da 7 gün gün­de 5mg/kg’dir. AIDS’li has­ta­lar­da sü­re­siz bir te­da­vi ge­re­ke­bi­lir an­cak,ara­lık­sız ba­kım te­da­vi­siy­le bi­le has­ta­lar­da re­ti­nit iler­le­ye­bi­lir.12 ya­şın al­tın­da­ki has­ta­lar­da, si­to­me­ga­lo­vi­rüs en­fek­si­yon­la­rı­nınCyme­ve­ne ile te­da­vi­sin­de sı­nır­lı birkli­nik de­ne­yim bu­lun­mak­ta­dır. Ço­cuk­lar­da bil­di­ri­len yan et­ki­ler,te­da­vi gö­ren eriş­kin­le­re gö­re fark­lı de­ğil­dir. IM ve­ya SC en­jek­si­yon,gan­sik­lo­vir so­lüs­yo­nu­nun yük­sek pH de­ğe­ri­ne bağ­lı ola­rak aşı­rı do­kutah­ri­şi­ne ne­den ola­bi­lir. Hız­lı ve bo­lus tar­zın­da IV en­jek­si­yon­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.

Cymevene adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki