TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Da­nit­rin Forte Tab­let    De­va

Pen­ta­erit­ri­tol tet­ra­nit­rat20 mg, mep­ro­ba­mat 200 mg

Ambalaj: 50 tablet.

End.:­An­gi­napek­to­riste ve ko­ro­ner spazm ile be­ra­ber gö­rü­len kalp has­ta­lık­la­rın­daen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Bü­tünnit­rit­ler gi­bi pen­ta­erit­ri­tol tet­ra­nit­rat da int­ra­okü­ler ba­sın­cıart­tır­dığın­dan glo­kom­da; ile­ri de­re­ce­de ane­mi gö­rü­len has­ta­lar­da,se­reb­ral he­mo­ra­ji ve­ya ka­fa trav­ma­sı var­lığın­da; he­pa­tik ve re­nalye­ter­siz­lik­ler­de, akut in­ter­mi­tan por­fir­ya nö­bet­le­ri gö­rü­le­bi­len­ler­deve ilaç bağım­lı­lığı­na (al­kol da­hil) yat­kın­lığı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.Ko­ro­ner trom­bo­zun he­men ar­dın­dan kul­la­nıl­maz.

Uyar.: Pen­ta­erit­ri­tol tet­ra­nit­ra­ta kar­şı to­le­rans olu­şa­bi­le­ceğin­den,ila­cın uzun sü­re kul­la­nıl­ma­sın­dan son­ra ke­sil­me­si ha­lin­de an­gi­naatak­la­rı­nın ar­ta­bi­le­ceği akıl­da tu­tul­ma­lı­dır. Öne­ri­len do­zun üs­tün­deuzun sü­re kul­la­nıl­dığın­da, özel­lik­le ilaç bağım­lı­lığı­na (al­kol da­hil)yat­kın­lığı olan­lar­da alış­kan­lık ya­pa­bi­lir. Bu kom­bi­nas­yo­nu kul­la­nan­lar­dauy­ku­ya eği­lim ar­ta­bi­le­ceğin­den, has­ta­lar dik­kat ge­rek­ti­ren araç­ve ma­ki­ne­ kul­lan­ma­ma­la­rı ko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır. Ge­be­lik­tegü­ve­ni­rliği­ni gös­te­ren ye­ter­li araş­tır­ma­lar bu­lun­ma­dığın­dan, zo­run­luhal­ler dı­şın­da ge­be­le­re ve­ril­me­me­li­dir.

Yan E.:Pen­ta­erit­ri­toltet­ra­nit­rat baş ağ­rı­sı, hi­po­tan­si­yon, baş dön­me­si, bu­lan­tı ve de­ridö­kün­tü­sü gi­bi yan et­ki­le­re yol aça­bil­mek­te­dir. Mep­ro­ba­mat kul­la­nı­mıile atak­si, gör­me bo­zuk­luğu, uy­ku ha­li, kus­ma, na­di­ren trom­bo­si­to­pe­ni,eo­zi­no­fi­li ve lö­ko­pe­ni gö­rü­le­bi­lir. Mep­ro­ba­ma­ta kar­şı aşı­rı du­ya­r­lığıolan­lar­da ka­şın­tı, de­ri dö­kün­tü­sü, eri­tem, tit­re­me, ateş, ba­zan hi­po­tan­si­yonve kol­laps, na­di­ren an­ji­yo­nö­ro­tik ödem, bron­kos­pazm, Ste­vens-John­sonsend­ro­mu, oli­gü­ri, anü­ri gi­bi be­lir­ti­le­re yol açan aşı­rı du­yar­lıkre­ak­si­yon­la­rı gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Pen­ta­erit­ri­toltet­ra­nit­rat an­ti­hi­per­tan­sif­le­rin, al­kol ise pen­ta­erit­ri­tol tet­ra­nit­ra­tınba­zı et­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir. Mep­ro­ba­mat, SSS dep­re­san­la­rı­nın(al­kol da­hil) et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Sis­te­mik ste­ro­id­ler (oralkont­ra­sep­tif­ler da­hil), fe­ni­to­in, gri­se­oful­vin, ri­fam­pi­sin, fe­no­ti­ya­zin­ler(ör­neğin klorp­ro­ma­zin) ve tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar gi­bi ka­ra­ciğer­deme­ta­bo­li­ze olan ilaç­la­rın me­ta­bo­li­zas­yo­nu­nu ar­tı­ra­rak bu ilaç­la­rınkan dü­zey­le­ri­ni ve bi­yo­ya­rar­lığı­nı et­ki­le­ye­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­lük or­ta­la­ma doz, aç kar­nı­naalı­nan 4x1 tab­let­tir. Ağ­rı ge­ce­le­ri de gö­rül­düğün­de, son doz yat­ma­danön­ce alın­ma­lı­dır.

Danitrin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki