TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  12 Mayıs 2021, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Da­rob Tab­letAbbott

So­ta­lol HCl

Ambalaj: 80 mgx50 tablet.

Eşdeğeri: Talozin Tablet: 80 mgx50 tablet (Adeka).

End.:Semp­to­ma­tikve te­da­vi ge­rek­ti­ren ta­şi­kar­dik sup­ra­vent­ri­kü­ler kalp arit­mi­le­ri:AV kav­şak ta­şi­kar­di­si, pa­rok­sis­mal at­ri­yal fib­ri­las­yon ve­yaWolf-Par­kin­son-Whi­te send­ro­mu­na eş­lik eden sup­ra­vent­ri­kü­ler ta­şi­kar­di­lerve ağır semp­­to­ma­tik vent­ri­kü­ler ta­şi­kar­dik kalp arit­mi­le­rin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:De­kom­pan­sekalp yet­mez­li­ği, şok, 2. ve 3. de­re­ce at­ri­yo­vent­ri­kü­ler blok, si­no­at­ri­alblok, si­no­at­ri­al dü­ğüm send­ro­mu, bra­di­kar­di (<50 vu­ru/dak), pre­ek­sis­tanQT uza­ma­sı, hi­po­po­ta­se­mi, hi­po­tan­si­yon, geç dö­nem­de pe­ri­fe­rikdo­la­şım bo­zuk­luk­la­rı, obst­rük­tif ak­ci­ğer has­ta­lık­la­rı, me­ta­bo­likasi­doz, dil­ti­azem ve ve­ra­pa­mil ti­pi kal­si­yum an­ta­go­nist­le­ri­ninIV kul­la­nım­la­rın­da (yo­ğun ba­kım te­da­vi­si dı­şın­da) ve so­ta­lo­la du­yar­lıhas­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ko­ro­ner kalp has­ta­sı ve/ve­ya kalp arit­mi­le­ri olanhas­ta­lar­da te­da­vi­nin ke­sil­me­si ka­de­me­li ola­rak ya­pıl­ma­lı­dır.Mo­tor­lu araç ve­ya ma­ki­ne kul­lan­ma ye­te­ne­ği aza­la­bi­lir. Ge­be­liksı­ra­sın­da an­cak çok ge­rek­li gö­rü­lür­se ve dok­tor kont­ro­lün­de ya­rar/za­rarora­nı göz önün­de tu­tu­la­rak dik­kat­le ve­ril­me­li­dir. Ye­ni do­ğan be­bek­ler­denab­zın za­yıf­la­ma­sı, hi­po­tan­si­yon, hi­pog­li­se­mi ve so­lu­num dep­res­yo­nuris­ki ne­de­niy­le bek­le­nen do­ğum ta­ri­hin­den 48-72 sa­at ön­ce­sin­de te­da­vike­sil­me­li­dir. Emziliren be­bekler b-blo­keret­ki­ler yö­nün­den göz­lem al­tın­da tu­tul­ma­lı­dır.

Yan E.:Na­di­renyor­gun­luk, baş dön­me­si, baş ağ­rı­sı, uyu­şuk­luk, pa­res­te­zi ve ekst­re­mi­te­ler­deso­ğu­ma mey­­da­na ge­le­bi­lir. Mi­de ve ba­ğır­sak şi­ka­yet­le­ri, obst­rük­tifso­lu­num yet­mez­li­ği, alo­pe­si, kon­junk­ti­vit, uy­ku bo­zuk­luk­la­rı,kalp yet­mez­li­ği­nin şid­det­len­me­si, bra­di­kar­di, at­ri­yo­vent­ri­kü­lerile­ti bo­zuk­luk­la­rı ve hi­po­tan­si­yon, da­ha na­dir gö­rü­len ol­gu­larara­sın­da­dır.

Etkileş.: So­ta­lol te­da­vi­si sı­ra­sın­da kal­si­yum an­ta­go­nist­le­ri­ninIV uy­gu­la­ma­sın­dan (yo­ğun ba­kım dı­şın­da) ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Sı­nıf 1an­ti­arit­mik ilaç­lar­la kom­bi­ne te­da­vi­de ORS komp­lek­si­ni ge­niş­le­tenmüs­tah­zar­lar (özel­lik­le ki­ni­din gi­bi) kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Cid­di QTuza­ma ris­kin­den do­la­yı so­ta­lo­lun di­ğer Sı­nıf 3 an­ti­arit­mik­ler­lekom­bi­ne kul­la­nı­mı sa­kın­ca­lı­dır. Tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar, bar­bi­tü­rat­lar,fe­no­ti­ya­zin ve nar­ko­tik­ler, an­ti­hi­per­tan­sif­ler, di­üre­tik­ler veva­zo­di­la­tör­ler­le te­da­vi sı­ra­sın­da so­ta­lol kul­la­nıl­ma­sı kan ba­sın­cı­nıda­ha faz­la dü­şü­re­bi­lir. So­ta­lol, nar­ko­tik­ler ve an­ti­arit­mik­le­rin kar­di­yo-dep­re­sifet­ki­le­ri adi­tif ola­bi­lir. Tü­bo­kü­ra­rin kay­nak­lı nö­ro­mus­kü­ler blo­kajb-ad­re­ner­jik re­sep­tör­le­rin in­hi­bis­yo­nuile şid­det­le­ne­bi­lir. So­ta­lo­lun re­zer­pin, klo­ri­din, al­fa-me­til­do­pa,gu­an­fa­sin ve kalp gli­ko­zit­le­riy­le bir ara­da kul­la­nıl­ma­sı kalp fre­kan­sı­nındüş­me­si­ne ve nor­mal kalp ile­ti­si­nin ya­vaş­la­ma­sı­na ne­den ola­bi­lir.Di­üre­tik­ler­le kul­la­nıl­dı­ğın­da po­tas­yum dü­ze­yi­nin iz­len­me­siözel­lik­le önem­li­dir.

Doz Önerisi: Hi­per­tan­si­yon ve an­ji­na pek­to­ris­te gün­lük or­ta­la­madoz 2x80 ve­ya 1x160 mg’dir. Arit­mi­ler­de 160-240 mg ola­rak kul­la­nı­lır. Ti­ro­tok­si­koz­da1x160 mg, akut mi­yo­kard en­fark­tü­sün­de pro­fi­lak­tik amaç­la en­fark­tüs­ten5-14 gün son­ra 320 mg kul­la­nı­lır. Mak­si­mum gün­lük doz 480 mg’dir.

Darob adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Hemşireler Günü ve Haftası  Sakatlar Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki