TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  26 Eylül 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

De­kort Am­pul IM/IV   De­va

Dek­sa­me­ta­zon

Ambalaj: 8mg/2 mLx1 ampul.

De­kort Tab­let

Dek­sa­me­ta­zon

Ambalaj: 0.50mgx20 tab­let : 0.75 mgx20 tablet.

End.:Kortikosteroidtedavisi gerektiren hastalıklarda endikedir..

Kontr.E.:Can­lı aşıuy­gu­lan­ma­sı, ge­be­lik, aşı­rı du­yar­lık, akut en­fek­si­yon ve Her­peszos­ter’de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pep­tik ül­ser­li, os­te­opo­ro­zis­lipsi­ko­zu ve­ya ağır psi­ko­nev­ro­zu olan­lar­da an­cak ha­yat kur­ta­rı­cı ol­du­ğuza­man, kon­jes­tif kalp yet­mez­li­ği, kro­nik böb­rek yet­mez­li­ği, di­abe­tesmel­li­tus, en­fek­si­yon has­ta­lı­ğı olan ve yaş­lı ki­şi­ler­de çok dik­kat­likul­la­nıl­ma­lı­dır. Sırt ağ­rı­sı os­te­opo­ro­za işa­ret ola­bi­le­ce­ği unu­tul­ma­ma­lı­dır.Yük­sek doz­dauzun sü­re kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Te­da­vi­nin bir­den ke­sil­me­si uy­gun de­ğil­dir.Ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­sı fe­tü­sü et­ki­ler, tıb­bi ge­rek­sin­me dı­şın­dage­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Kor­ti­kos­te­ro­idalan an­ne­ler, be­bek­le­ri­ni em­zir­me­me­li­dir.

Yan E.:Vü­cut­tasu ve sod­yu­mu tu­tar­ken, po­tas­yum kay­bı­na ne­den olur. Ab­do­mi­nal dis­tan­si­yon,ül­se­ra­tif özo­fa­jit, in­ce ve ka­lın ba­ğır­sak per­fo­ras­yon­la­rı, pank­re­atit,aler­jik der­ma­tit, has­sas-in­ce cilt olu­şu­mu, pe­ri­nel böl­ge­de yan­mave ka­şın­ma, kon­vül­zi­yon­lar, int­rak­ra­ni­yal ba­sınç­ta art­ma ve bu­nabağ­lı ola­rak pa­pil­la öde­mi, pos­te­ri­or, glo­kom, ek­sof­tal­mi, int­ra­okü­lerba­sınç­ta art­ma, kas za­fi­ye­ti, kas küt­le­si kay­bı, os­te­opo­roz, uzunke­mik­ler­de pa­to­lo­jik kı­rık­lar, menst­rü­el bo­zuk­luk­lar, ço­cuk­lar­dage­li­şim ge­cik­me­si, di­ya­be­tik­ler­de in­sü­lin ve­ya oral hi­pog­li­se­mikge­rek­si­ni­min­de art­ma, hir­su­tizm, ay­rı­ca ki­lo ve iş­tah­ta art­ma, bu­lan­tı,yor­gun­luk, psi­şik bo­zuk­luk­lar, aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı gi­biyan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Bar­bi­tü­rat,fe­ni­to­in ve ri­fam­pi­sin­le bir­lik­te ve­ri­lir­se kor­ti­kos­te­ro­idinet­ki­si aza­la­bi­lir, an­ti­ko­agü­lan­la­ra yanıt aza­la­bi­lir.

Doz Önerisi:Dekort Ampul: Da­ha zi­ya­de akut dev­re­ler­de kul­la­nı­lır. Ge­nel­lik­legün­lük doz 4-20 mg’dir (mak­si­mum 80 mg).Dekort Tablet: Gün­lük doz 0.75-9 mg’dir. Bu doz 3-4 kıs­ma bö­lü­ne­rek ve­ri­lir.Kro­nik du­rum­lar­dagün­lük doz 1.5-3 mg ve sü­rek doz ise 0.75 mg’dir.

De­kort Göz/Ku­lak Dam­la­sı

Dek­sa­met­azo­n

Ambalaj: 5 mg/5 mL’lik dam­la­lık şişe.

Eşdeğeri:Ce­be­dexGöz/Ku­lak Dam­la­sı: 5 mg/5 mL(Abdi İbrahim); De­xa-Si­neGöz Dam­la­sı: 5 mg/5 mL(Li­ba); Ma­xi­dexOf­tal­mik Süs­pan­si­yon: 5 mg/5 mL(Al­con); Onad­ronSimp­le Göz/Ku­lak Dam­la­sı: 5 mg/5 mL(İ.E.Ula­gay); SpersadexGöz Damlası: 5 mg/5 mL(Novartis Ophtalmics).

End.:Aler­jikeks­ter­nal ok­lit, risk­li ol­ma­sı­na rağ­men ste­ro­id te­da­vi­si­nin ge­rek­ligö­rül­dü­ğü pü­rü­lan ya da pü­rü­lan ol­ma­yan en­fek­tif eks­ter­nal otit gi­bidış ku­lak yo­lu­nun ste­ro­id te­da­vi­ye ya­nıt ve­ren enf­la­mas­yon­lu du­rum­la­rile gözde aler­jik kon­junk­ti­vit, ak­ne ro­za­sea, yü­zey­sel nok­ta­lı ke­ra­tit,her­pes-zos­ter ke­ra­ti­ti, irit, sik­lit; kim­ya­sal mad­de ve ısı ne­de­niy­leolu­şan ya­nık­lar, ya­ban­cı ci­sim­le­rin yol aç­tı­ğı göz ka­pa­ğı ve bul­barkon­junk­ti­vi ya­ra­lan­ma­la­rı; göz ön seg­men­ti­nin çe­şit­li ne­den­le­rebağ­lı ir­ri­tas­yon ve en­fek­si­yöz ol­ma­yan enf­la­mas­yon­la­rı, göz ya­şıbe­zi ve göz ya­şı ke­se­si enf­la­mas­yon­la­rın­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Ku­la­ğın fun­gal en­fek­si­yon­la­rı, dek­sa­me­ta­zo­nakar­şı aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rı ve ku­lak za­rı per­fo­re olan has­ta­lar­ile gözdeki her­pe­tik ve mi­ko­tik ke­ra­tit, göz tü­ber­kü­lö­zü, glo­komanem­ne­zi, gö­zün tüm bak­te­ri­yel, vi­ral ve fun­gal en­fek­si­yon­la­rı,dek­sa­me­ta­zo­na aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da kont­r­en­di­ke­dir.

Uyar.: Kor­ti­kos­te­ro­id içe­ren tüm müs­tah­zar­lar­da ol­du­ğugi­bi, dek­sa­me­ta­zon müs­tah­za­rı da dok­tor gö­ze­ti­mi al­tın­da kul­la­nıl­ma­yabaş­lan­ma­lı ve de­vam edil­me­li­dir. Ge­be­lik­te zor­un­lu ol­ma­dık­ça kul­la­nıl­ma­ma­lı,kul­la­nıl­ma­sı ke­sin ge­rek­li gö­rül­dü­ğün­de yo­ğun ve uzun sü­re­li te­da­vi­ler­denka­çı­nıl­ma­lı­dır. To­pi­kal uy­gu­la­nan ste­ro­id­ler sis­te­mik do­la­şı­mageç­ti­ği için, em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­sı­nın zo­run­lu ol­du­ğudu­rum­lar­da em­zir­me­ye ara ve­ril­me­li­dir.

Yan E.:Özel­lik­leuzun sü­ren te­da­vi­ler­de göz si­nir­le­rin­de ha­ra­bi­yet, glo­kom, gö­rüşala­nı ve gö­rüş ber­rak­lı­ğın­da azal­ma, pos­te­ri­or sub­kap­sü­ler ka­ta­raktolu­şu­mu gi­bi yan et­ki­ler or­ta­ya çı­ka­bi­lir. Na­di­ren göz­de yan­ma, bat­ma mey­da­nage­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Ku­lak iyi­ce te­miz­le­nip ku­ru­lan­dık­tan son­ra gün­de2-3 kez 3-4 dam­la ku­lak ka­na­lı­na dam­la­tı­lır. Te­da­vi­den ya­nıt alın­dık­tanson­ra doz gi­de­rek azal­tı­lır. Gözde, baş­lan­gıç­ta gün­düz­le­ri her sa­at­teve ge­ce­le­ri her iki sa­at­te bir gö­ze 1-2 dam­la dam­la­tı­lır. Te­da­vi­denya­nıt alın­dık­tan son­ra uy­gu­la­ma 3-4 sa­at­te bir 1 dam­la ola­rak azal­tı­lırve da­ha son­ra­la­rı gün­de 3-4 kez 1 dam­la dam­la­tıl­ma­sı ye­ter­li olur.

Dekort adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki