TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

De­lix Tab­letSanofi-Aventis

Ra­mip­ril

Ambalaj: 2.5 mgx28 çen­tik­li tab­let : 5 mgx28 çen­tik­li tablet.

Delix protect Tablet

Ra­mip­ril

Ambalaj: 10 mgx28 çen­tik­li tab­let.

End.:A­CE in­hi­bi­tö­rü­olarak hi­per­tan­si­yon te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ra­mip­ri­lea­şı­rı du­yar­lık­ta kont­ren­di­ke­dir. An­ji­yo­nö­ro­tik ö­dem geç­mi­şi o­lanhas­ta­lar­da, re­nal a­kı­şın hı­zı­nı a­zal­tan da­ral­ma­lar (he­mo­di­na­miket­ki­li ste­noz), bi­la­te­ral re­nal ar­ter ste­no­zu ve­ya tek bir böb­rek­tear­ter dar­lı­ğı o­lan ki­şi­ler­de (ha­ya­tı teh­dit e­de­cek şe­kil­de kan ba­sın­cın­dadüş­me ve böb­rek yet­mez­li­ği ris­ki), kal­bin a­ort ve­ya mit­ral ka­pak­la­rın­daa­kış hı­zı a­zal­tı­cı da­ral­ma­lar ve he­mo­di­na­mik ö­ne­mi o­lan sub­val­vu­lera­ort ste­noz­lu has­ta­lar­da (ha­ya­tı teh­dit e­de­cek şe­kil­de kan ba­sın­cın­dadüş­me ve böb­rek yet­mez­li­ği ris­ki) kont­ren­di­ke­dir. Ço­cuk­lar­da, böb­rekfonk­si­yo­nu bo­zu­lan (1.73 m2 vü­cut yü­ze­yi i­çin kre­a­ti­nin kli­ren­sida­ki­ka­da 20 mL’den da­ha dü­şük) ve di­ya­liz­de­ki has­ta­lar­da gü­ve­nir­li­ği­neve et­ki­si­ne da­ir ye­ter­li bil­gi yok­tur.

Uyar.: Ra­mip­ril te­da­vi­si dü­zen­li tıb­bi gö­ze­tim ge­rek­ti­rir.Ge­be­ler­dekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ra­mip­ril te­da­vi­si em­zi­ren an­ne­ler­de ge­rek­liy­se,an­ne bu sü­re­de ço­cuk em­zir­me­me­li­dir.

Yan E.:Ö­zel­lik­lete­da­vi baş­lan­gı­cın­da, ba­zan kon­sant­ras­yon bo­zuk­luk­la­rıy­la bir­lik­tesey­re­den ser­sem­lik, ve re­ak­si­yon­lar­da za­yıf­la­ma, hal­siz­lik, za­yıf­la­mave baş dön­me­si gi­bi semp­tom­lar yük­sek kan ba­sın­cı­nın ar­zu e­di­len de­ğe­rein­me­si­nin so­nu­cu o­la­rak o­lu­şa­bi­lir. Kan ba­sın­cın­da­ki a­şı­rı düş­me­yita­şi­kar­di, pal­pi­tas­yon, do­la­şım bo­zuk­luk­la­rı örn. a­yak­ta du­rur­kengüç­süz­lük ve­ya ba­yıl­ma his­si (bo­zul­muş or­tos­ta­tik dü­zen), kar­di­yaka­rit­mi, bu­lan­tı, ter­le­me, ku­lak çın­la­ma­sı, i­şit­me bo­zuk­lu­ğu, gör­megüç­lü­ğü, baş ağ­rı­sı, ank­si­ye­te, ser­sem­lik his­si ve a­şı­rı uy­ku ha­ligi­bi di­ğer semp­tom­lar iz­le­ye­bi­lir. Da­ha son­ra ge­çi­ci sen­kop o­lu­şa­bi­lir.

Etkileş.:Al­lo­pü­ri­nol,im­mü­no­süp­re­sif i­laç­lar, kor­ti­kos­te­ro­id­ler, pro­ka­i­na­mid, si­tos­ta­tik­lerve kan tab­lo­su­nu de­ğiş­ti­re­bi­len di­ğer i­laç­lar kan tab­lo­su de­ği­şik­li­ğio­la­sı­lı­ğı­nı ar­tı­rır­lar. An­ti­di­ya­be­tik a­jan­lar­la (örn. in­sü­lin,ve sül­fo­ni­lü­re tü­rev­le­ri) bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da kan şe­ker­le­rin­de­kidüş­me ih­ti­ma­li dik­ka­te a­lın­ma­lı­dır. An­ti­hi­per­tan­sif a­jan­lar(örn. di­ü­re­tik­ler) ve­ya an­ti­hi­per­tan­sif et­ki­li di­ğer i­laç­lar(örn. nit­rat­lar, tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar, a­nes­te­zik­ler) bir­lik­tekul­la­nıl­dı­ğın­da an­ti­hi­per­tan­sif et­ki­nin po­tan­si­ye­li­ze ol­ma ih­ti­ma­ligöz ö­nün­de bu­lun­du­rul­ma­lı­dır. Po­tas­yum ta­mam­la­yı­cı­lar­la bir­lik­teve­ril­me­me­li­dir. Po­tas­yum tu­tu­cu­lar­la ve­ril­di­ğin­de dik­kat­li o­lun­ma­lı­dır.Lit­yum atı­lı­mı­nı a­zal­ta­bi­lir. A­se­til­sa­li­si­lik ve in­do­me­ta­singi­bi nons­te­ro­i­dal an­ti­enf­la­ma­tu­var­lar ra­mip­ri­lin kan ba­sın­cı­nıdü­şü­rü­cü et­ki­si­ni a­zal­ta­bi­lir­ler. Ra­mip­ril al­ko­lün et­ki­si­nipo­tan­si­ye­li­ze e­de­bi­lir. Di­yet­le yük­sek mik­tar­da tuz a­lı­mı ra­mip­ri­linan­ti­hi­per­tan­sif et­ki­si­ni azal­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­lük baş­lan­gıç do­zu 1x2.5 mg o­lup, di­ü­re­tik ­te­da­vi­sigö­ren ve­ya re­nal yet­mez­li­ği o­lan has­ta­lar­da gün­de 1.25 mg kul­la­nı­lır.Or­ta­la­ma gün­lük doz 2.5-10 mg’dir.

De­lix Plus Tab­let

Ra­mip­ril, hid­rok­lo­ro­tiyazit

Ambalaj: 2.5 (2.5 mg+12.5 mg)x28 çen­tik­li tab­let : 5 (5mg+25 mg)x28 çen­tik­li tab­let.

End.:Ra­mip­rilve hid­rok­lo­ro­tiyazit, kom­bi­ne te­da­vi­nin en­di­ke ol­du­ğu esan­­si­yelhi­per­tan­si­yon­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Ra­mip­ril, hid­rok­lo­ro­tiyazit, di­ğer tiyazit di­üre­tik­le­rive sül­fo­na­mid­le­re aşı­rı du­yar­lık gös­te­ren­ler­de; an­ji­yo­nö­ro­tiködem geç­mi­şi olan has­ta­lar­da; şid­det­li böb­rek fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğuolan has­ta­lar­da ve di­ya­liz­de­ki has­ta­lar­da; re­nal ar­te­rin he­mo­di­na­miket­ki­li ste­no­zu (akış azal­tı­cı da­ral­ma­lar), bi­la­te­ral ar­ter ste­no­zuve­ya tek bir böb­rek­te ar­ter dar­lı­ğı olan ki­şi­ler­de; ra­mip­ril/hid­rok­lo­ro­tiyazitkom­bi­nas­yo­nu te­da­vi­sin­den son­ra kö­tü­le­şe­bi­le­cek be­lir­gin vü­cutelekt­ro­lit içe­ri­ği bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­da (ör­ne­ğin hi­po­ka­le­mi,hi­po­nat­re­mi ve­ya hi­per­kal­se­mi); şid­det­li ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğuolan has­ta­lar­da (sı­vı ve tuz den­ge­siz­li­ği ris­ki); ge­be­lik sı­ra­sın­da;em­zi­ren an­ne­ler­de.

Uyar.: Bu kom­bi­nas­yon­la te­da­vi, dü­zen­litıb­bi gö­ze­tim ge­rek­ti­rir. Ge­nel­lik­le te­da­vi­ye baş­lan­ma­dan ön­ce de­hid­ra­tas­yon,hi­po­vo­le­mi (kan hac­min­de azal­ma) ve­ya tuz nok­san­lı­ğı­nın gi­de­ril­me­siöne­ri­lir.

Yan E.: Hi­po­tan­si­yon semp­tom­la­rı, kar­di­yakarit­mi, vas­kü­ler ste­no­za bağ­lı per­füz­yon bo­zuk­luk­la­rı, mi­yo­kar­di­yalve­ya se­reb­ral is­ke­mi; hid­rok­lo­ro­tiyazit­le te­da­vi sı­ra­sın­da in­ters­tis­yelnef­rit; hi­per­kal­se­mi, hi­pok­lo­re­mi, hi­po­mag­ne­ze­mi, me­ta­bo­lik al­ka­loz;an­ji­yo­nö­ro­tik ödem; flaş, kon­junk­ti­vit, ka­şın­tı, ür­ti­ker, ek­zan­te­minçe­şit­li form­la­rı ve enan­tem; fo­to­sen­si­ti­vi­te, alo­pe­si, oni­ko­liz,Ray­na­ud fe­no­me­ni, ana­fi­lak­tik/oid re­ak­si­yon ola­sı­lı­ğı­nın ve şid­de­ti­ninart­ma­sı; ku­ru ök­sü­rük, ri­nit, si­nü­zit, bron­şit ve özel­lik­le ku­ru ök­sü­rük­lühas­ta­lar­da bron­kos­pazm; al­ler­jik re­ak­si­yo­na bağ­lı ola­rak pnö­mo­ni,ak­ci­ğer öde­mi; ağız­da ku­ru­luk, oral mu­ko­za­nın ir­ri­tas­yo­nu ve­yaenf­la­mas­yo­nu, sin­di­rim bo­zuk­luk­la­rı, pank­re­atit, ka­ra­ci­ğer en­zim­le­rin­deart­ma, ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu­nun di­ğer form­la­rı ve he­pa­tit;erit­ro­sit sa­yı­sı ve he­mog­lo­bin de­ğe­rin­de, trom­bo­sit ve lö­ko­sit sa­yı­sın­daazal­ma, ag­ra­nü­lo­si­toz, pan­si­to­pe­ni; baş ağ­rı­sı ve di­ğer sant­ralve pe­ri­fe­rik si­nir sis­te­mi re­ak­si­yon­la­rı, psi­şik re­ak­si­yon­lar;erek­til im­po­tens ve li­bi­do azal­ma­sı; kas kramp­la­rı, mi­yal­ji, art­ral­ji,ateş, eo­zi­no­fi­li, vas­kü­lit, an­ti­nük­le­er an­ti­kor­lar­da ar­tış; gutatak­la­rı; se­rum­da­ki ko­les­te­rol ve trig­li­se­rid­de ola­sı bir ar­tış.

Etkileş.: An­ti­hi­per­tan­sif et­ki­li di­ğerilaç­lar, nons­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­lar, pre­sör amin­ler,kor­ti­kos­te­ro­id­ler, kar­be­nok­so­lon, bü­yük mik­tar­lar­da me­yan kö­kü,lak­sa­tif­ler, di­ğer ka­li­üre­tik ajan­lar, po­tas­yum tuz­la­rı, po­tas­yumtu­tu­cu di­üre­tik­ler, he­pa­rin, di­gi­ta­lis müs­tah­zar­la­rı, lit­yum tuz­la­rı,al­lo­pü­ri­nol, im­mü­no­süp­re­sif ilaç­lar, pro­ka­ina­mid, si­tos­ta­tik­lerve kan tab­lo­su­nu de­ğiş­ti­re­bi­len di­ğer mad­de­ler, me­til­do­pa, an­ti­di­ya­be­tikajan­lar, en­te­ral uy­gu­lan­mış iyon de­ğiş­ti­ri­ci­ler, kü­rar ti­pi kasgev­şe­ti­ci­ler ve al­kol­le et­ki­le­şe­bi­lir.

Doz Önerisi: Do­zaj, is­te­ni­len an­ti­hi­per­tan­sif et­ki­ye has­ta­nınila­ca kar­şı olan to­le­ran­sı­na bağ­lı­dır. De­lix Plus te­da­vi­si uzun sü­re­li­dir ve te­da­visü­re­si he­kim ta­ra­fın­dan ayar­la­nır. Ola­ğan baş­lan­gıç do­zu 1 De­lix 2.5 Plus ve­ya ½ De­lix 5 Plus tab­let­tir. Ge­re­kir­se, doz 2-3haf­ta­lık ara­lık­lar­la yük­sel­ti­le­bi­lir. İzin ve­ri­len mak­si­mum gün­lükdoz 4 De­lix2.5 Plus ve­ya 2 De­lix 5 Plus tab­let­tir. Ge­nel­lik­le tek birdoz ola­rak sa­bah­le­yin uy­gu­la­na­cak gün­lük doz öne­ri­lir.

Delix adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki