TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  27 Şubat 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

De­moksil Süs­pan­si­yon     De­va

Amo­ksi­si­lin tri­hid­rat

Ambalaj: 125 mg/5 mLx80 mL :: 250 mg/5 mLx80 mL’lik şi­şe.

Eşdeğeri:Am­oksi­naOral Süs­pan­si­yon: 125 mg/5mLx 80 mL, 250 mg/5 mLx80 mL­ (MustafaNevzat); Atok­si­linOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx80 mL’lik şişe (Ata­bay); Lar­go­pen Oral Süs­pan­si­yon:125 mg/5 mLx80 mL, 250 mg/5 mLx80 mL­­ (Bilim); Mok­si­linOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx80 mL şişe (İl­san); Re­mo­xil Süs­pan­si­yon:250 mg/5 mLx80 mL (İ.E.Ulagay).

De­mok­sil Tab­let

Amo­ksi­si­lin tri­hid­rat

Ambalaj: 500 mgx16 tablet.

Eşdeğeri:Al­fo­xilTab­let: 500 mgx16 tab­let (Ab­far); Amok­si­linKap­sül: 500 mgx16 kapsül (No­bel); Amok­si­naTab­let: 500 mgx16 tab­let (Mustafa Nev­zat); Atok­si­linTab­let: 500 mgx16 tab­let (Ata­bay); Lar­go­penTab­let: 500 mgx16 tab­let (Bi­lim); MoksilinTab­let: 500 mgx16 tablet (İl­san); Re­mo­xilTab­let: 500 mgx16 tab­let (İ.E.Ulagay); Top­ra­mo­xinFilm Tab­let: 500 mgx16tab­let (Top­rak).

End.:Du­yar­lımik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın et­ken ol­du­ğu ton­sil­lit, or­ta ku­lak il­ti­ha­bı,si­nü­zit, fa­ren­jit, akut ve kro­nik bron­şit, pnö­mo­ni gi­bi üst ve alt so­lu­numyo­lu en­fek­si­yon­la­rı; sis­tit, üret­rit, pi­ye­lo­nef­rit, ad­nek­sit, pu­er­pe­alen­fek­si­yon­lar, sep­tik abor­tus, go­no­re, pros­ta­tit gi­bi üro­ge­ni­talsis­tem en­fek­si­yon­la­rı; se­lü­lit, ab­se, im­pe­ti­go, ak­ne gi­bi de­rive yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­ryla sep­sis ve bak­te­ri­yel me­nen­ji­tinte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Pe­ni­si­linaler­ji­si olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si uy­gu­la­nan has­ta­lar­da cid­dihat­ta ölüm­le so­nuç­la­na­bi­len ana­fi­lak­tik aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rıbil­di­ril­miş­tir. Ge­be­lik­te gü­ve­nir­li­ği he­nüz ke­sin­lik ka­zan­ma­mış­tır.Amok­si­si­lin sü­te az mik­tar­da ge­çer, em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­dı­ğın­dabu özel­li­ği unu­tul­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Aler­jikre­ak­si­yon­lar gö­rü­le­bi­lir. Bu­lan­tı kus­ma ve di­ya­re, eri­te­ma­tözma­kü­lo­pa­pü­ler dö­kün­tü­ler ve ür­ti­ker gö­rü­le­bi­lir. Pe­ni­si­lin­ler­lete­da­vi sı­ra­sın­da ane­mi, trom­bo­si­to­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­nik pur­pu­ra,eo­zi­no­fi­li, lö­ko­pe­ni ve ag­ra­nü­lo­si­toz bil­di­ril­miş­tir. Sey­rekola­rak ge­ri dö­nüş­lü hi­pe­rak­ti­vi­te, aji­tas­yon, ank­si­ye­te, uy­ku­suz­luk,kon­füz­yon, dav­ra­nış bo­zuk­luk­la­rı ve/ve­ya ser­sem­lik ha­li kay­de­dil­miş­tir.

Etkileş.:Amok­si­si­lin,di­gok­sin ve­ya al­lo­pu­ri­nol­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da bu ilaç­la­rınab­sorp­si­yon­la­rı­nı ar­tı­ra­bi­lir. Al­lo­pu­ri­nol­le be­ra­ber alın­dı­ğın­dacilt­te kı­za­rık­lık­la­rın oluş­ma­sı in­si­dan­sı ar­tar. Ku­ma­rin ile kul­la­nıl­ma­sı ha­lin­deamok­si­si­li­nin kan dü­ze­yi yük­se­lir.

Doz Önerisi: Ço­cuk­lar i­çin Süs­pan­si­yon for­mu ter­cih e­dil­me­li­dir. 20kg’nin üs­tün­de­ki ço­cuk­la­ra ye­tiş­kin do­zu uy­gu­la­nır. Doz ye­tiş­kin­ler­de8 sa­at­te bir 250 mg’dir. A­ğır ve kıs­men di­renç­li en­fek­si­yon­lar­da ye­tiş­kin­le­re8 sa­at­te bir 500 mg ve­ri­lir. Go­no­re­de ve a­kut, ba­sit a­no­ge­ni­tal veü­ret­ral en­fek­si­yon­lar­da (ka­dın-er­kek) ye­tiş­kin­ler­de o­la­ğan doztek doz ha­lin­de 3 g a­mok­si­si­lin­dir. Bak­te­ri­yel me­nen­jit­te ye­tiş­kin­ler­degün­lük doz kg ba­şı­na 150-200 mg o­la­rak he­sap­la­nır. Bu doz 8 ve­ya 6 e­şitkıs­ma bö­lü­ne­rek 3 ve­ya 4 sa­at a­ra i­le ve­ri­lir. A­mok­si­si­lin i­lete­da­vi, semp­tom­lar kay­bol­duk­tan son­ra en az 48-72 sa­at da­ha sür­dü­rül­me­li­dir.He­mo­li­tik strep­to­kok­la­rın ne­den ol­du­ğu en­fek­si­yon­lar­da nüks­le­rinve komp­li­kas­yon­la­rın ön­le­ne­bil­me­si i­çin te­da­vi­nin en az 10 günsür­dü­rül­me­si ö­ne­ri­lir.

Demoksil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki