TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

De­pa­kinFlakon IV              Sanofi-Aventis

Valp­ro­at sod­yum

Ambalaj: 400 mgx4 flakon ve 4 mLx4 enjeksiyonluk su ampulü.

De­pa­kin En­te­rik Tab­let

Valp­ro­at sod­yum

Ambalaj: 200 mgx40 tab­let :: 500 mgx40 tab­let.

De­pa­kin O­ral So­lüs­yon

Valp­ro­at sod­yum

Ambalaj: 200 mg/mLx40 mL’lik şişe.

De­pa­kin Chro­no Bölünebilir Tab­let

Valp­ro­at sod­yum

Ambalaj: 500 mgx30 tab­let.

End.:Jeneralizeveya parsiyel epilepsinin tedavisinde, özellikle absans, miyoklonik,tonik-klonik, atonik ve miks nöbet şekillerinin görüldüğü durumlarda (basitveya kompleks nöbetlerde, sekonder jeneralize nöbetler, spesifik sendromlar),çocuklardaki febril konvülsiyonların profilaksisinde (yüksek risk altındaki veen az bir kez konvülsiyon geçirmiş olan süt çocukları veya küçük çocuklarda) vebipolar bozukluklara bağlı maninin önlenmesi ve tedavisinde endikedir.

Kontr.E.:He­pa­tikyet­mez­lik ve he­mo­ra­jik di­a­tez du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon test­le­ri ö­zel­lik­le risk­lihas­ta­lar­da te­da­vi­den ön­ce ve te­da­vi­nin ilk 6 a­yın­da pe­ri­yo­dik o­la­rakya­pıl­ma­lı­dır. 3 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da sod­yum valp­ro­at uy­gu­la­na­cak­samo­no­te­ra­pi ö­ne­ri­lir, an­cak te­da­vi­ye baş­la­ma­dan ön­ce ka­ra­ci­ğerha­ra­bi­ye­ti ris­ki bu grup­ta­ki has­ta­lar­da i­yi de­ğer­len­di­ril­me­li­dir.3 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da ay­nı za­man­da sa­li­si­lat kul­la­nı­mı,ka­ra­ci­ğer tok­si­si­te­si ris­ki ne­de­niy­le ön­len­me­li­dir. An­ti­e­pi­lep­tik te­da­vi gö­ren ka­dı­nınge­be kal­ma­sı ö­ne­ril­mez. Lak­tas­yon­da an­ne sü­tü ile bes­len­miş ço­cuk­lar­dakli­nik et­ki­le­re raslan­ma­mış­tır.

Yan E.:Saç dö­kül­me­si,pos­tu­ral in­ce tre­mor, ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon test­le­ri de­ğiş­mek­si­zinhi­pe­ra­mo­ni­e­mi­ görülebilir. A­ne­mi, lö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni ve­ya pan­si­to­pe­nide bil­di­ril­miş­tir. Ba­zan fa­ta­li­te ile so­nuç­la­nan pank­re­a­tit ta­nım­lan­mış­tır.Vas­kü­le­ra­tit gö­rül­dü­ğü bil­di­ril­miş­tir. Ki­lo ar­tı­şı gö­rü­le­bi­lir;a­me­no­re ve menst­rü­el dü­zen­siz­lik bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:SSS dep­re­san­la­rıve al­kol­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da sant­ral dep­re­san et­ki­ler ar­tar.As­pi­rin, kar­ba­ma­ze­pin ve di­ku­ma­rol gi­bi i­laç­lar se­rum dü­zey­le­ri­ninde­ğiş­me­si­ne ne­den o­lur. Fe­no­bar­bi­tal, pri­mi­don ve klo­ra­ze­pam­labir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Fe­ni­to­in­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­daye­ni­den doz a­yar­lama­sı ya­pıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Depakin IV: Oral formların geçici olarak kullanılamadığı durumlarda, yetişkinlerde ve çocuklarda epilepsinin replasman tedavisindegeçici olarakkullanılır. Tek kullanımda (örneğin cerrahi öncesi): Son oral dozdan4-6 saat sonra %0.9’luk sodyum klorür çözeltisi içinde sodyum valproat IVolarak ya da 24 saati geçen sürekli enfüzyon şeklinde veya günde 4 kez birersaatlik perfüzyonlar şeklinde (ortalama doz 20-30mg/kg/gün) uygulanır. Etkili plazma konsantrasyonuna hızla ulaşılması ve sürdürülmesi istenildiği durumlarda: 15 mg/kg dozda bolus tarzında 5 dakikadan uzun sürede IV enjeksiyon uygulanır. Daha sonra sürekli enfüzyon şeklinde devam edilir; 1 mg/kg/saat akış hızıyla yavaşça artırılarak yaklaşık olarak 75 mg/L kan valproat konsantrasyonuna ulaşılır. Akış hızı klinik duruma göre düzenlenir.Enfüzyon kesilir kesilmez elimine edilen miktarın hemen yerine konulabilmesi için oral form ile tedaviyegeçilir. Oral uygulama önceki dozla ya da doz değiştirerek yapılır. Depakin Tablet/Oral Solüsyon: Be­bek ve kü­çük ço­cuk­lara 30mg/kg/­gün do­zun­da ve­ri­lir. Bu a­maç­la o­ral so­lüs­yon ter­cih e­di­lir.20 kg’nin üs­tün­de­ki ço­cuk­lar­a 20-30 mg/kg/gün doz­da ve­ri­lir. Eriş­kin­ler­e20-30 mg/kg/gün doz­da ve­ri­lir. 24 sa­at­lik doz i­ki üç kerede ye­mek­ler­leve­ri­lir. Depakin Chrono Tablet: Bildirilen etkili miktar genelde 40-100 mg/L (300-700µmol/L)’dir. Başka bir antiepileptik uygulanmayan hastalarda doz 2-3 günaralarla artırılarak bir hafta içinde optimum doza ulaşılır. Epilepside başlangıçdozu genellikle günde 10-15 mg/kg olup, daha sonra optimum dozaja kadar çıkılır.Ortalamagünlük doz 20-30 mg/kg'dir. Çocuklarda dozaj 30 mg/kg/gün civarında, erişkinlerdeise 20-30 mg/kg/gün civarındadır. Bipolar bozukluklara bağlı maninin önlenmesive tedavisinde tavsiye edilen başlangıç dozu günde 1000 mg’dir. Bipolarbozuklukların sürek tedavisi için tavsiye edilen doz günde 1000 mg ile 2000 mgarasındadır. Ýstisnai durumlarda, doz günde 3000 mg’den fazla olmayacak şekildeartırılabilir.

Depakin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki