TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  27 Şubat 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

De­po-Med­rol Süs­pan­si­yonEc­za­cı­ba­şı

Me­tilp­red­ni­zo­lonase­tat

Ambalaj: 40 mg/1 mLx1 fla­kon.

End.:Ro­ma­to­idart­rit, os­te­oart­rit, bur­sit, ten­di­nit, te­no­si­no­vit, epi­kon­di­litve ten­don üze­rin­de­ki gang­li­yon­la­rın enf­la­mas­yo­nun­da; lo­ka­li­zenö­ro­der­mit, hi­pert­ro­fik li­ken pla­nus, num­mü­ler ek­ze­ma, nek­ro­bi­ozisli­po­idi­ka di­abe­ti­ko­rum, alo­pe­si are­ata, dis­ko­id lu­pus eri­te­ma­to­zusve bö­cek ısı­rık­la­rı gi­bi de­ri has­ta­lık­la­rı; ül­se­ra­tif ko­lit; ad­re­no­ge­ni­talsend­rom ve as­tım­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Akut en­fek­si­yon­lar­da, lo­kal et­ki için ya­pı­lan ek­lemiçi, bur­sa içi, ten­don içi vb. en­jek­si­yon­lar kont­ren­di­ke­dir. Me­tilp­red­ni­zo­lonase­tat ile sis­te­mik te­da­vi, di­ğer sür­re­nal kor­teks ste­ro­id­le­rin­deol­du­ğu gi­bi, iyi­leş­me­miş tü­ber­kü­loz, pep­tik ül­ser, akut psi­koz, Cus­hingsend­ro­mu, Her­pes simp­leks ke­ra­ti­ti, can­lı vi­rüs aşı­la­rı­nın (çi­çek aşı­sıvb.) uy­gu­lan­ma­sı sı­ra­sın­da ve su çi­çe­ği has­ta­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ak­tif tü­ber­kü­loz, di­abe­tes mel­li­tus, os­te­opo­roz,kro­nik psi­ko­tik re­ak­si­yon­lar, trom­bo­fi­le­bi­te eği­lim, hi­per­tan­si­yon,kon­jes­tif kalp yet­mez­li­ği ve böb­rek yet­mez­li­ğin­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Tıb­bi birge­rek­çe ol­ma­dık­ça ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Kor­ti­ko­ste­­roid­­lerpla­sen­ta­dan ge­çer. Pred­ni­zo­lon an­ne sü­tü­ne geç­mek­te­dir, an­cak me­tilp­red­ni­zo­lonase­tat ile il­gi­li ye­ter­li bil­gi yok­tur.

Yan E.: Sı­vı re­tan­si­yo­nu, sod­yum re­tan­si­yo­nu,kon­jes­tif kalp yet­mez­li­ği, po­tas­yum kay­bı, hi­po­­ka­le­mik al­ka­loz,hi­per­tan­si­yon, kas­lar­da güç­süz­lük, ste­ro­id kul­la­nı­mı­na bağ­lı mi­yo­pa­­ti,kas kit­le­sin­de azal­ma, os­te­opo­roz, ver­tab­ra­lar­da kom­p­­res­yon kı­rık­la­rı,fe­mur ve hu­me­rus ba­şı­nın asep­tik nek­ro­zu ve uzun ke­mik­ler­de pa­to­lo­jikkı­rık­lar, pep­tik ül­ser, ak­tif pep­tik ül­se­rin iyi­leş­me­sin­de ge­cik­me,per­fo­ras­yon ve he­mo­ra­ji, pank­re­atit, ab­do­mi­nal dis­tan­si­yon, ül­se­ra­tifözo­fa­jit, bu­lan­tı, kus­ma, ano­rek­si, ki­lo kay­bı, di­ya­re, ka­bız­lık,ya­ra iyi­leş­me­sin­de ge­cik­me, de­ri­de in­cel­me ve du­yar­lık, pe­te­şive eki­moz, al­ler­jik re­ak­si­yon­lar (ör­ne­ğin ür­ti­ker), fa­si­yal eri­tem,aşı­rı ter­le­me, de­ri test­le­rin­de ve­ri­len ya­nıt­lar­da bas­kı­lan­ma,ha­va­le, baş ağ­rı­sı, ver­ti­go, uy­ku­suz­luk, mo­tor ak­ti­vi­te­de art­ma,ge­nel­lik­le te­da­vi son­ra­sı or­ta­ya çı­kan int­rak­ra­ni­yal ba­sınç ar­tı­şıve be­ra­be­rin­de pa­pi­lö­dem (psö­do­mo­tor se­reb­ri), ruh ha­lin­de de­ği­şik­lik­ler(ör­ne­ğin öfo­ri), dep­res­yon ve ank­si­ye­te, gli­koz to­le­ran­sın­da azal­ma,hi­perg­li­se­mi, ço­cuk­lar­da bü­yü­me­nin bas­kı­lan­ma­sı, stres, trav­ma,cer­ra­hi gi­ri­şim ve­ya has­ta­lık gi­bi du­rum­lar­da se­kon­der ad­re­no­kor­ti­kalve hi­po­fi­zer ya­nıt­sız­lık, la­tent di­ya­be­tin ma­ni­fest ha­le gel­me­sive di­ya­be­tik has­ta­lar­da in­sü­lin ve­ya oral hi­po­gli­se­mik ilaç­la­rage­rek­si­ni­min art­ma­sı gi­bi du­rum­lar görülebilir.

Etkileş.: Kor­ti­kos­te­ro­id­ler sa­li­si­lat­la­rınre­nal kli­ren­si­ni ar­tı­rır. Bar­bi­tü­rat­lar, fe­nil­bu­ta­zon, fe­ni­to­inve ri­fam­pi­si­n kor­ti­kos­te­ro­id­le­rin et­ki­le­ri­ni azatır. Kor­ti­kos­te­ro­id­leran­ti­ko­agü­lan ilaç­la­ra olan ya­nı­tı azal­tır. Kor­ti­kos­te­ro­id te­da­vi­sigö­ren has­ta­la­ra su çi­çe­ği aşı­sı ya­pıl­ma­ma­lı­dır. Di­ğer aşı­lar ve­yatok­so­id­ler de kor­ti­kos­te­ro­id te­da­vi­si gö­ren ki­şi­le­re, nö­ro­lo­jikkomp­li­kas­yon­la­rın gö­rü­le­bil­me ola­sı­lı­ğı ve an­ti­kor ya­nı­tı­nınza­yıf ol­ma­sı ne­de­niy­le uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Glu­ko­kor­ti­ko­id­ler,di­ya­be­tik has­ta­la­rın in­sü­lin ve­ya oral hi­pog­li­se­mik ilaç­la­raolan ge­rek­si­ni­mi­ni ar­tı­rır. Ül­se­ro­je­nik ilaç­la­rın (sa­li­si­lat­lar,in­do­me­ta­sin gi­bi) kor­ti­kos­te­ro­id­ler­le bir­lik­te kul­la­nı­mı gast­ro­in­tes­ti­nalül­ser ris­ki­ni ar­tı­rır.

Doz Önerisi: Ola­sı fi­zik­sel ge­çim­siz­lik­ler­den do­la­yı, De­po-Med­rol sey­rel­til­me­me­li ve­ya di­ğer çö­zel­ti­ler­leka­rış­tı­rıl­ma­ma­lı­dır. Pre­pa­rat, int­ra­ve­nöz ve­ya int­ra­te­kal ola­rakkul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Omuz, diz, ayak bi­le­ği gi­bi bü­yük ek­lem­ler­de20-80 mg; dir­sek, el bi­le­ği gi­bi or­ta bü­yük­lük­te­ki ek­lem­ler­de 10-40mg; int­ra­fa­lan­ge­al, me­ta­kar­po­fa­lan­ge­al, ster­nok­la­vi­kü­ler ve ak­ro­mi­ok­la­vi­kü­lerek­lem­ler gi­bi kü­çük ek­lem­ler­de 4-10 mg’lik doz­lar öne­ri­lir. Ten­don kı­lıf­la­rı üze­rin­de­kigang­li­yon­la­rın te­da­vi­sin­de, süs­pan­si­yon doğ­ru­dan doğ­ru­ya kistiçi­ne en­jek­te edi­lir. Bu en­di­kas­yon­lar için De­po-Med­rol do­zu 4-30 mg’dir. Kro­nik du­rum­lar­daen­jek­si­yon­la­rın tek­rar­lan­ma­sı ge­re­kir. Lo­ka­li­ze nö­ro­der­mit, hi­pert­ro­fiklic­hen pla­nus, num­mu­ler ek­ze­ma, nec­ro­bi­osis li­po­idi­ca di­abe­ti­co­rum,alo­pe­cia are­ata, dis­ko­id lu­pus eri­te­ma­to­zus ve bö­cek ısı­rık­la­rındaint­ra­ke­lo­idal De­po-Med­rol en­jek­si­yo­nu, lez­yon­la­rın yu­mu­şa­ya­rak kay­bol­ma­sı­nısağ­la­ya­bi­lir. De­po-Med­rol süs­pan­si­yo­nu lez­yo­nun içi­ne en­jek­te edi­lir. Bü­yük lez­yon­lar­da en­jek­si­yon0.5-1 mL’lik doz­lar­da tek­rar­lan­ma­lı­dır. Nor­mal­de 1-4 en­jek­si­yon ye­ter­li­dir.Ül­se­ra­tif ko­lit­li has­ta­lar­da, 3-7 kez la­ve­ment a gar­der ya da rek­tu­masü­rek­li dam­lat­ma bi­çi­min­de 40-120 mg De­po-Med­rol ile olum­lu so­nuç­lar alın­mış­tır.Has­ta­la­rın ço­ğun­da, 30-300 mL su için­de­ki 40 mg De­po-Med­rol ile bir­lik­te di­ğer te­da­vi ajan­la­rı­nında kul­la­nıl­ma­sı ge­re­kir. Ro­ma­to­id art­rit­li has­ta­la­rın sü­rek te­da­vi­sin­de,her haf­ta 1-3 mL en­jek­si­yon ge­re­kir. Der­ma­to­lo­jik has­ta­lık­lar­da,1-4 haf­ta sü­rey­le haf­ta­da bir kez 1-3 mL en­jek­si­yon ge­re­kir. Ze­hir­lisar­ma­şı­ğa bağ­lı akut ve ağır der­ma­tit ol­gu­la­rın­da 2-3 mL’lik tek do­zunIM en­jek­si­yo­nun­dan 8-12 sa­at son­ra iyi­leş­me baş­lar. Kro­nik te­masder­ma­tit­le­rin­de, 5-10 gün­lük ara­lar­la en­jek­si­yon­la­rı yi­ne­le­mekge­re­kir. Se­bo­re­ik der­ma­tit ol­gu­la­rın­da, haf­ta­da 2 mL ye­ter­li et­ki­yisağ­lar. As­tım­lı has­ta­lar­da, 2-3 mL en­jek­si­yo­nun­dan 6-48 sa­at son­raiyi­leş­me baş­lar ve bir­kaç gün ile bir­kaç haf­ta sü­rer. Ay­nı bi­çim­de al­ler­jikri­ni­ti olan has­ta­lar­da 2-3 mL IM uy­gu­lan­ma­sın­dan son­ra nez­le be­lir­ti­le­ribir­kaç gün ile bir­kaç haf­ta sü­rey­le kay­bo­lur.

Depomedrol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki