TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

De­po­nit F­las­ter     Ade­ka

Nit­rog­li­se­rin

Ambalaj: 16 mgx10 ve 30 flas­ter­.

End.:Anjina pek­to­ris­tetek ba­şı­na ve­ya bir b-blo­kerile ve/ve­ya kal­si­yum an­ta­go­nist­le­ri gi­bi diğer an­ti­an­ji­nal ilaç­lar­labir­lik­te kul­la­nı­lır. Kon­jes­tif kalp yet­mez­liğin­de di­ji­tal ve­yadiğer po­zi­tif-inot­rop ilaç­lar ve di­üre­tik­ler­le te­da­vi­ye ye­ter­li ya­nıtver­me­yen has­ta­lar­da ek te­da­vi ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Nit­rog­li­se­rinve ben­ze­ri or­ga­nik nit­rat bi­le­şik­le­ri­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lığıolan­lar­da, be­lir­gin hi­po­tan­si­yo­nun eş­lik et­tiği akut do­la­şım yet­mez­liği,int­rak­ra­ni­yel ba­sın­cın art­ma­sı ile il­gi­li du­rum­lar ve obst­rük­si­yo­nabağ­lı mi­yo­kard yet­mez­liğinde kont­ren­di­ke­dir. Nit­rog­li­se­rin sil­de­na­filile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır, çün­kü sil­de­na­fil nit­rog­li­se­ri­ninva­zo­di­la­tör et­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir ve şid­det­li hi­po­tan­si­yonolu­şa­bi­lir.

Uyar.: Trans­der­mal müs­tah­zar­lar, kar­di­yo­ver­si­yon ve­yaDC de­fib­ri­las­yo­nun­dan ve­ya di­ater­mi te­da­vi­sin­den ön­ce çı­ka­rıl­ma­lı­dır.Ye­ni ge­çi­ril­miş mi­yo­kard en­fark­tü­sü ve­ya akut kalp yet­mez­liği du­rum­la­rın­da,trans­der­mal nit­rog­li­se­rin te­da­vi­si an­cak sı­kı tıb­bi gö­ze­tim ve/ve­yahe­mo­di­na­mik kont­rol al­tın­da sür­dü­rül­me­li­dir. Nit­rog­li­se­rin özel­lik­lete­da­vi­nin ba­şın­da has­ta­nın ara­ba sür­me ve­ya ma­ki­ne kul­lan­ma gi­bire­ak­si­yon­la­rı­nı bo­za­bi­lir. Nit­rog­li­se­rin gebelerde, an­cak an­neiçin po­tan­si­yel ya­rar­la­rı fe­tüs üze­ri­ne ris­kin­den da­ha önem­li ol­duğun­dakul­la­nıl­ma­lı­dır. An­ne sü­tü­ne ge­çip geç­me­diği bi­lin­me­mek­te­dir.An­ne için sağ­la­na­cak ya­rar ço­cuğa ge­le­bi­le­cek ola­sı za­ra­ra kar­şıdeğer­len­di­ril­me­li­dir.

Yan E.:Baş ağ­rı­sı­nane­den ola­bi­lir. En­der ola­rak, ola­sı­lık­la ref­leks ta­şi­kar­di ile il­gi­liola­rak yüz­de kı­za­rık­lık, ser­sem­lik, hal­siz­lik his­si ve­ya baş dön­me­sive pos­tu­ral hi­po­tan­si­yon bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Diğer va­zo­di­la­tör­ler,kal­si­yum an­ta­go­nist­le­ri, ACE in­hi­bi­tör­le­ri, b-blo­ker­ler, di­üre­tik­ler, an­ti­hi­per­tan­sif­ler,tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar ve ma­jör tran­ki­li­zan­lar ile bir­lik­te te­da­vive al­kol tü­ke­ti­mi nit­rog­li­se­ri­nin kan ba­sın­cı­nı dü­şü­rü­cü et­ki­si­niar­tı­ra­bi­lir. Nit­rog­li­se­ri­n ile bir­lik­te kul­la­nı­mı di­hid­ro­er­go­ta­mi­ninbi­yo­ya­rar­la­nı­mı­nı ar­tı­ra­bi­lir. Ko­ro­ner ar­ter has­ta­lığı olan­lar­da bu ko­nu­ya özeldik­kat gös­te­ril­me­li­dir. Ase­til­sa­li­si­lik asit ve nons­te­ro­idal an­ti­ro­ma­tiz­malilaç­la­r, nit­rog­li­se­ri­ne ve­ri­len te­ra­pö­tik ya­nıtı azal­tır.

Doz Önerisi: Ko­ru­yu­cu fo­lye­den ay­rıl­dık­tanson­ra göğüs­te az kıl­lı, ku­ru ve te­miz bir cilt ala­nı üze­ri­ne ya­pış­tı­rı­lırve uy­gu­la­ma­dan 24 sa­at son­ra çı­kar­tı­la­rak ye­ni flas­ter baş­ka bircilt ala­nı­na uy­gu­la­nır. Or­ta­la­ma ola­rak et­ki­li mad­de ser­best­leş­me­si24 sa­at­te 5 mg.

Deponit adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki