TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

De­po-Pro­ve­ra Fla­kon   Ec­za­cı­ba­şı

Med­rok­sip­ro­ges­te­ronase­tat

Ambalaj: ­150mg/1 mLx1 fla­kon ve 2 mL’lik en­jek­tör.

End.: Do­ğum kont­ro­lün­de (ovü­las­yo­nunbas­kı­lan­ma­sı) en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Du­yar­lı ki­şi­ler­de, teş­his edil­me­mişva­ji­nal ve id­rar yo­lu ka­na­ma­la­rın­da, teş­his edil­me­miş me­me has­ta­lı­ğıolan­lar­da, ge­be­lik­te, trom­bo­em­bo­lik ve se­reb­ro­vas­kü­ler has­ta­lık­laril­e ak­tif trom­bo­fi­le­bit­te ve ka­ra­ci­ğer fonk­­si­yon bo­zu­klu­ğun­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Trom­bo­em­bo­lik bir has­ta­lık be­lir­tive bul­gu­su olan­lar­da, med­rok­sip­ro­ges­te­ron te­da­vi­si­ne baş­lan­ma­danön­ce, has­ta­la­rın du­ru­mu ye­ni­den de­ğer­len­di­ril­me­li­dir. Na­di­renana­fi­lak­tik ve ana­fi­lak­to­id re­ak­si­yon­la­ra yol aça­bi­lir. Pro­ges­ta­jen­lervü­cut­ta bir mik­tar sı­vı tu­tul­ma­sı­na ne­den ol­duk­la­rın­dan, epi­lep­siya da mig­re­ni olan has­ta­lar­da ve as­tım, kalp ve­ya böb­rek iş­lev bo­zu­klu­ğuolan has­ta­lar­da te­da­vi sı­ra­sın­da dik­kat ge­re­kir. Med­rok­sip­ro­ges­to­renkul­la­nan has­ta­la­rın vü­cut ağır­lı­ğın­da ar­tış gö­rü­le­bi­lir. Med­rok­sip­ro­ges­te­ronase­tat lak­tas­yo­nu en­gel­le­mez, an­ne sü­tü­ne çok az mik­tar­lar­da ge­çer.

Yan E.: Ana­fi­lak­si ya da ana­fi­lak­to­idre­ak­si­yon­lar; trom­bo­fi­le­bit ve ak­ci­ğer em­bo­li­si; si­nir­li­lik, uy­ku­suz­lukya da uyuk­la­ma, ça­buk yo­rul­ma, dep­res­yon, göz ka­rar­ma­sı ve baş ağ­rı­sı;ür­ti­ker, ka­şın­tı, dö­kün­tü, ak­ne, hir­su­tizm, saç dö­kül­me­si; bu­lan­tı;me­me­ler­de du­yar­lık ve ga­lak­to­re; ser­viks eroz­yon­la­rın­da ya da sek­res­yo­nun­dade­ği­şik­lik­ler; hi­per­pi­rek­si, vü­cut ağır­lı­ğın­da de­ği­şik­lik ve ay­de­deyüz görülebilir.

Etkileş.: Bir­lik­te ami­nog­lu­ta­mid uy­gu­lan­ma­sı,med­rok­sip­ro­ges­to­ren ase­ta­tın se­rum dü­zey­le­ri­ni önem­li de­re­ce­deazal­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Do­ğum kont­ro­lu ama­cıy­la, her üç ay­da bir 1 fla­kon,de­rin IM en­jek­si­yon yo­luy­la uy­gu­la­nır. Uy­gu­la­ma­ya baş­lar­ken has­ta­nınge­be ol­ma­dı­ğın­dan ke­sin ola­rak emin ol­mak için, ilk en­jek­si­yon, nor­malbir adet sik­lu­su baş­lan­gı­cın­da­ki ilk 5 gün içe­ri­sin­de ve­ya do­ğum so­nual­tın­cı haf­ta­dan ön­ce ya­pıl­ma­lı­dır.

Depoprovera adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki