TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Der­ma­top Krem   Sanofi-Aventis

Pred­ni­kar­bat

Ambalaj: 2.5 mg/gx30 g’lik tüp­.

Der­ma­top Mer­hem

Pred­ni­kar­bat

Ambalaj: 2.5 mg/gx30 g’lik tüp­.

Der­ma­top So­lüs­yon

Pred­ni­kar­bat

Ambalaj: 2.5 mg/gx20 mL’lik şişe.

End.:Ha­ri­cikor­ti­ko­id te­da­vi­si ge­rek­ti­ren bü­tün enf­la­ma­tu­var de­ri has­ta­lık­la­rı­nınte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Du­yar­lı de­ri böl­ge­le­ri­ne da­hi uy­gu­la­na­bi­lir.Kü­çük ço­cuk­la­rın de­ri has­ta­lık­la­rın­da da kul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.:Aşı­lar,fren­gi, tü­ber­kü­loz, man­tar has­ta­lık­la­rı ve­ya bak­te­ri ve vi­rüs­ler­den(örn. su çi­çe­ği) ile­ri ge­len de­ri lez­yon­la­rı ve aşı­rı du­yar­lık­takont­re­n­di­ke­dir. Ağız çev­re­sin­de­ki de­ri il­ti­hap­la­rın­da pe­ri­oralder­ma­tit (ros­cea ti­pi der­ma­tit) söz ­ko­nu­su ise kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Yü­ze sü­rü­lür­ken gö­ze kaç­ma­ma­sı­nadik­kat edil­me­li­dir. To­pi­kal kor­ti­ko­id­ler (özel­lik­le po­tent olan­lar)cilt­te ge­niş alan­la­ra uy­gu­la­nır­sa, aşı­rı mik­tar­da tü­ke­ti­lir­se ve­yauzun sü­re kul­la­nı­lır­sa emi­lim­le­ri ar­ta­rak sis­te­mik yan et­ki­le­rene­den ola­bi­lir­ler. Tıb­bi zo­run­lu­luk ol­ma­dık­ça ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Kul­la­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ğin­de faz­la mik­tar­da ve­ya uzun sü­re kul­la­nım­danka­çı­nıl­ma­lı­dır. Özel­lik­le ge­be­ler­de, be­bek ve kü­çük ço­cuk­lar­da 4haf­ta­dan uzun sü­re kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Ba­zan sa­de­ceyan­ma ve na­di­ren ka­şın­tı, kı­za­rık­lık, sı­zın­tı, si­vil­ce gi­bi lo­kalde­ri lez­yon­la­rı, kıl fo­li­kül­le­ri­nin il­ti­ha­bı gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi:Dermatop Krem: Özel­lik­le akut sey­re­den ve/ve­yasu­lan­tı­lı de­ri lez­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­de uy­gun­dur. De­ri­nin has­taolan kıs­mı­na gün­de 1 kez in­ce bir ta­ba­ka ha­lin­de ha­fif­çe ovu­la­raksü­rü­lür. Ge­re­kir­se gün­de 2 kez kul­la­nı­la­bi­lir. Bak­te­ri ve man­tar­dan kay­nak­la­nanlo­kal en­fek­si­yon­lar­da ek ola­rak an­­ti­bak­te­ri­yel ve an­ti­mi­ko­tikte­da­vi uy­gu­lan­ma­lı­dır.Dermatop Mer­hem: Akut ve kro­nik de­ri has­ta­lık­la­rı­nınte­da­vi­sin­de uy­gun­dur ve de­ri­si nem­li, nor­mal ve ku­ru olan has­ta­lar­dakul­la­nı­la­bi­lir. De­ri­nin has­ta olan kıs­mı­na gün­de 1 kez in­ce bir ta­ba­kaha­lin­de ha­fif­çe ovuş­tu­ru­la­rak sü­rü­lür. Ge­re­kir­se gün­de 2 kez kul­la­nı­la­bi­lir.Bak­te­rive man­tar­dan kay­nak­la­nan lo­kal en­fek­si­yon­lar­da ek ola­rak an­ti­bak­te­ri­yelve an­ti­mi­ko­tik te­da­vi uy­gu­lan­ma­lı­dır.Dermatop Solüsyon: Müm­kün­se çok eko­no­mik bir şe­kil­de dam­la dam­la kul­la­nı­la­rakde­ri­nin has­ta olan kıs­mı­na gün­de 1 kez ha­fif­çe ovuş­tu­ru­la­rak sü­rü­lür.Ge­rek­ti­ğin­degün­de 2 kez kul­la­nı­la­bi­lir.

Dermatop adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki