TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Der­mi­ko­lin Po­matRad­yum

Nit­ro­fu­ra­zo­n 0.05g

Ambalaj: 22 g’lik tüp­.

End.:Trav­ma­tiklez­yon­lar­da, ame­li­yat ya­ra­la­rı­nın en­fek­si­yon­lar­dan ko­run­ma­sın­da(özel­­lik­le ano­rek­tal lez­yon­la­ra ya­pı­lan gi­ri­şim­ler ve ko­los­to­mi­denson­ra; ap­se, os­te­omi­ye­lit, ant­raks ve pa­ra­ni­şi­le­rin cer­ra­hi te­da­vi­sin­denson­ra); özel­lik­le di­ğer an­ti­bak­te­ri­yel ilaç­la­ra di­renç ge­liş­meola­sı­lı­ğı bu­lu­nan ikin­ci ve üçün­cü de­re­ce ya­nık­lar­da te­da­vi­ye ila­veola­rak; özel­lik­le geç­mi­şin­de di­renç­li bak­te­ri epi­de­mi­le­ri­nerasla­nı­lan has­ta­ne­ler­de, bak­te­ri­yel kon­ta­mi­nas­yo­nun greft red­di­neyol aça­bi­le­ce­ği du­rum­lar­da da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Aşı­rı du­yar­lı­ol­du­ğu bi­li­nen ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Böb­rek yet­mez­li­ğin­de dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de kul­la­nı­mıy­la il­gi­li ye­ter­li bil­giol­ma­dı­ğın­dan, ya­rar/risk ola­sı­lı­ğı göz önün­de tu­tu­la­rak kul­la­nıl­ma­sıöne­ri­lir. Em­zi­ren ka­dın­lar­da ke­sin kul­la­nıl­ma­sı ge­re­ki­yor­sa em­zir­me­yeson ve­ril­me­si uy­gun olur.

Yan E.:Sey­rek ola­rakdö­kün­tü, ka­şın­tı ve lo­kal ödem gi­bi de­ği­şik de­re­ce­ler­de kon­taktder­ma­tit re­ak­si­yon­la­rı gö­rül­müş­tür.

Doz Önerisi: Doğ­ru­dan lez­yon üze­ri­ne ve­ya gaz­lı bez üze­ri­nesü­rü­le­rek uy­gu­la­nır. Gün­de 1 ke­re ve­ya bir­kaç gün­de bir kez sü­rü­le­rekkul­la­nıl­ma­lı­dır.

Der­mi­ko­lin Pud­ra

Biz­mut sub­gal­lat 3g, çin­ko ok­sit 2 g, bo­rik asit 2 g, alü­min. hid. koll. 5 g

Ambalaj: 12 g’lik tüp­.

End.: Pi­yo­der­mi, vul­gar, bu­la­şı­cı ak­ne ve ek­ze­ma, su­la­nanya­nık­lar, pi­şik­ler ve cilt ya­ra­lan­ma­la­rı­nın te­da­vi­sin­de, ye­ni­do­ğanbe­bek­le­rin gö­bek ya­ra­la­rı­nın ka­pan­ma­sın­da, sün­net, kü­çük cer­ra­higi­ri­şim­ler, me­me ba­şı çat­lak ve ya­ra­la­rı­nın iyi­leş­ti­ril­me­sin­deet­kin­dir.

Kontr.E.: Aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Lo­kal ir­ri­tas­yo­na ne­den ola­bi­lir.

Doz Önerisi: Ya­ra iyi­ce te­miz­len­dik­ten son­ra Der­mi­ko­lin bü­tünsa­ha­yı kap­la­ya­cak şe­kil­de eki­le­rek üze­ri­ne ste­ril gaz­lı bez ka­pa­tı­lırve sa­rı­lır. Herpan­su­man­da bu tek­rar edi­lir.

Dermikolin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki