TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Des­fe­ral F­la­kon    NovartisPharma

De­fe­ro­ksa­mi­n

Ambalaj: 500mgx10 flakon.

End.:Kro­nik de­mirbi­ri­ki­mi­nin te­da­vi­sin­de; trans­füz­yon he­mo­si­de­ro­zu, özel­lik­leta­la­se­mi ma­jör, si­de­rob­las­tik ane­mi, oto­im­mün he­mo­li­tik ane­mi vedi­ğer kro­nik ane­mi­ler­de, fle­bo­to­mi­yi en­gel­le­yen has­ta­lık­la­rın(örn. şid­det­li ane­mi, hi­pop­ro­te­ine­mi) eş­lik et­ti­ği id­yo­pa­tik he­mok­ro­ma­to­zi,por­fi­ria ku­ta­nea tar­da ile il­gi­li de­mir bi­ri­ki­min­de. Akut de­mir ze­hir­len­me­si­ninte­da­vi­sin­de. Ter­mi­nal böb­rek yet­mez­li­ği olan (sürek di­ya­li­zi uy­gu­la­nan)has­ta­lar­da­ki kro­nik alü­min­yum bi­ri­ki­mi te­da­vi­si; alü­min­yum ileil­gi­li ke­mik has­ta­lı­ğı ve/ve­ya di­ya­liz en­se­fa­lo­pa­ti­si ve/ve­yaalü­min­yum ile il­gi­li ane­mi. Ay­rı­ca de­mir ve alü­min­yum bi­ri­ki­min ta­nı­sıiçin kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Du­yar­sız­laş­tır­maya­pı­la­bi­len du­rum­lar ha­riç, ak­tif mad­de­ye kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğıolan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: De­mir bi­ri­ki­mi has­ta­lı­ğı olan­lar­da, de­fe­rok­sa­mi­ninen­fek­si­yon­la­rı (sep­ti­se­mi da­hil), özel­lik­le de Yer­si­nia en­te­ro­co­li­ti­ca ve Yer­si­niapse­udo­tu­ber­cu­lo­si­se bağ­lıen­fek­si­yon­la­rı ar­tı­ra­bi­le­ce­ği bil­di­ril­miş­tir. De­fe­rok­sa­minile uzun sü­re­li te­da­vi­de, özel­lik­le öne­ri­len­den da­ha yük­sek doz­larkul­la­nıl­dı­ğın­da ve/ve­ya doz­lar, dü­şük se­rum fer­ri­tin ve­ya alü­min­yumdü­zey­le­ri­ne ayar­lan­ma­dı­ğın­da, gör­me ve işit­me bo­zuk­luk­la­rı göz­len­miş­tir.Şid­det­li böb­rek yet­mez­li­ği olan has­ta­lar­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır,çün­kü me­tal komp­lek­si­nin yak­la­şık ya­rı­sı böb­rek­ler yo­luy­la atı­lır.Ge­be­lik sı­ra­sın­da, özel­lik­le ilk 3 ay­da zo­run­lu ol­ma­dık­ça kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.An­ne sü­tü­nege­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­mek­te­dir. Her du­rum­da, an­ne­ye ya­rar­la­rıço­cuk üze­rin­de­ki risk­le­ri­ne kar­şı de­ğer­len­di­ri­le­rek kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Aler­jik de­rire­ak­si­yo­nla­rı, ana­fi­lak­tik re­ak­si­yon­lar, gör­me ve işit­me bo­zuk­luk­la­rı,len­sin opa­si­te­si, gast­ro­in­tes­ti­nal ra­hat­sız­lık­lar, ka­ra­ci­ğer veböb­rek fonk­si­yon bo­zuk­luk­la­rı, trom­bo­si­to­pe­ni, hi­po­tan­si­yon,kar­di­yak arit­mi­ler, ser­sem­lik, kon­vül­zi­yon­lar, ba­cak­lar­da kramp­laren­der ola­rak or­ta­ya çı­kar.

Etkileş.: De­fe­rok­sa­min ve fe­no­ti­ya­zintü­re­vi prok­lor­pe­ra­zi­nin bir­lik­te kul­la­nı­mı ge­çi­ci bi­linç bo­zuk­luk­la­rı­nane­den ola­bi­lir. De­fe­rok­sa­min te­da­vi­si­ne baş­la­dık­tan son­ra has­ta­ya,1-2 haf­ta ge­çin­ce­ye ka­dar C vi­ta­mi­ni ve­ril­me­me­li­dir.

Doz Önerisi: %10’luk so­lüs­yon ha­lin­de kul­la­nıl­ır. Mik­tar öne­ri­le­rieriş­kin­ler­de ve ço­cuk­lar­da ay­nı­dır. Pa­to­lo­jik ola­rak bi­rik­mişde­mi­rin atıl­ma­sı; te­da­vi bir­kaç ay sür­dü­rül­ür. Te­da­vi­den alı­nance­va­bın de­ğer­len­di­ril­me­si için, id­rar­la atı­lan de­mir mik­ta­rı, baş­lan­gıç­taher­gün ve da­ha son­ra­la­rı 1-2 haf­ta­da bir kont­rol edil­me­li­dir. Uy­gu­la­ma­lar­daIV ve­ya SC yol öne­ril­mek­te­dir. 12 sa­at sü­re­sin­ce uy­gu­la­na­cak dozmik­ta­rı 1.5-4 g’dir. Ba­zı ol­gu­lar­da bu doz 24 sa­at­te kul­la­nı­la­bi­lir.IM gün­lükdoz baş­lan­gıç­ta 0.5-1 g’dir. Da­ha son­ra alı­nan ce­va­ba gö­re ayar­la­ma ya­pı­lır.Akut de­mirze­hir­len­me­si: Oral uy­gu­la­ma­lar­da, he­nüz sin­di­rim sis­te­min­denemil­me­miş de­mi­ri bağ­la­mak için 5-10 g’lik pre­pa­rat iç­me su­yu ile so­lüs­yonha­li­ne ge­ti­ri­le­rek ve­ya IM yol­dan her 3-12 sa­at­te bir 1-2 g uy­gu­la­nır.Ağır ol­gu­lar­da ve şok du­ru­mun­da her 12 sa­at­te bir 1.5-4 g IV yol­la uy­gu­la­nır.Mak­si­mum gün­lük doz 16 g’dir. IV yol­dan sa­de­ce ya­vaş en­füz­yon şek­lin­deya­pıl­ma­lı­dır.

Desferal adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki