TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Desy­rel Tab­let    Çınay

Tra­zo­do­n HCI

Ambalaj: 50 mgx30 tab­let : 100 mgx30 tablet.

End.:Ank­si­ye­tey­lebir­lik­te olan ve­ya ol­ma­yan de­ği­şik tip­te dep­res­yon­lar (en­do­jen, en­vo­lus­yo­nel,or­ga­nik, nö­ro­tik, psi­ko­re­ak­tif, ati­pik se­kon­der vs.), psi­ko­so­ma­tikbo­zuk­luk­lar ile yaş­lı­la­rın emos­yo­nel af­fek­tif bo­zuk­luk­la­rı ve or­ga­nikbe­yin send­rom­la­rın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Tra­zo­do­naaşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da, mi­yo­kard en­fark­tü­sü­nün baş­lan­gıç iyi­leş­mesaf­ha­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: İn­ti­har fi­kir­le­ri­nin dep­res­yoniyi­ce dü­ze­lin­ce­ye ka­dar de­vam ede­ce­ği göz önün­de tu­tul­ma­lıdır. Has­ta,ma­ki­ne ve araç kul­lan­ma gi­bi teh­li­ke­li iş­le­ri yap­mak için ge­rek­lizi­hin­sel ve fi­zik­sel ye­te­ne­ği­nin ila­cın et­ki­siy­le aza­la­bi­le­ce­ğiko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır. Has­ta­lar ne­den­siz ve­ya ola­ğan­dan uzun sü­re­lipe­nis erek­si­yo­nu (pri­apizm) ol­du­ğu tak­dir­de, ila­cı ke­sip he­men dok­to­rabaş­vur­ma­la­rı ko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de, an­cak bek­le­nenya­rar fe­tü­se ola­sı risk­ler­den önem­li bu­lu­nur­sa kul­la­nıl­ma­lı­dır. Tra­zo­do­nun hay­van­lar­da sü­tegeç­ti­ği bi­lin­di­ğin­den, em­zi­ren an­ne­ler­de dik­kat­le uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Yan E.:Ağız ku­ru­lu­ğu,gör­me bu­la­nık­lı­ğı, ba­ğır­sak ha­re­ket­le­rin­de bo­zul­ma, id­rar akı­mın­dage­cik­me, göz içi ba­sın­cı art­ma­sı görülebilir. Baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si,ser­sem­lik, yor­gun­luk, as­te­ni, kon­sant­ras­yon za­afı, si­nir­li­lik, öf­ke,uy­ku­suz­luk, kon­füz­yon, ori­yan­tas­yon bo­zuk­lu­ğu, ha­fı­za za­afı bil­di­ril­miş­tir.Ek­si­tas­yon, aji­tas­yon, hi­po­ma­ni, to­nik-klo­nik nö­bet­ler, ka­bus, tre­mor,pa­res­te­zi, aka­ti­zi na­di­ren bil­di­ril­miş­tir. Sin­di­rim sis­te­min­deis­hal, bu­lan­tı, kus­ma, ağız­da kö­tü tat, mi­de ve ka­rın­da sı­kın­tı his­si;kar­di­yo­vas­kü­ler sis­tem­de hi­po­tan­si­yon, hi­per­tan­si­yon, or­tos­ta­tikhi­po­tan­si­yon, ta­şi­kar­di, çar­pın­tı, ne­fes dar­lı­ğı, sen­kop ve uzunsü­re­li te­da­vi­ler­de bra­di­kar­di; sek­sü­el sis­tem­de li­bi­do azal­ma­sı,ret­rog­rad eja­kü­las­yon bil­di­ril­miş­tir. Ay­rı­ca cilt dö­kün­tü­sü, ka­şın­tı,ki­lo al­ma ve­ya ver­me, ku­lak çın­la­ma­sı, na­zal kon­jes­yon, ko­nuş­magüç­lü­ğü, arit­mi, lö­ko­pe­ni na­di­ren gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Al­kol, di­ğerpsi­kot­rop ve SSS dep­re­san­la­rı­nın et­ki­si­ni ar­tı­ra­ca­ğı; hi­po­tan­sifajan­la­rın et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­le­ce­ği he­sa­ba ka­tıl­ma­lı­dır. MAO in­hi­bi­tör­le­riy­lebir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­sı, MAO in­hi­bi­tö­rü te­da­vi­si kı­sa sü­re ön­ceke­si­len­ler­de tra­zo­don te­da­vi­si­ne az doz­la baş­la­yıp ted­ri­cen ar­tı­rıl­ma­sıuy­gun­dur. ECT te­da­vi­siy­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Se­rum di­gok­sinve fe­ni­to­in kon­sant­ras­yo­nu­nu ar­tı­rı­cı et­ki­si dik­ka­te alın­ma­lı­dır.Ge­nel anes­te­tik­ler­leet­ki­le­şi­mi ko­nu­su az bi­lin­di­ğin­den, cer­ra­hi gi­ri­şim­ler­den ön­cetra­zo­don te­da­vi­si­nin ke­sil­me­si uy­gun­dur.

Doz Önerisi: Gün­de 2-3’e bö­lün­müş doz­lar ha­lin­de, ter­ci­hen ye­mek­ler­denson­ra alın­ma­lı­dır. Se­da­tif et­ki yö­nün­den gün­lük do­zun önem­li bir bö­lü­müve­ya hep­si yat­ma za­ma­nı ve­ri­le­bi­lir. Baş­lan­gıç do­zu ge­nel­lik­le50-150 mg ara­sın­da­dır. Doz, has­ta­lı­ğın cid­di­ye­ti­ne, has­ta­nın ge­neldu­ru­mu, yaş ve ki­lo­su­na gö­re ted­ri­cen ar­tı­rı­lır. En­do­jen dep­res­yon­lar­dave cid­di di­ğer dep­res­yon­lar­da gün­de 300-600 mg; psi­ko­jen ve or­ta de­re­ce­decid­di dep­res­yon­lar­da gün­de 150-300 mg; ha­fif ank­si­ye­te­li dep­res­yon­larve psi­ko­so­ma­tik bo­zuk­luk­lar ve ge­ri­art­ri­de gün­de 100-150 mg. Semp­to­ma­tikiyi­leş­me ilk haf­ta­da; op­ti­mal an­ti­dep­re­san et­ki ikin­ci haf­ta­da gö­rü­lür.

Desyrel adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki