TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Di-Pro Oleosum Am­pulOr­ga­non

Est­ra­di­ol ben­zo­at2.5 mg, pro­ges­te­ron 12.5 mg/1 mL

Ambalaj: 1 mLx2 ampul.

End.:Sik­lusbo­zuk­luk­la­rı, ör­ne­ğin bel­li pri­mer ve se­kon­der ame­no­re ol­gu­la­rı,o­li­go ve hi­per­me­no­re, be­lir­gin or­ga­nik bo­zuk­lu­ğa bağ­lı ol­ma­yandis­fonk­si­yel ka­nama­lar­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ge­be­lik­te,kar­di­yo­vas­kü­ler ya da se­reb­ro­vas­kü­ler bo­zuk­luk­lar, hi­per­tan­si­yon,a­ğır ka­ra­ci­ğer bo­zuk­luk­la­rı, ko­les­ta­tik sa­rı­lık, öz­geç­miş­te ge­be­liksa­rı­lı­ğı ya da ste­ro­id kul­la­nı­mı­na bağ­lı sa­rı­lık, Ro­tor send­ro­muve Du­bin­john­son send­ro­mun­da, öz­geç­mi­şin­de ve­ya a­i­le­de gö­ğüs vege­ni­tal or­gan tü­mör­le­ri­nin var­lı­ğı ya da şüp­he­si, en­do­met­ri­um hi­perp­la­zi­si,teş­his e­dil­me­miş va­ji­nal ka­na­ma, he­mog­lo­bi­no­pa­ti­ler, por­fi­ri­a,ö­zel­lik­le kar­di­yo­vas­kü­ler bo­zuk­luk­la­ra yat­kın­lı­ğa i­şa­ret e­dendi­ğer risk fak­tör­le­ri var­lı­ğın­da hi­per­li­pop­ro­te­i­ne­mi, öz­geç­miş­tege­be­lik ya da est­ro­jen/progestajen kul­la­nı­mı sı­ra­sın­da pru­ri­tus,her­pes ges­ta­ti­o­nis ya da a­ğır­la­şan o­tosk­le­roz var­lı­ğın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­lik teş­hi­sin­de ya da dü­şük teh­di­di ve i­ti­ya­didü­şük te­da­vi­sin­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Her­han­gi bir trom­bo-em­bo­lik o­lay be­lir­ti­sin­de te­da­vi he­men ke­sil­me­li­dir.La­tent ya da be­lir­gin kalp ye­ter­siz­li­ği, böb­rek dis­fonk­si­yo­nu, e­pi­lep­si,mig­ren var­lı­ğı ya da öz­geç­miş­te ta­nım­lan­ma­sı, öz­geç­miş­te hi­per­tan­si­yonvar­lı­ğı, e­rit­ro­sit­ler­de o­rak­laş­ma e­ği­li­mi, di­ya­bet, ke­mik bü­yü­me­si­ninta­mam­lan­ma­dı­ğı ol­gu­lar, est­ro­je­ne du­yar­lı ji­ne­ko­lo­jik has­ta­lık­larve en­do­met­ri­o­zis du­rum­la­rın­da has­ta­la­rın iz­len­me­si ge­rek­li­dir.

Yan E.: İn­ter­menst­rü­el ka­na­ma, en­do­met­ri­um pro­li­fe­ras­yo­nu,u­te­rus bü­yü­me­si, ser­viks mu­ku­su­nun a­şı­rı sal­gı­sı, u­te­rus fib­ro­mi­yom­la­rı­nınbü­yü­me­si, en­do­met­ri­o­zi­sin a­ğır­laş­ma­sı, i­laç son­ra­sı a­me­no­re,bel­li va­ji­nal en­fek­si­yon­lar; me­me­de du­yar­lık ar­tı­şı, san­cı, bü­yü­me,sal­gı; bu­lan­tı, kus­ma, ko­le­li­ti­az, ko­les­ta­tik sa­rı­lık, ka­ra­ci­ğerfonk­si­yon­la­rın­da de­ğiş­me; trom­boz, hi­per­tan­si­yon; eryt­he­ma no­do­sum,dö­kün­tü, klo­az­ma; kon­takt lens uy­gu­lan­dı­ğın­da kor­ne­a­da du­yar­lıkar­tı­şı; baş ağ­rı­sı, mig­ren, ruh ha­li de­ği­şik­li­ği; vü­cut­ta su ve tuztu­tul­ma­sı, ö­dem, a­zot re­tan­si­yo­nu, glu­koz to­le­ran­sın­da a­zal­ma,er­ken e­pi­fiz ka­pan­ma­sı ve vü­cut a­ğır­lı­ğı­nın de­ğiş­me­si gi­bi yanet­ki­ler est­ro­jen ve/ve­ya progestajen te­da­vi­siy­le i­liş­ki­li o­la­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz de­rin IM o­la­rak ya­pı­lan 1 am­pul­dür ve2-5 gün sü­rey­le kul­la­nı­lır. Bu te­da­vi en az 3 menst­rü­el sik­lus­ta tek­rar­lan­ma­lı­dır.

DiProOleosum adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki