TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  31 Mayıs 2023, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Di­a­bi­ne­se Tab­letPfi­zer

Klorp­ro­pa­mi­d

Ambalaj: 250 mgx100 tablet.

End.:İn­sü­li­neba­ğım­lı ol­ma­yan di­abe­tes mel­li­tu­su bu­lu­nan, hi­perg­li­se­mi­si sa­de­cedi­yet­le kont­rol edi­le­me­yen has­ta­lar­da, kan şe­ke­ri­ni dü­şür­mek içindi­ye­te ek ola­rak en­di­ke­dir.

Kontr.E.:İla­cakar­şı bi­li­nen hi­per­sen­si­ti­vi­te, ko­may­la bir­lik­te olan ve­ya ol­ma­yandi­ya­be­tik ke­to­asi­doz ve in­sü­li­ne ba­ğım­lı di­a­be­tes mel­li­tus.

Uyar.: Tüm sül­fo­ni­lü­re ilaç­lar şid­det­li hi­pog­li­se­mioluş­tu­ra­bi­lir­ler. Hi­pog­li­se­mi du­rum­la­rın­dan ka­çın­mak için doğ­ruhas­ta se­çi­mi, doz uy­gu­la­ma­sı ve bil­gi­len­dir­me ge­rek­li­dir. Böb­rekve ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği klorp­ro­pa­mi­din kan dü­ze­yi­nin yük­sel­me­si­neyol aça­bi­lir. Ge­be­le­re, mut­lak tıb­bi bir za­ru­ret ge­rek­me­dik­çe ve­ril­me­me­li­dir.Ge­be­lik­te kul­la­nı­lı­yor­sa bek­le­nen do­ğum ta­ri­hin­den en az bir ayön­ce ke­sil­me­li­dir. Bu ila­cı alan an­ne­le­rin em­zir­me­le­ri öne­ril­mez.

Yan E.:Na­di­renko­les­ta­tik sa­rı­lık gö­rü­le­bi­lir. Bu du­rum ge­li­şir­se klorp­ro­pa­midke­sil­me­li­dir. Gast­ro­in­tes­ti­nal bo­zuk­luk­lar en sık ras­la­nan re­ak­si­yon­lar­dır.Bu­lan­tı, di­ya­re, kus­ma, iş­tah­sız­lık ve aç­lık his­si gö­rül­müş­tür. Ka­şın­tı,ür­ti­ker, ma­kü­lo­pa­pü­ler erup­si­yon­lar gi­bi di­ğer aler­jik de­ri re­ak­si­yon­la­rıgö­rül­müş­tür. Sül­fo­ni­lü­re­ler­le lö­ko­pe­ni, ag­ra­nü­lo­si­toz, trom­bo­si­to­pe­ni,he­mo­li­tik ane­mi, ap­las­tik ane­mi ve pan­si­to­pe­ni gö­rül­müş­tür. Klor­p­ro­pa­mid­lena­di­ren he­pa­tik por­fi­ri ve di­sül­fi­ra­ma ben­zer re­ak­si­yon­lar bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Sül­fo­ni­lü­re­ninhi­pog­li­se­mik et­ki­si, nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­var ajan­lar ve pro­te­in­le­reyük­sek oran­da bağ­la­nan ilaç­lar, sa­li­si­lat­lar, sül­fo­na­mid­ler, klo­ram­fe­ni­kol,pro­be­ne­sid, ku­ma­rin­ler, mo­no­amin ok­si­daz in­hi­bi­tör­le­ri ve b-ad­re­ner­jik blo­ker­ler gi­bi ilaç­lar­laar­ta­bi­lir. Al­kol alı­mıy­la di­sül­fi­ram ben­ze­ri re­ak­si­yon ge­li­şe­bi­lir.Ba­zı ilaç­lar hi­perg­li­se­mi yap­ma eği­li­mi gös­te­rir ve kont­ro­lün kay­be­dil­me­si­neyol açar­lar. Bu ilaç­la­rın ara­sın­da tiyazit­ler ve di­ğer di­ü­re­tik­ler,kor­ti­kos­te­ro­id­ler, fe­no­ti­ya­zin­ler, ti­ro­id ürün­le­ri, est­ro­jen­ler,oral kont­ra­sep­tif­ler, fe­ni­to­in, ni­ko­ti­nik asit, sem­pa­to­mi­me­tik­ler,kal­si­yum ka­nal blo­ker­le­ri ve izo­ni­azid sa­yı­la­bi­lir.

Doz Önerisi: Di­abe­tes mel­li­tu­sun te­da­vi­sin­de sa­bit bir do­zajyok­tur. Di­yet ile kont­rol edi­le­bi­len has­ta­lar­da ge­çi­ci kont­rol kay­bıza­man­la­rın­da kı­sa sü­re­li Di­abi­ne­se kul­la­nı­mı ye­ter­li ola­bi­lir. To­tal gün­lük doz ge­nel­lik­leher sa­bah kah­val­tıy­la bir tek doz ola­rak alı­nır. Ba­zı ol­gu­lar­da gö­rü­lengast­ro­in­tes­ti­nal in­to­le­rans gün­lük do­zu bö­le­rek gi­de­ri­le­bi­lir.Baş­lan­gıçTe­da­vi­si: Ha­fifve or­ta şid­det­te, sta­bil NIDDM’lu or­ta yaş­lı has­ta gün­de 250 mg ile baş­la­tıl­ma­lı­dır.Yaş­lı di­ya­be­tik has­ta­lar sül­fo­ni­lü­re ilaç­la­rın hi­pog­li­se­mik et­ki­si­neda­ha du­yar­lı gö­rün­dük­le­rin­den, yaş­lı has­ta­lar gün­de 100-125 mg gi­bida­ha kü­çük doz­lar­la Di­abi­ne­se’e baş­la­ma­lı­dır. Sürek te­da­vi­si: Or­ta şid­det­te, sta­bil, or­ta yaş­lıNIDDM’lu has­ta­la­rın ço­ğu gün­de yak­la­şık 250 mg ile kont­rol edi­lir­ler.Bir­çok araş­tı­rı­cı­lar da­ha ha­fif di­ya­bet­li­ler­de gün­de 100-125mg’lik ve­ya da­ha dü­şük doz­la­rın ye­ter­li ol­du­ğu­nu bul­muş­lar­dır. Da­haşid­det­li di­ya­be­tik­le­rin ço­ğun­da ye­ter­li kont­rol için gün­de 500mg’ye ih­ti­yaç ola­bi­lir. Gün­de 500 mg’ye tam ya­nıt ver­me­yen has­ta­large­nel­lik­le da­ha yük­sek doz­la­ra da ya­nıt ver­me­ye­cek­ler­dir. Gün­de750 mg’dan faz­la sü­rek doz­la­rın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.

Diabinese adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Dünya Sigarayı Bırakma Günü  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki