TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Di­de­ral Tab­let     Sanofi-Aventis

P­rop­ra­no­lol HCI

Ambalaj: 40 mgx50 tablet.

End.:Esan­si­yelve re­nal hi­per­tan­si­yo­nun kont­ro­lün­de, an­ji­na pek­to­ri­sin te­da­vi­sin­de,akut mi­yo­kard en­fark­tü­sü son­ra­sın­da uzun sü­re pro­fi­lak­tik ola­rak,kar­di­yak dis­rit­mi­le­ri­nin ço­­ğun­da kont­rol ama­cıy­la, mig­ren pro­fi­lak­si­sin­de,esan­si­yel tre­mo­run te­da­vi­sin­de, ank­si­ye­te­nin ve ank­si­ye­te­ye bağ­lıta­şi­kar­di­nin kont­ro­lün­de, ti­ro­tok­si­koz ve ti­ro­tok­sik kri­zin te­da­vi­sin­deyar­dım­cı ola­rak, hi­pert­ro­fik obs­trük­tif kar­di­yo­mi­yo­pa­ti­nin te­da­vi­sin­de,fe­ok­ro­mo­si­to­ma­nın te­da­vi­sin­de (bir a-blo­ker­le bir­lik­te) en­di­ke­dir.

Kontr.E.:İkin­ci ve­yaüçün­cü de­re­ce kalp blo­kun­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ka­rdi­yo­je­nik şok­ta­kihas­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Bron­kos­pazm ge­çir­miş ki­şi­ler­de,uzun sü­re aç ka­lan­lar­da ve me­ta­bo­lik asi­doz­lu has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Kar­di­yak re­zer­vi za­yıf olan has­ta­lar­dadik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır. Be­lir­gin kalp yet­mez­li­ği olan ki­şi­ler­deb-blo­ker kul­lan­mak­tan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Ti­ro­tok­si­ko­za bağ­lı kalp yet­mez­li­ği ge­nel­lik­le sa­de­ce prop­ra­no­lo­laya­nıt ver­mek­te­dir an­cak ay­nı za­man­da baş­ka is­ten­me­yen fak­tör­lerde var­sa mi­yo­kar­dın ka­sıl­ma­sı sağ­lan­ma­lı ve yet­mez­lik be­lir­ti­le­ridi­ji­tal ve di­üre­tik­ler­le kont­rol al­tın­da tu­tul­ma­lı­dır. Di­ya­bet­lihas­ta­lar­da hi­pog­li­se­mi te­da­vi­siy­le bir­lik­te prop­ra­no­lol kul­la­nır­kendik­kat­li olun­ma­lı­dır. İs­ke­mik kalp has­ta­lı­ğı olan ki­şi­ler­de di­ğerb-blo­ker­ler­le ol­du­ğu gi­bi te­da­viani­den ke­sil­me­me­li­dir. Çok ge­rek­li ol­ma­dık­ça ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.An­ne sü­tüy­le bes­le­nen bir be­bek ila­cı çok az mik­tar­da al­dı­ğın­dan is­ten­me­yenet­ki­le­re ne­den ol­ma­sı bek­len­mez.

Yan E.:Ekst­re­mi­te­ler­deso­ğuk­luk, bu­lan­tı, di­ya­re, uy­ku bo­zuk­luk­la­rı, bit­kin­lik ve kas yor­gun­lu­ğugi­bi yan et­ki­ler ge­çi­ci­dir. Pa­res­te­zi, bra­di­kar­di, trom­bo­si­to­pe­ni,pur­pu­ra ve ha­lü­si­nas­yon­lar, de­ri­de kı­za­rık­lık ve/ve­ya göz­ler­deku­ru­luk görülebilir.

Etkileş.:I. grup an­ti­dis­rit­mikmad­de­ler­le ör­ne­ğin di­so­pi­ra­mid, b-blo­ker­ler ve­ri­lir­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Ve­ra­pa­mil­lebir­lik­te b-blo­kerkul­la­nır­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır. İle­tim ano­ma­li­si olan ki­şi­ler­debu kom­bi­nas­yon kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. b-blo­ker kul­la­nan has­ta­la­ra ad­re­na­lin içe­ren müs­tah­zar­la­rıpa­ren­te­ral uy­gu­lar­ken dik­kat edil­me­li­dir. Has­ta­la­rın ço­ğun­da b-blo­ker kul­la­nı­mı­nın cer­ra­higi­ri­şim ön­ce­sin­de dur­du­rul­ma­sı öne­ril­mez. An­cak eter, sik­lop­ro­panve trik­lo­ro­eti­len gi­bi anes­te­tik ajan­la­rı kul­la­nır­ken dik­kat­liolun­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Hi­per­tan­si­yon­da baş­lan­gıç­ta 2x80 mg, sür­dür­me­degün­de 160-320 mg. An­ji­na, ank­si­ye­te, mig­ren ve esan­si­yel tre­mor­dabaş­lan­gıç­ta 2-3x40 mg, has­ta­dan alı­nan ya­nı­ta gö­re ar­tı­rı­lır. An­ji­na­da op­ti­mal doz 120-240mg/gün, ank­si­ye­te mig­ren ve esan­si­yel tre­mor­da 80-160 mg/gün. Dis­rit­mi­ler,ank­si­ye­te­ye bağ­lı ta­şi­kar­di, ti­ro­tok­si­koz, hi­pert­ro­fik obst­rük­tifkar­di­yo­mi­yo­pa­ti­de 3-4x10-40 mg. Mi­yo­kard en­fark­tü­sü son­ra­sın­da5. ve 21. gün­ler ara­sın­da baş­la­na­rak 2-3 gün sü­rey­le, gün­de 4x40 mg,da­ha son­ra 2x80 mg. Fe­ok­ro­mo­si­to­ma­da ame­li­yat ön­ce­si 3 gün sü­rey­le60 mg/gün, ma­lign ol­gu­lar­da 30 mg/gün ola­rak kul­la­nı­lır.

Dideral adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki