TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Dif­fe­rin JelLi­ba

Ada­pa­len ‰1

Ambalaj: 30 g’lik tüp­.

End.:Ko­me­don,pa­pül ve püs­tül­le­rin ha­kim ol­du­ğu ak­ne vul­ga­ri­sin ha­ri­ci te­da­vi­siiçin­dir. Yüz, gö­ğüs ve sırt­ta­ki ak­ne te­da­vi­si için uy­gun­dur.

Kontr.E.: Ada­pa­le­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğıolan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Du­yar­lık re­ak­si­yo­nu ya da cid­dibir ir­ri­tas­yon or­ta­ya çı­kar­sa, ila­cın kul­la­nı­mı­na son ve­ril­me­li­dir.Göz, ağız, bu­run de­lik­le­ri ve­ya mu­koz memb­ran­la­ra değ­di­ril­me­me­li­dir.Çat­lak (ke­sikve ab­raz­yon­lar) ya da ek­ze­ma­töz de­ri­ye uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Gü­ne­şe ve­ya UV ışın­la­ra uzun sü­re­lima­ruz kal­ma, ek bir ir­ri­tas­yon ya­ra­ta­bi­lir. Et­kin bir şe­kil­de do­ğumkont­rol yön­te­mi kul­la­nıl­ma­dık­ça, ge­be kal­ma ola­sı­lı­ğı bu­lu­nan ka­dın­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır,fa­kat kul­la­nıl­dı­ğın­da, be­be­ğin ila­ca ma­ruz kal­ma­sın­dan sa­kın­makiçin, me­me­le­re uy­gu­la­ma­sın­dan sa­kı­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Or­ta­ya çık­ma­sı ola­sı baş­lı­ca is­ten­me­yen et­ki,de­ri­de kı­za­rık­lık ve sı­cak­lık gi­bi de­ri ir­ri­tas­yo­nu­dur. Bu türolay­lar, te­da­vi sık­lı­ğı azal­tıl­dı­ğın­da ya da te­da­vi bı­ra­kıl­dı­ğın­daor­ta­dan kal­kar.

Etkileş.: Di­ğer re­ti­no­id­ler ya da ben­zer et­ki şek­li­ne sa­hipilaç­lar ada­pa­len ile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. De­ri­de so­yul­ma­ya ne­den olanajan­lar, ast­ren­jan­lar ve­ya ir­ri­tan ilaç­la­rın bir­lik­te kul­la­nı­mıir­ri­tan et­ki­ler­de art­ma­ya ne­den ola­bi­lir.

Doz Önerisi: Sa­de­ce ha­ri­cen kul­la­nı­lır. De­ri iyi­ce ku­ru­lan­dık­tanson­ra, et­ki­le­nen böl­ge­ye ak­şam­la­rı gün­de bir kez in­ce bir ta­ba­kaha­lin­de uy­gu­la­nır. Dü­zel­me­ye ait be­lir­ti­ler ge­nel­lik­le te­da­vi­den4-8 haf­ta son­ra or­ta­ya çı­kar. Te­da­vi or­ta­la­ma ola­rak 3 ay sür­dü­rül­me­li­dir.

Differin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki