TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Di­go­xi­ne Na­ti­vel­le Tab­letAdil­na

Di­go­ksi­n

Ambalaj: 0.25 mgx40 tablet.

End.:Kro­nikkalp ye­tmez­li­ği­nin kont­ro­lün­de en­di­ke­dir. Te­ra­pö­tik ya­ra­rı ençok vent­ri­kü­ler di­la­tas­yo­nu olan has­ta­lar­da gö­rü­lür. Kalp ye­ter­siz­li­ğin­deat­ri­yal fib­ri­las­yo­nun eş­lik et­ti­ği du­rum­lar­da özel­lik­le en­di­ke­dir.Ba­zı sup­ra­vent­ri­kü­ler arit­mi­le­rin, özel­lik­le de at­ri­yal flut­terve fib­ri­las­yo­nun kont­ro­lün­de en­di­ke­dir ve asıl ya­rar­lı et­ki­sivent­ri­kü­ler hı­zın dü­şü­rül­me­siy­le ger­çek­le­şir.

Kontr.E.:Ara­lık­lıtam kalp blo­ğun­da ve ikin­ci de­re­ce at­ri­yo­vent­ri­kü­ler blok­ta, özel­lik­lede Sto­kes-Adams atak­la­rı öy­kü­sü olan­lar­da ve vent­ri­kü­ler fib­ri­las­yon­dakont­ren­di­ke­dir. Kar­di­yak gli­ko­zid en­tok­si­kas­yon­la­rı­na bağ­lıarit­mi­ler­de kont­ren­di­ke­dir. Wolff-Par­kin­son-Whi­te send­ro­mun­da ol­du­ğugi­bi ek at­ri­yo­vent­ri­kü­ler yol­la­ra bağ­lı sup­ra­vent­ri­kü­ler arit­mi­ler­de,yo­la­ğın elekt­ro­fiz­yo­lo­jik özel­lik­le­ri ve di­gok­si­nin bu özel­lik­lerüze­rin­de ola­bi­le­cek za­rar­la­rı de­ğer­len­di­ri­le­ne ka­dar kont­ren­di­ke­dir.Di­gok­sinhi­pert­ro­fik obst­rük­tif kar­di­yom­yo­pa­ti­de eş­lik eden at­ri­al fib­ri­las­yonya da kalp ye­ter­siz­li­ği bu­lun­ma­dı­ğı tak­dir­de kont­ren­di­ke­dir. Buko­şul­da da­hi di­gok­sin kul­la­nı­la­cak­sa çok dik­kat edil­me­li­dir. Di­gok­sinya da di­ğer di­ji­tal gli­ko­zid­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bi­li­nenki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Di­ji­ta­li­ze has­ta­la­ra IV kal­si­yumte­da­vi­si uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Ti­ro­id has­ta­lı­ğı olan has­ta­la­ra di­gok­sinuy­gu­la­nır­ken dik­kat­li olun­ma­sı ge­re­kir. Kro­nik kon­jes­tif kalp ye­ter­siz­li­ğiolan bir­çok has­ta akut ola­rak di­gok­sin uy­gu­la­ma­sın­dan ya­rar gör­sede, ba­zı­la­rın­da sa­bit, be­lir­gin ve de­vam eden he­mo­di­na­mik dü­zel­mesağ­la­na­ma­ya­bi­lir. Bu ne­den­le, di­gok­sin uzun sü­re­li kul­la­nı­la­ca­ğıza­man her has­ta­nın ya­nı­tı­nın bi­rey­sel ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­siönem­li­dir. Re­nal yet­mez­lik du­ru­mun­da far­ma­ko­ki­ne­tik de­ği­şe­bi­le­ce­ğiiçin do­zaj ayar­la­ma­la­rı di­gok­sin se­rum dü­ze­yi­nin ışı­ğı al­tın­da ya­pıl­ma­lı­dır.Ge­be­ler­de di­gok­sin kul­la­nı­mı kont­ren­di­ke de­ğil­dir. An­cak, doz ta­yi­nige­be ka­dın­lar­da ge­be ol­ma­yan­la­ra gö­re da­ha zor ola­bi­lir ve ba­zı­la­rın­dage­be­lik sı­ra­sın­da di­gok­sin do­zu­nun ar­tı­rıl­ma­sı ge­re­ke­bi­lir veilaç sa­de­ce te­da­vi­den be­kl­enen kli­nik ya­rar, ge­liş­mek­te olan fe­tüsüze­rin­de­ki ola­sı risk­ler­den da­ha faz­la ol­du­ğu za­man kul­la­nıl­ma­lı­dır.Di­gok­sin an­ne sü­tü­ne geç­ti­ği hal­de mik­ta­rı çok dü­şük­tür ve em­zir­mekont­ren­di­ke de­ğil­dir.

Yan E.: İş­tah­sız­lık, bu­lan­tı, kus­ma,ji­ne­ko­mas­ti, güç­süz­lük, apa­ti, yor­gun­luk, hal­siz­lik, baş ağ­rı­sı,gör­me bo­zuk­luk­la­rı, dep­res­yon ve hat­ta psi­koz gi­bi sant­ral si­nirsis­te­mi et­ki­le­ri bil­di­ril­miş­tir. Di­gok­sin en­tok­si­kas­yo­nu çe­şit­liarit­mi­ler ve ile­ti bo­zuk­luk­la­rı­na yol aça­bi­lir.

Etkileş.:Yük­sek kal­si­yumdoz­la­rı, sem­pa­to­mi­me­tik­ler ve lit­yum da­hil psi­kot­rop ilaç­lar, di­ji­ta­li­zeedil­miş has­ta­lar­da, kalp arit­mi ris­ki­ni ar­tı­ra­bi­le­cek­le­rin­den dik­kat­leve­ril­me­li­dir. Ki­ni­din, kal­si­yum an­ta­go­nist­le­ri (özel­lik­le ve­ra­pa­mil),ami­oda­ron, spi­ro­no­lak­ton ve tri­am­te­ren gi­bi ba­zı ilaç­lar di­gok­si­ninse­rum kon­sant­ras­yo­nu­nu ar­tı­ra­bi­lir­ler. Erit­ro­mi­sin ve tet­ra­sik­lingi­bi ba­zı an­ti­bi­yo­tik­ler se­rum kon­sant­ras­yo­nu üze­rin­de do­lay­lıar­tı­rı­cı bir et­ki ya­par­lar. Tiyazit di­üre­tik­ler, kor­ti­kos­te­ro­id­lerve am­fo­te­ri­sin-B, elekt­ro­lit den­ge­si­ni bo­za­rak di­ji­tal tok­si­si­te­si­nene­den ola­bi­len önem­li fak­tör­ler­dir. An­ta­sit­ler, ne­omi­sin, ko­les­ti­polve ko­les­ti­ra­min di­gok­si­nin in­tes­ti­nal emilimini azal­tır­lar. Spi­ro­no­lak­to­nunbir­lik­te kul­la­nı­mı yal­nız di­gok­sin se­rum kon­sant­ras­yo­nu­nu et­ki­le­mek­lekal­maz, ana­li­tik me­tod­lar­la da ça­kı­şa­bi­lir.

Doz Önerisi: 10 ya­şın üze­rin­de­ki ço­cuk­lar ve eriş­kin­ler­dehız­lı di­ji­ta­li­zas­yon (24-36 sa­at) için baş­lan­gıç­ta bir kerede0.75-1.5 mg (3-6 tab­let) ve­ri­lir. Ar­dın­dan, di­ji­ta­li­zas­yo­na ka­dar6-8 sa­at­lik ara­lar­da 0.25 mg (1 tab­let) ve­ri­lir. Ya­vaş di­ji­ta­li­zas­yoniçin (3-5 gün) 0.75-1.5 mg (3-6 tab­let) bir­kaç kereye bö­lü­ne­rek ve­ri­lir.10 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da; kom­pan­sas­yo­na ka­dar 6 sa­at­lik ara­lar­da0.01-0.02 mg/kg ve­ri­lir.

DigoxineNativelle adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki