TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Aralık 2019, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Dil­ti­zem Am­pul IVM. Nev­zat

Dil­ti­a­zem

Ambalaj: 25 mgx1 am­pul ve 5 mL’lik çö­zü­cü am­pul.

Dil­ti­zem Sü­rek­li Sa­lım Tab­le­ti

Dil­ti­a­zem

Ambalaj: 30 mgx48 tab­let Ambalaj: 60 mgx48tablet.

Dil­ti­zem-SR Sü­rek­li Sa­lım Tab­le­ti

Dil­ti­a­zem

Ambalaj: 90 mgx48 tab­let Ambalaj: 120mgx48 tab­let Ambalaj: 240 mgx16 tablet.

End.:Esan­si­yelhi­per­tan­si­yon te­da­vi­sin­de ve ko­ro­ner ar­ter spaz­mı­nın ne­den ol­du­ğuan­ji­na pek­to­ris ile efor ile olu­şan kro­nik ve inat­çı an­ji­na pek­to­ri­sinpro­fi­lak­tik te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Vent­ri­kü­lerpa­ce-ma­ker kul­la­nıl­ma­yan has­ta si­nüs send­ro­mu olan has­ta­lar­da,vent­ri­kü­ler pa­ce-ma­ker kul­la­nıl­ma­yan II. ve­ya III. de­re­ce at­ri­ovent­ri­kü­lerblo­ku olan has­ta­lar­da, sis­to­lik kan ba­sın­cı 120 mmHg’nin al­tın­da olanhi­po­tan­sif has­ta­lar­da ve aşı­rı bra­di­kar­di­li has­ta­lar­da, dil­ti­aze­mekar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da ve rönt­gen yar­dı­mıy­la akut mi­yo­karden­fark­tü­sü ve pul­mo­ner kon­jes­yo­nu ol­anlarda kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer ve böb­rek has­ta­lık­la­rı olan bi­rey­ler­dedik­kat­li kul­la­nıl­ma­lıdır. Ge­be­ler­de ve em­zir­me sü­re­sin­de kul­lan­magü­ven­li­ği ka­nıt­lan­ma­mış­tır. En­di­kas­yo­na gö­re bu risk fak­tö­rü da­imagöz önün­de bu­lun­du­rul­ma­lı­dır.

Yan E.:Bu­lan­tı,ödem, ar­ti­mi, baş ağ­rı­sı, yüz kı­zar­ma­sı, çar­pın­tı, bra­di­kar­di, hi­po­tan­si­yon,sen­kop, kalp yet­mez­li­ği, baş dö­nme­si, ser­sem­lik, si­nir­li­lik, dep­res­yon,hal­siz­lik, uy­ku­suz­luk, kon­füz­yon, ha­lü­si­nas­yon, dis­pep­si, kus­ma,di­ya­re ya da ka­bız­lık, pi­ro­siz, ür­ti­ker, pru­rit, fo­to­sen­si­ti­vi­te,po­li­üri, nok­tü­ri, pa­res­te­zi ve os­te­oar­ti­kü­ler ağ­rı­lar gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Dil­ti­aze­minb-blo­ker­ler ve di­ji­tal müs­tah­zar­la­rıy­la bir­lik­tekul­la­nı­mı, ila­cın kar­di­yak kon­dük­si­yo­nu üze­rin­de­ki et­ki­si­ni ar­tı­rır.

Doz Önerisi:Diltizem Ampul: Sup­ra­vent­ri­kü­ler ta­şi­a­rit­mi­de0.25mg/kg’dir. Ye­ter­li ya­nıt alı­na­maz­sa 15 da­ki­ka son­ra 0.30 mg/kg doztek­rar uy­gu­la­na­bi­lir. Ko­ro­ner ar­ter spaz­mı­na bağ­lı akut mi­yo­kar­di­yalis­ke­mi­ler­de öne­ri­len doz 0.15 mg/kg’dir. Diltizem Tablet: An­ti­an­ji­nal te­da­vi­ler­de 8 saat aray­la aç kar­nı­naalı­nır. Ge­nel­de baş­lan­gıç do­zu ola­rak gün­de to­tal 90 mg öne­ril­mek­te­dirve 30 mg tab­let gün­de 3 kez eşit ara­lık­lar­la ve­ri­lir. Bu doz, ted­ri­cen1 ya da 2 gün­lük ara­lık­lar­la op­ti­mum ya­nıt alı­na­na ka­dar ar­tı­rı­la­rak360 mg/gün’e ka­dar çı­kar­tı­la­bi­lir. An­ti­hi­per­tan­sif te­da­vi­ler­deöne­ri­len gün­lük doz has­ta­nın ve has­ta­lı­ğın du­ru­mu­na gö­re 120-240 mgara­sın­da de­ğiş­mek­te­dir. Diltizem-SR Tablet: Hi­per­tan­si­yon: Öne­ri­len gün­­lük doz, has­ta­nınve has­ta­lı­ğın du­ru­mu­na gö­re 12 sa­at aray­la gün­de 2 kez uy­gu­la­nan120 mg ve­ya 180 mg ile gün­de 1 kez uy­gu­la­nan 240 mg şek­lin­de­dir. Kro­nikte­da­vi­ler­de mak­si­mum an­ti­hi­per­tan­sif et­ki ge­nel­lik­le 14 gün için­degö­rül­dü­ğün­den, te­da­vi­ye kü­çük doz­lar­la baş­lan­ma­lı ve gere­ke­n dozayar­la­ma­la­rı bu sü­re dik­ka­te alı­na­rak ya­pıl­ma­lı­dır. An­ji­na pek­to­ris: An­ti­an­ji­nal te­da­vi­ye Dil­ti­zem tab­let ile baş­la­na­bi­lir. Ge­nel­debaş­lan­gıç do­zu ola­rak 30 mg tab­let gün­de 3 kez eşit ara­lık­lar­la aç kar­nı­nave­ri­lir. Ge­rek­ti­ğin­de bu doz ted­ri­cen 1 ya da 2 gün­lük ara­lık­lar­laop­ti­mum ya­nıt alı­na­na ka­dar ar­tı­rı­la­bi­lir. Dil­ti­zem SR 240 mg Tab­let an­ti­an­ji­nal te­da­vi­de kul­la­nıl­dı­ğın­da24 asat aray­la sa­bah­la­rı aç kar­nı­na uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Diltizem adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki