TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Di­pro­le­ne Krem    Sche­ring-Plo­ugh

Be­ta­me­ta­zon dip­ro­pi­onat%0.05

Ambalaj: 15 g’lik tüp­.

Di­pro­le­ne Po­mat

Be­ta­me­ta­zon dip­ro­pi­onat%0.05

Ambalaj: 15 g’lik tüp­.

End.:Kor­ti­kos­te­ro­id­le­reya­nıt ve­ren di­renç­li ve cid­di der­ma­toz­la­rın, özel­lik­le psö­ri­azisve ato­pik der­ma­tit­le­rin te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Be­ta­me­ta­zon dip­ro­pi­ona­ta ve di­ğer kor­ti­kos­te­ro­id­le­rekar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Uy­gu­la­ma sı­ra­sın­da ir­ri­tas­yon ve­ya du­yar­lıkolu­şur­sa te­da­vi ke­sil­me­li ve uy­gun bir te­da­vi­ye baş­lan­ma­lı­dır.Vü­cut yü­ze­yi­nin bü­yük kıs­mı­na to­pi­kal kor­ti­kos­te­ro­id uy­gu­lan­ma­sısis­te­mik emi­li­mi ar­tı­rır. Bu du­rum­lar­da ye­ni­do­ğan­lar ile ço­cuk­lar­dauzun sü­re­li kul­la­nım ge­rek­ti­ğin­de, uy­gun ön­lem­ler alın­ma­lı­dır. Uzun sü­re­li kor­ti­kos­te­ro­id te­da­vi­le­riço­cuk­la­rın bü­yü­me ve ge­liş­me­le­ri­ni et­ki­le­ye­bi­lir. Bu grup ilaç­la­rınge­be­ler­de, bü­yük mik­tar­lar­da ve uzun sü­re­li kul­la­nı­mı öne­ril­me­mek­te­dir.Em­zi­renan­ne­le­re uy­gu­lan­dı­ğın­da dik­­kat ge­rek­mek­te­dir.

Yan E.: En faz­la bil­di­ri­len yan et­ki­le­ri,de­ri­de yan­ma-iğ­ne­len­me his­si, ku­ru­luk, ka­şın­tı ve ir­ri­tas­yon­dur.Na­di­ren de­ri­de ka­rın­ca­lan­ma, iğ­ne­len­me his­si, ge­ril­me ve­ya çat­la­ma,sı­cak­lık his­si, ta­ba­ka ha­lin­de ve lez­yon çev­re­sin­de pul­lan­ma,folliküler dö­kün­tü, at­ro­fi, eri­tem ve te­len­ji­ek­ta­zi gi­bi yan et­ki­lerde bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi:Diprolene Krem: Gün­de 2 kez, sa­bah ve ak­şam, has­taböl­ge­yi ta­ma­men kap­la­ya­cak şe­kil­de in­ce bir ta­ba­ka ha­lin­de kul­la­nıl­ır. Diprolene Pomat: Gün­de bir kez, sa­bah­la­rı, has­ta böl­ge­yi ta­ma­menkap­la­ya­cak şe­kil­de in­ce bir ta­ba­ka ha­lin­de kul­la­nı­lır. Ge­rek­ligö­rül­dü­ğün­de, sa­bah ve ge­ce ol­mak üze­re, gün­de iki kez de uy­gu­la­na­bi­lir.Te­da­vi,der­ma­to­lo­jik has­ta­lık dü­ze­lir dü­zel­mez son­lan­dı­rıl­ma­lı­dır. Has­ta­lık ye­ni­den de­ğer­len­di­ril­me­den,te­da­vi 4 haf­ta­dan faz­la uza­tıl­ma­ma­lı­dır.

Diprolene adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki