TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  31 Mayıs 2023, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Di­vi­na Tab­letAbdiİbrahim

Be­yaztab­let: Est­ra­di­ol va­le­rat 2 mg,

Ma­vitab­let: Est­ra­di­ol va­le­rat 2 mg, med­rok­sip­ro­ges­to­ron 10 mg

Ambalaj: 21 tab­let­ (11 be­yaz-10 ma­vi).

End.:Est­ro­jenek­sik­li­ği­ne bağ­lı olan kli­mak­te­rik ra­hat­sız­lık­la­rın te­da­vi­sin­de;os­te­opo­ro­zun en­gel­len­me­sin­de, sik­lik dü­zen­siz­lik­ler­de, di­şi cin­si­yethor­mo­nu­nun “ye­ri­ne kon­ma­sı” ge­rek­ti­ğin­de (yu­mur­ta­lık­la­rın ope­ras­yon­laalın­ma­sı gi­bi) kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Ge­be­lik, se­reb­ro­vas­kü­ler bo­zuk­luk­lar, trom­bo­em­bo­likol­gu­lar, orak hüc­re ane­mi­si, akut ve kro­nik ka­ra­ci­ğer has­ta­lık­la­rı,ge­be­li­ğe bağ­lı ik­ter ve he­pa­toz, Du­bin-John­son ve Ro­tors has­ta­lık­la­rı,meme ve en­do­met­ri­yal kar­si­no­ma­lar, ge­be­lik her­pe­si, ge­be­lik­te ar­tanotosk­le­roz ve en­do­met­ri­yo­zis­te kontrendikedir.

Uyar.: Ge­be­lik­ten ko­run­mak ama­cıy­lakul­la­nı­la­maz. Est­ro­jen te­da­vi­si, ame­li­yat ön­ce­si ke­sil­me­li­dir.Epi­lep­si, mig­ren, as­tım, hi­per­tan­si­yon, kalp ve böb­rek fonk­si­yon bo­zuk­luk­la­rın­da,di­ya­bet ve hi­per­ti­ro­idizm gi­bi en­dok­rin dü­zen­siz­lik­le­rin­de, ödemgi­bi semp­tom­lar­da ve dep­res­yon ge­çir­miş olan­lar­da est­ro­jen ne­ga­tifet­ki gös­te­re­ce­ğin­den kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Bu­lan­tı, gö­ğüs­te bas­kı his­si,baş ağ­rı­sı, gör­me bo­zuk­luk­la­rı, yor­gun­luk, li­bi­do ve ruh ha­li de­ğiş­me­si,ara ka­na­may­la nor­mal kli­nik-kim­ya­sal pa­ra­met­re­ler­de de­ği­şik­lik­lergö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Bar­bi­tü­rat­lar, hi­dan­to­in, ri­fam­pi­sin,am­pi­si­lin ve tet­ra­sik­lin­le uzun sü­re bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı est­ra­di­ol/med­rok­sip­ro­ges­to­renkom­bi­nas­yo­nu içe­ren müs­tah­zar­la­rın est­ro­je­nik et­ki­si­ni azal­ta­bi­lir­ken;an­ti­ko­agü­lan­lar, an­ti­di­ya­be­tik­ler ve ba­zı an­ti­hi­per­tan­sif­ler­lebir­lik­te ve­ril­me­si bu ilaç­la­rın et­ki­si­nin azal­ma­sı­na ne­den ola­bi­lir.

Doz Önerisi: 11 gün be­yaz tab­let, gün­de 1 tab­let ol­mak üze­re ve10 gün ma­vi tab­let, gün­de 1 tab­let ol­mak üze­re uy­gu­la­nır. 21 gün­lükte­da­vi­den son­ra 7 gün­lük ara ve­ri­lir. Me­no­poz son­ra­sı has­ta­lar te­da­vi­yehe­men baş­la­ya­bi­lir­ken, me­no­poz ön­ce­si has­ta­la­rın sik­lu­sun 5. gü­nüDi­vi­na tab­let kul­lan­ma­ya baş­la­ma­sıöne­ri­lir.

Divina adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Dünya Sigarayı Bırakma Günü  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki