TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Di­ya­ben Tab­let     Ade­ka

G­li­benk­la­mi­d

Ambalaj: 3.5mgx30 ve 120 çen­tik­li tablet.

End.:Ge­nel ola­rak40 ya­şın­dan son­ra­ki ol­gun tip di­ya­be­tin baş­lan­gı­cın­da di­yet­le te­da­vi­ninsağ­la­na­ma­dı­ğı du­rum­lar­da kul­la­nı­lır. Bu amaç­la: Ha­fif ve­ya or­taşid­det­te­ki (40 üni­te­den az in­sü­lin mik­ta­rı­nın den­ge sağ­la­ya­bil­di­ği),sta­bil ye­tiş­kin tip­te­ki di­ya­bet­li has­ta­lar­da; di­ğer sül­fo­ni­lü­retü­rev­le­ri­ne di­renç­li ve­ya ta­ham­mül ede­me­yen di­ya­bet­li has­ta­lar­dakul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Gli­benk­la­mi­dedu­yar­lı­ğı olan­lar­da ve ko­ma ile bir­lik­te olan ve ol­ma­yan di­ya­be­tikke­to­asi­doz du­rum­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Di­ya­be­tik ke­to­asi­dozin­sü­lin­le te­da­vi edil­me­li­dir.

Uyar.: Ki­lo kay­bı di­yet­le iyi te­da­viedi­le­bi­len şiş­man has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Jü­ve­nil di­ya­bet­li­ler­de,di­ya­bet asi­do­zun­da, la­bil ve inat­çı tip di­ya­bet­li­ler­de, ateş, trav­ma,gang­ren, ağır ya­ra­lan­ma gi­bi komp­li­ke du­ru­mu olan di­ya­bet­li­ler­de,cer­ra­hi gi­ri­şim­ler­de, cid­di ti­ro­id ve ad­re­nal fonk­si­yon ra­hat­sız­lık­la­rın­da,ge­be­lik­te, akut şid­det­li en­fek­si­yon ge­çi­ren has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Na­dir ola­rakbu­lan­tı, kus­ma, epi­gast­rik ağ­rı, yor­gun­luk, za­yıf­lık, baş ağ­rı­sıola­bi­lir. Du­yar­lı­ğa bağ­lı ola­rak da ateş, de­ri dö­kün­tü­le­ri, sa­rı­lık,kan de­ği­şik­lik­le­ri (eo­zi­no­fi­li, lö­ko­pe­ni, ag­ra­nü­lo­si­toz gi­bi)gö­rü­le­bi­lir. Yük­sek doz­lar­da alın­dı­ğın­da hi­pog­li­se­mi olu­şa­bi­lir.

Etkileş.: Sik­lo­fos­fa­mid, di­ku­ma­rol gru­buan­ti­ko­agü­lan­lar, MAO in­hi­bi­tö­rü ilaç­lar, pro­be­ne­sid, fe­nil­bu­ta­zon,sa­li­si­lat­lar, prop­ra­no­lol ve di­ğer b-ad­re­ner­jik blo­ker­ler, klo­ram­fe­ni­kol ve ba­zısül­fo­na­mid gru­bu ilaç­lar­la be­ra­ber alın­dı­ğın­da, gli­benk­la­mi­dinhi­pog­li­se­mik et­ki­si ar­tar. Ad­re­na­lin, kor­ti­kos­te­ro­id­ler,tiyazit gru­bu diü­re­tik, ti­ro­id hor­mo­nu, yük­sek doz­da ni­ko­ti­na­midgi­bi ilaç­lar­la be­ra­ber alın­dı­ğın­da ise gli­benk­la­mi­din hi­pog­li­se­miket­ki­si aza­lır. Gli­benk­la­mid kul­la­nıl­dı­ğı dö­nem­de has­ta­lar al­kolal­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Doz, me­ta­bo­liz­ma­nın du­ru­mu­na (kan ve id­rar şe­ke­ritah­lil­le­ri) gö­re ayar­la­nır ve gün­de ½-1 tab­let alı­nır. Ge­rek­li ol­du­ğutak­dir­de doz, kont­rol al­tın­da gün­de 3 (ba­zı na­dir du­rum­lar­da 4) tab­le­teka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir. Tab­let­ler çiğ­nen­me­den bir bar­dak suy­la, ter­ci­hensa­bah kah­val­tı­dan ön­ce alı­nır. İla­cın za­ma­nın­da alın­ma­sı unu­tul­muşise, da­ha geç bir sa­at­te da­ha yük­sek doz alı­na­rak ­kom­pan­se edil­me­yeça­lı­şıl­ma­ma­lı­dır.

Diyaben adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki