TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Dok­sin Kap­sülMustafaNevzat

Dok­si­sik­li­n

Ambalaj: 100 mgx8 kapsül.

End.:Du­yar­lımik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın et­ken ol­du­ğu üro­ge­ni­tal, so­lu­num sis­te­mi,yu­mu­şak do­ku, gast­ro­in­tes­ti­nal, of­tal­mik ve di­ğer en­fek­si­yon­la­rınte­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Her­han­gibir tet­ra­sik­li­ne du­yar­lık gös­te­ren has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Tet­ra­sik­lin sı­nı­fı ilaç­la­rındiş olu­şu­mu sı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­sı (ge­be­li­ğin ikin­ci ya­rı­sın­da,be­bek­lik ve 8 ya­şı­na ka­dar olan ço­cuk­luk­ta) diş ren­gi­nin da­imi ola­rakbo­zul­ma­sı­na (sa­rı, gri, kah­ve­ren­gi) ne­den ola­bi­lir. Tet­ra­sik­linalan ba­zı has­ta­lar­da aşı­rı gü­neş ya­nı­ğı re­ak­si­yo­nu şek­lin­de or­ta­yaçı­kan fo­to­sen­si­ti­vi­te gö­rül­müş­tür. Tet­ra­sik­lin­ler ge­be­li­ğinson ya­rı­sın­da, do­ğa­cak ço­cu­ğun diş­le­ri üze­rin­de­ki muh­te­mel olum­suzet­ki­le­ri dü­şü­nü­le­rek kul­la­nıl­maz. Tet­ra­sik­lin an­ne sü­tü­ne ge­çer. Em­zi­ren ka­dın­lar­dakul­la­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ğin­de bu du­rum dik­kat­le de­ğer­len­di­ril­me­li­dir.

Yan E.:Ano­rek­si,bu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re, glos­sit, dis­fa­ji, en­te­ro­ko­lit, ano­ge­ni­talböl­ge­de enf­la­ma­tu­var lez­yon­lar gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal yan et­ki­lergö­rü­le­bi­lir. Ma­kü­lo­pa­pü­ler ve eri­te­ma­töz dö­kün­tü­ler, fo­to­sen­si­ti­vi­tere­ak­si­yon­la­rı, na­dir ola­rak eks­fo­li­ya­tif der­ma­tit gö­rü­le­bi­lir.Ür­ti­ker, an­ji­yo­nö­ro­tik ödem, ana­fi­lak­si, ana­fi­lak­to­id pur­pu­ra,pe­ri­kar­dit, sis­te­mik lu­pus eri­te­ma­to­zus nüks­le­ri hi­per­sen­si­ti­vi­te­siolan ol­gu­lar­da gö­rü­le­bi­lir. He­mo­li­tik ane­mi, trom­bo­si­to­pe­ni,nöt­ro­pe­ni ve eo­zi­no­fi­li gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Pe­ni­si­lin­lebe­ra­ber tet­ra­sik­lin ve­ril­me­me­si öne­ri­lir. Ab­sorp­si­yo­nu­nu et­ki­le­ye­bil­me­le­rine­de­niy­le tet­ra­sik­lin­ler­le bir­lik­te alü­min­yum, kal­si­yum ve mag­nez­yumiçe­ren an­ta­sitler ve­ril­me­me­li­dir. An­ti­ko­agü­lan te­da­vi gö­ren has­ta­lar­da ilaç do­zu­nunazal­tıl­ma­sı ge­re­ke­bi­lir.

Doz Önerisi:Dok­sin Kap­sül o­ral yol­dan uy­gu­la­nır. Bol mik­tar­da su (ve­ya di­ğersı­vı i­çe­cek­ler) i­le bir­lik­te i­çil­me­li­dir. E­riş­kin­ler: Baş­lan­gıç do­zu o­la­rak 12 sa­at­tebir 100 mg. Sürek te­da­vi i­çin gün­de tek doz 100 mg ö­ne­ril­mek­te­dir. Cid­di en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­desü­rek doz­lar i­ki ka­tı­na çı­ka­rı­la­bi­lir. N. go­norr­ho­e­a’nın o­luş­tur­du­ğu e­pi­di­di­mo-or­şitte­da­vi­sin­de 10 gün sü­re i­le gün­de 100 mg tek doz uy­gu­la­na­bi­lir.Komp­li­ke ol­ma­yan go­no­re te­da­vi­sin­de 7 gün sü­rey­le gün­de 200 mg, bö­lün­müşi­ki e­şit doz o­la­rak uy­gu­la­na­bi­lir. Pri­mer ve se­kon­der si­fi­liz­de300 mg gün­lük doz bö­lün­müş doz­lar ha­lin­de en az 10 gün sü­rey­le uy­gu­lan­ma­lı­dır.C. trac­ho­ma­ticen­fek­si­yon­la­rın­dagün­lük 100 mg doz­lar 7 gün sü­re i­le uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Doksin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki