TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Do­la­da­mon P D­ra­jeİ.E.Ulagay

Pa­ra­se­ta­mol 300mg, sik­lon­yum bro­mür 10 mg, ko­de­in fos­fat 15 mg.

Ambalaj: 20dra­je­.

End.: Or­ta ve şid­det­li ağrıların gi­de­ril­me­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Bi­le­şim­de­kimad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne kar­şı du­yar­lı ol­an­larda kont­ren­di­ke­dir.Ay­rı­ca, an­ti­ko­li­ner­jik et­ki­sin­den do­la­yı glo­kom, akut por­fi­ri,al­kol, uy­ku ilaç­la­rı ve psi­kot­rop ilaç­la­ra bağ­lı intoksikas­yonlarda,mi­de-ba­ğır­sak yo­lun­da­ki ste­noz­lar­da, me­ga­ko­lon ve ta­şi­kar­di­siolan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Nar­ko­tik­le­rin so­lu­nu­mu dep­re­seedi­ci et­ki­le­­ri ve be­yin-omu­ri­lik sı­vı ba­sın­cı­nı ar­tır­ma ka­pa­si­te­le­ri,ka­fa ya­ra­lan­ma­sı ya da ze­de­len­me­si olan ve­ya di­­ğer int­ra­kra­ni­yallez­yon­la­rı olan ki­şi­ler­de ya da da­­ha ön­ce­den int­rak­ra­ni­yal ba­sın­cıart­mış olan ki­şi­ler­de bu be­lir­ti­le­rin art­ma­sı­na ne­den ola­bi­lir.Akut ab­do­mi­nal send­ro­mu olan has­ta­la­rın kli­nik de­ğer­len­­di­ril­me­si­nigüç­leş­ti­re­bi­lir. Yaş­lı ve/ve­ya güç­­süz has­­ta­lar­da, şid­det­li he­pa­tikve­ya re­nal fonk­si­yon yet­­mez­li­ği olan­lar­da, şid­det­li hi­per­ti­ro­idi,Ad­di­son has­ta­lı­ğı, pros­ta­tik hi­pert­ro­fi­si ve­ya üret­ral dar­lık­la­rıolan­lar­da dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ko­de­inin oto­mo­bil ya da dik­katge­rek­ti­ren araç­la­rın kul­la­nı­mın­da men­tal ve/ve­ya fi­zik­sel ye­te­nek­le­riet­ki­le­di­ği has­ta­ya açık­lan­ma­lı­dır. Çok zo­run­lu ol­ma­dık­ça ge­be­ler­dekul­la­nı­mı öne­ril­mez. Özel­lik­le ge­be­li­ğin son üç ayın­da, do­ğum son­ra­sıbe­bek­ler­de yok­sun­luk send­ro­mu­nun gö­rül­me ola­sı­lı­ğı ne­de­niy­lekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ko­de­inin an­ne sü­tü­ne geç­me ola­sı­lı­ğı ne­de­niy­leem­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nı­mı öne­ril­mez.

Yan E.: Ko­de­inin bi­li­nen ad­vers re­ak­si­yon­la­rıbaş dön­me­si, hal­siz­lik, se­das­yon, ne­fes da­ral­ma­sı, bu­lan­­tı ve kus­ma­dır.Di­ğer ad­vers re­ak­si­yon­lar ise al­ler­jik re­ak­si­yon­lar, efo­ri, dis­fo­ri,kons­ti­pas­yon, ab­do­mi­nal ağ­rı ve pru­ri­tus­tur. Sik­lon­yum bro­mü­rebağ­lı ola­rak ağız ku­ru­lu­ğu, gör­me bu­la­nık­lı­ğı ve ta­şi­kar­di gö­rü­le­bi­lir.Pa­ra­se­ta­mo­lün ba­zı ki­şi­ler­de ge­li­şe­bi­len ad­vers et­ki­le­ri trom­bo­si­to­pe­ni,met­he­mog­lo­bi­ne­mi, hi­pog­li­se­mi, hi­po­ter­mi, pank­re­atit, nef­ro­tok­si­si­te,pnö­mo­nit, kı­za­rık­lık ve aşı­rı du­yar­lık­tır.

Etkileş.:Di­ğer nar­ko­tikanal­je­zik­le­ri, an­tip­si­ko­tik­le­ri, ank­si­ye­te­ye kar­şı ilaç­la­rı veal­kol da­hil di­ğer SSS dep­re­san­la­rı alan has­ta­la­rın, ay­nı za­man­dabu kom­bi­nas­yo­nu al­ma­la­rı ha­lin­de ek bir sant­ral dep­res­yon bek­le­ne­bi­lir.Böy­le bir kom­bi­ne te­da­vi amaç­lan­dı­ğın­da, ilaç­la­rın tek ba­şı­na kul­la­nı­mıiçin ve­ri­len doz­la­rın­da azalt­ma yap­mak ge­re­ke­bi­lir. Ko­de­in müs­tah­zar­la­rı­nınMAO in­hi­bi­tör­le­ri ve­ya tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar­la kul­la­nı­mıan­ti­dep­re­sa­nın ve­ya ko­de­inin et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi: Doz, ağ­rı­nın şid­de­ti­ne ve has­ta­nın ya­nı­tı­na gö­redü­zen­len­me­li­dir. Eriş­kin­ler­de ola­ğan doz gün­de 2-3 kez 1-2 dra­je­dir.

DoladamonP adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki