TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  25 Ocak 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Do­lo­rex Dra­jeTriPharma

Dik­lo­fe­nak po­tas­yum

Ambalaj: 50mgx20 dra­je.

Eşdeğeri: Ca­taf­lamD­ra­je: 50 mgx20 dra­je­ (No­var­tis Phar­ma); Dic­lof­lam Dra­je: 50 mgx20 dra­je­ (Berksam); Ka­lid­renFilm Tab­let: 50 mgx20 film tablet (Fako).

End.:Aşa­ğı­da­kiakut du­rum­lar­da kı­sa sü­re­li te­da­vi için uy­gun­dur: Trav­ma­ya bağ­lıağ­rı­lı enf­la­ma­tu­var du­rum­lar (ör­ne­ğin bur­kul­ma, in­cin­me); ame­li­yatson­ra­sı enf­la­mas­yon ve ağ­rı (ör­ne­ğin diş ve­ya or­to­pe­dik cer­ra­higi­ri­şim son­ra­sı); ağ­rı­lı ve/ve­ya enf­la­mas­yon­lu ji­ne­ko­lo­jik has­ta­lık­lar(ör­ne­ğin ad­nek­sit, pri­mer dis­me­no­re); ver­teb­ral ko­lo­nun ağ­rı­lısend­rom­la­rı; no­nar­ti­kü­ler ro­ma­tiz­ma; KBB en­fek­si­yon­la­rın­da (ör­ne­ğinfa­rin­go­ton­sil­lit­te ve otit­te yar­dım­cı te­da­vi ola­rak); akut migrenataklarında. Asıl has­ta­lı­ğın ge­nel te­da­vi pren­sip­le­ri­ne gö­re te­da­viedil­me­si ge­re­kir. Ateş tek ba­şı­na bir en­di­kas­yon de­ğil­dir.

Kontr.E.: Pep­tik ül­se­ri olan ve dik­lo­fe­nakpo­tas­yu­ma aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­maz. Ase­til sa­li­si­likasit ve­ya pros­tag­lan­din sen­te­taz en­zi­mi­ni in­hi­be edi­ci ilaç­la­rınkul­la­nı­mın­da as­tım kri­zi, ür­ti­ker ve akut ri­nit tab­lo­su ge­li­şenhas­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Mi­de-ba­ğır­sak has­ta­lı­ğı, ge­çi­ril­mişül­ser, ül­se­ra­tif ko­lit, Crohn has­ta­lı­ğı, cid­di ka­ra­ci­ğer ye­ter­siz­li­ğiöy­kü­sü var­sa; ila­cın gö­ze­tim al­tın­da kul­la­nıl­ma­sı ge­re­kir. Dik­lo­fe­nakpo­tas­yum te­da­vi­si al­tın­da iken gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma ve­ya ül­se­ras­yonge­liş­ti­ği tak­dir­de ilaç ke­sil­me­li­dir. Da­ha ön­ce ila­cı kul­lan­mışol­sun ya da ol­ma­sın ana­fi­lak­tik/ana­fi­lak­to­id re­ak­si­yon­lar da da­hilol­mak üze­re al­ler­jik re­ak­si­yon­lar or­ta­ya çı­ka­bi­lir. Ge­be­lik dö­nem­le­rin­desa­de­ce zo­run­lu ise et­ki­li en dü­şük doz­da kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­li­ğinson üç ayın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Her se­kiz sa­at­te bir alı­nan 50mg’lik doz­la­rın ar­dın­dan dik­lo­fe­nak po­tas­yum an­ne sü­tü­ne ge­çer; fa­katbu mik­tar be­bek­te yan et­ki oluş­tur­ma­sı bek­len­me­ye­cek ka­dar az­dır.Dik­lo­fe­nak po­tas­yum kul­la­nı­mıy­la baş dön­me­si ve­ya di­ğer sant­ralsi­nir sis­te­mi bo­zuk­luk­la­rı ge­li­şen has­ta­lar araç ve­ya her­han­gibir ma­ki­ne kul­lan­mak­tan ka­çın­ma­lı­dır.

Yan E.: Gast­ro­in­tes­ti­nal sis­tem­de dis­pep­tikya­kın­ma­lar, epi­gast­rik ağ­rı, bu­lan­tı, kus­ma, ül­se­ras­yon, ka­na­mave per­fo­ras­yon; baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, ser­sem­lik, uy­ku­suz­luk, ank­si­ye­tegi­bi ba­zı sant­ral si­nir sis­te­mi ya­kın­ma­la­rı­nın ya­nı sı­ra, se­rumtran­sa­mi­naz­la­rın­da ha­fif yük­sel­me­ler, he­pa­tit, de­ri­de kı­za­rık­lık,ka­şın­tı, ür­ti­ker, trom­bo­sit ag­re­gas­yo­nu­nun in­hi­bis­yo­nu, ka­na­maza­ma­nı­nın uza­ma­sı sey­rek ola­rak gö­rü­le­bi­le­cek yan et­ki­ler­dir.

Etkileş.:Fu­ro­se­mid,tiyazit gi­bi ba­zı di­üre­tik ilaç­la­rın nat­ri­üre­tik, di­üre­tik ve an­ti­hi­per­tan­sifet­kin­lik­le­ri­ni azal­ta­bi­lir. Dik­lo­fe­nak kul­la­nan has­ta­lar­da plaz­malit­yum kon­sant­ras­yo­nu yük­se­le­bi­le­ce­ğin­den, lit­yum do­zu ayar­lan­ma­lı­dır.Ste­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­var­lar olan glu­ko­kor­ti­ko­id­ler­le, nons­te­ro­idalan­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­la­rın bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı gast­ro­in­tes­ti­nalyan et­ki­le­ri şid­det­len­di­re­bi­lir. As­pi­rin ve an­ti­ko­agü­lan ilaç­lar­labir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı da öne­ril­me­mek­te­dir. An­ti­di­ya­be­tik­le­rindo­zu ayar­lan­ma­lı­dır. Di­gok­sin, me­tot­rek­sat ve sik­los­po­rin tok­si­si­te­le­ride ar­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Anal­je­zik ve an­ti­enf­la­ma­tu­var amaç­la, eriş­kin­lerve 14 ya­şın üze­rin­de­ki ço­cuk­lar için baş­lan­gıç do­zu gün­de 2-3 dra­je­dir.Da­ha son­ra ve or­ta şid­det­li du­rum­lar­da 1-2 dra­je ye­ter­li­dir. Pri­merdis­me­no­re­yi kont­rol al­tı­na al­mak için ge­nel­de kul­la­nı­lan doz gün­de1-3 dra­je­dir. An­cak baş­lan­gıç do­zu ola­rak ge­re­kir­se gün­de 4 dra­je­yeka­dar çı­kı­la­bi­lir.

Dolorex adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Dünya Cüzzam Günü  Cüzzam Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki