TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Mayıs 2023, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Dol­ven Pediyatrik Şu­rup   Ec­za­cı­ba­şı

İbup­ro­fen

Ambalaj: 100 mg/5 mLx120 mL’lik şişe.

End.:Ro­ma­­to­idart­rit, os­te­oart­rit, an­ki­lo­zan spon­di­lit ve di­ğer non­ro­ma­to­id (se­ro-ne­ga­tif)art­ro­pa­ti­le­rin te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:İbup­ro­fe­nekar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da ve As­pi­rin i­le di­ğer nons­te­ro­idalan­ti­enf­la­ma­tu­var ajan­la­ra kar­şı bron­kos­pas­tik, an­ji­yo­ödem, bu­runpo­li­pi send­ro­mu şek­lin­de re­ak­si­yon gös­te­ren ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.Cid­di gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma ve pep­tik ül­ser ra­hat­sız­lığı öyküsübu­lu­nan­la­ra ve­ril­me­me­li­dir.

Uyar.: İbup­ro­fen kul­la­nı­mı sı­ra­sın­da gör­me­de bu­la­nık­lık,sko­to­ma­da ve renk be­lir­le­me­sin­de ka­rı­şık­lık gö­rül­dü­ğün­de te­da­vi­yeson ve­ril­me­li ve has­ta göz he­ki­mi ta­ra­fın­dan kont­rol edil­me­li­dir.Ge­be­lik­te, müm­kün­se, ibup­ro­fen uy­gu­la­ma­sın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­li­ğin geç dö­nem­le­rin­de uy­gu­lan­ma­sın­danka­çı­nıl­ma­lı­dır. An­ne sü­tün­de çok dü­şük kon­sant­ras­yon­lar­da bu­lun­mak­ta­dırve em­zi­ri­len ço­cuk­lar­da olum­suz et­ki bek­len­mez.

Yan E.:Na­di­rencilt­te kı­za­rık­lık, de­ri dö­kün­tü­sü ve ödem gi­bi aler­jik re­ak­si­yon­larve gör­me bo­zuk­lu­ğu­na ne­den ol­du­ğu­na da­ir ra­por­lar var­dır. Re­nalpa­pi­ler nek­roz, kar­di­yo­vas­kü­ler arit­mi, dis­pep­si, gast­ro­in­tes­ti­nalin­to­le­rans, ka­na­ma, trom­bo­si­to­pe­ni, işit­me ka­ybı gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Tiyazit gru­budi­üre­tik kul­la­nan has­ta­la­ra dik­kat­le uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ku­ma­rin ti­pian­ti­ko­agü­lan­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da et­ki­leş­me ola­bi­le­ce­ğin­dendik­kat edil­me­li­dir.

Doz Önerisi: An­ti­pi­re­tik ola­rak eriş­kin­le­re 4-6 sa­at ara­lık­lar­la400 mg ve­ri­lir. 6 ay-12 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra 39°C’den dü­şük ateş­ler­de 5mg/kg, üs­tün­de­ki ateş­ler­de 10 mg/kg he­sa­bıy­la ve­ri­lir. Jü­ve­nil art­rit­tegün­lük doz 30-40 mg/kg’dir ve üç ve­ya dör­de bö­lü­ne­rek ve­ri­lir. Ro­ma­to­idart­rit, os­te­oart­rit ve di­ğer kro­nik has­ta­lık­la­rın alev­len­me dö­nem­le­rin­deeriş­kin­ler­de gün­­de 1200-3200 mg öne­ri­lir ve 3 ve­ya 4 eşit do­za bö­lü­ne­rekve­ril­me­li­dir. Ha­fif ve or­ta şid­det­te­ki ağ­rı­lar­da eriş­kin­le­re 4-6sa­at ara­lık­lar­la 400 mg ve­ri­lir. Dis­me­no­re­de be­lir­ti­ler baş­larbaş­la­maz 4 sa­at ara­lık­lar­la 400 mg ve­ri­lir. Gün­lük top­lam doz 40mg/kg’yi aş­ma­ma­lı­dır.

Dolven adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki