TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Do­per­gin Tab­let   Sche­ring

L­izu­ri­d hid­ro­je­nma­le­at

Ambalaj: 0.2 mgx30 tablet.

End.:Pro­lak­tinin­hi­bi­tö­rü ola­rak pri­mer ve se­kon­der süt­ten kes­me (tıb­bi açı­dan en­di­keise), mas­ti­tis, ga­lak­to­re, post­par­tal süt kon­jes­yo­nu­nun azal­tıl­ma­sı;yük­sek pro­lak­tin dü­zey­le­ri­ne bağ­lı ame­no­re ve di­ğer sik­lus bo­zuk­luk­la­rı(örn. sa­rı ci­sim yet­mez­li­ği), ka­dın­da yük­sek pro­lak­tin dü­zey­le­ri­nebağ­lı in­fer­ti­li­te ve er­kek­te li­bi­do ve po­tens bo­zuk­luk­la­rı (örn.hi­po­fiz tü­mö­rü so­nu­cu); yük­sek pro­lak­tin dü­zey­le­ri­ne bağ­lı pre­menst­rü­elya­kın­ma­lar (örn. mas­to­di­ni); ak­ro­me­ga­li; do­pa­min ago­nis­ti ola­rakM. Par­kin­son, pos­t­en­se­fa­li­tik Par­kin­so­nizm, baş­ka ne­den­li Par­kin­so­nizm(ilaç­la­rın ne­den ol­du­ğu form dı­şın­da) en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Pe­ri­fer­deve kalp­te (ko­ro­ner yet­mez­lik) ağır ar­te­ri­yel do­la­şım bo­zuk­luk­la­rıolan has­ta­lar­da en­di­kas­yon özen­le tar­tıl­ma­lı­dır. Psi­koz­lu has­ta­lar­da(ve anam­ne­zin­de psi­koz bu­lu­nan has­ta­lar­da) te­da­vi­nin ya­rar ve za­rar­la­rıdik­kat­le tar­tı­la­rak en­di­kas­yon göz­den ge­çi­ril­me­li­dir.

Uyar.: Süt­ten kes­me­de, süt pro­dük­si­yo­nu­nu uyar­ma­makama­cıy­la, ço­cuk em­zi­ril­me­me­li ve gö­ğüs­ler bo­şal­tıl­ma­ma­lı­dır. Li­zu­ridile süt­ten ke­si­len ka­dın­lar­da yük­sek tan­si­yon, sü­rek­li baş ağ­rı­sıve sant­ral si­nir sis­te­mi­ne yö­ne­lik semp­tom­lar or­ta­ya çık­tı­ğın­da,te­da­vi der­hal ke­sil­me­li­dir. Ge­be­lik­te ke­sin­lik­le ge­rek­me­dik­çe,hiç­bir ilaç kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Böb­rek fonk­si­yon yet­mez­li­ği olan veözel­lik­le di­ya­liz has­ta­la­rın­da do­pa­min ago­nist­le­riy­le ya­pı­la­cakbir te­da­vi­ye müm­kün olan en dü­şük doz­lar­la baş­lan­ma­lı ve do­zaj ya­vaşya­vaş ar­tı­rıl­ma­lı­dır. Li­zu­rid çok en­der ola­rak ani tan­si­yon dü­şüş­le­rine­de­niy­le re­ak­si­yon ye­te­ne­ği, ara­ba ve­ya dik­kat is­te­yen ba­zı ma­ki­na­la­rınkul­la­nı­mı için ge­rek­li dü­ze­yin al­tı­na dü­şe­bi­lir.

Yan E.:Mi­de bu­lan­tı­sı,baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, yor­gun­luk his­si, ter­le­me ve sey­rek ola­rakkus­ma gö­rü­le­bi­lir. Tek tük ol­gu­lar­da, özel­lik­le bi­rey­sel du­yar­lı­ğıolan­lar­da ani kan ba­sın­cı düş­me­le­ri (or­tos­ta­tik kol­lap­sa ne­den ola­bi­le­cek)ve şid­det­li kus­ma nö­bet­le­ri göz­len­miş­tir. Ara sı­ra uy­ku dü­zen­siz­lik­le­ri,çok sey­rek ola­rak de­ri re­ak­si­yon­la­rı ve ödem­ler bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Nö­ro­lep­tik­lerve di­ğer do­pa­min an­ta­go­nist­le­ri (örn. ha­lo­pe­ri­dol, sül­pi­rid, me­tok­lop­ra­mid,klorp­ro­ma­zin) li­zu­ri­din et­ki­si­ni azal­ta­bi­lir. Li­zu­ri­din do­ğum­danson­ra ve lo­hu­sa­lık dö­ne­min­de baş­ka er­got al­ka­lo­id­le­ri (örn. me­ti­ler­go­met­rin)ile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­la­rı öne­ri­lir.

Doz Önerisi: En­dok­ri­no­lo­jik en­di­kas­yon­lar­da, 1. gün ak­şam½ tab­let, 2. gün öğ­le ½ tab­let ve ak­şam ½ tab­let, 3. gün ve son­ra­sı içinsa­bah, öğ­le ve ak­şam ol­mak üze­re 3x½ tab­let ve­ri­lir. Pre­mens­trü­el ya­kın­ma­lar­daadet ka­na­ma­sı­nın 14. gü­nün­den ak­şam ya­rım tab­let ve er­te­si gün­deniti­ba­ren sa­bah ve ak­şam­la­rı ya­rım­şar tab­let uy­gu­la­nır. 6-12 sik­lusuy­gu­la­ma so­nun­da te­da­vi­ye ara ve­ril­me­li ve du­rum göz­den ge­çi­ril­me­li­dir.Pri­mer süt­ten kes­me­de do­ğum ve­ya dü­şük­ten son­ra en geç 24 sa­at için­degün­de 2-3x1 tab­let ol­mak üze­re 14 gün sür­dü­rü­lür. Se­kon­der süt­ten kes­me­de1. gün ak­şam 1 tab­let, öğ­le 1 tab­let ve ak­şam 1 tab­let ve­ri­lir. Te­da­vi, sü­tün ke­sil­me­sin­den 4gün son­ra­ya ka­dar sür­dü­rü­lür. Ak­ro­me­ga­li­de en­dok­ri­no­lo­jik tab­lo­ya ait do­zajşe­ma­sı uy­gu­la­nır. Par­kin­so­nizm te­da­vi­sin­de ak­şam ya­rım tab­let­lebaş­la­nır ve her haf­ta, be­lir­gin bir kli­nik et­ki gö­rü­lün­ce­ye ka­darya­rım tab­let art­ı­rı­lır. Or­ta­la­ma gün­lük doz 0.6-2 mg ara­sın­da­dır.Bu doz 3-4 eşit kı­sım­da uy­gu­la­nır. Pre­pa­rat ye­mek­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­lıve te­da­vi­ye ak­şam baş­lan­ma­lı­dır. Re­nal ve he­pa­tik yet­mez­li­ği olanhas­ta­la­ra en dü­şük doz uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Dopergin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki