TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Dra­ma­mi­ne Am­pul   aris

Di­men­hid­ri­nat

Ambalaj: 50mg/1 mLx5 ampul.

Dra­ma­mi­ne Tab­let

Di­men­hi­dri­nat

Ambalaj: 50 mgx12 tablet.

End.:De­niztut­ma­sı, uçak tut­ma­sı, tren, oto­mo­bil ve oto­büs tut­ma­sı, Me­ni­eresend­ro­mu, La­bi­ren­tit (Au­ral ver­ti­go, po­zis­yo­nel ver­ti­go, epi­de­mikver­ti­go, la­bi­ren­te ait ra­hat­sız­lık)’te en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Di­men­hid­ri­na­takar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da ve ye­ni­do­ğan­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­lik­te kul­la­nıl­ma­sı­narisk/ya­rar de­ğer­len­di­ri­le­rek ka­rar ve­ri­lir. Di­men­hid­ri­nat, an­ne sü­tü­ne dü­şükoran­da da ol­sa ge­çer. Ay­rı­ca di­men­hid­ri­nat an­ne sü­tü­nün azal­ma­sı­nada yol aça­bi­lir. Em­zi­ren an­ne­ler ila­cı kul­la­nır­ken em­zir­me­me­li­dir.Ço­cuk­lar­da çok dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır. Özel­lik­le yük­­sek doz­la­rıço­cuk­lar­da hallüsinasyon, kon­vül­zi­yon ve ölü­me yol aça­bi­lir. Ha­fif uy­kuha­li mey­da­na ge­ti­re­bi­le­ce­ğin­den has­ta­la­ra mo­tor­lu araç kul­lan­ma­ma­la­rıve dik­kat ge­rek­ti­ren iş­ler­de ça­lış­ma­ma­la­rı öne­ril­me­li­dir.

Yan E.:Uy­ku ha­li,si­nir­li­lik, yor­gun­luk, baş ağ­rı­sı, uy­ku­suz­luk (özel­lik­le ço­cuk­lar­da),ku­lak çın­la­ma­sı, hal­siz­lik, baş dön­me­si, gör­me bo­zuk­lu­ğu, pal­pi­tas­yon,ağız-bu­run ve bo­ğaz­da ku­ru­luk, zor ve ağ­rı­lı üri­nas­yon, iş­tah­sız­lık,de­ri dö­kün­tü­le­ri, bron­şi­yal sek­res­yon­da ko­yu­laş­ma, epi­gast­rik ra­hat­sız­lıkgö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Al­kol, hi­per­tan­sif­ler, an­ti­mus­ka­ri­nik­ler,apo­mor­fin, MAO in­hi­bi­tör­le­ri, oto­tok­sik ilaç­lar, SSS dep­re­san­la­rıy­labir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Dramamine Ampul: Anes­te­zi ön­ce­si ve son­ra­sı 1 am­pulve di­ğer has­ta­lık­lar­da gün­lük doz 400 mg’yi geç­me­ye­cek şe­kil­de ih­ti­ya­cagö­re uy­gu­la­nır. Dramamine Tablet: Eriş­kin­ler­de her 4-6 sa­at­te bir,1 ve­ya 2 tab­let, 24 sa­at­te top­lam 8 tab­let­ten faz­la alın­ma­ma­lı­dır.6-12 yaş ço­cuk­lar­da her 6 sa­at­te bir, ½ ve­ya 1 tab­let, 24 sa­at­te top­lam3 tab­let­ten faz­la alın­ma­ma­lı­dır; 2-6 yaş ço­cuk­lar­da her 6-8 sa­at­tebir, ½ tab­let, bir kere­de ½ tab­let­ten faz­la, 24 sa­at­te top­lam 1.5 tab­let­tenfaz­la alın­ma­ma­lı­dır. Yol­cu­luk­tan 30 da­ki­ka ön­ce alın­ma­lı­dır. Ço­cuk­lar tab­let­le­ri yu­ta­maz­lar­sa,tab­let­ler ezi­le­rek mey­ve su­yu ve­ya re­çel­le bir­lik­te ve­ri­le­bi­lir.

Dramamine adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki