TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Dysport Flakon     Gen İlaç

Clostridium botulinumtoksini tip A- hemaglutinin kompleksi 500 U

Ambalaj: 1 flakon.

End.:Pediyatrikserebral palzi/spastik dipleji yetişkinlerde spazmodik tortikolis,yetişkinlerde blefarospazm, yetişkinlerde hemifasiyal spazm teda­vi­lerindeendikedir. Çocuklarda hemifasiyal spazm, blefarospazm ve ya spazmodiktortikolis tedavilerinde Dysport' un güve­nirliği ispatlanmamıştır.

Kontr.E.: Hi­per­sen­si­ti­vi­te­si bu­lu­nan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: İla­cı uy­gu­la­ya­cak he­kim­ler, il­gi­li nö­ro­mus­kü­lerve or­bi­tal ana­to­mi­yi, da­ha ön­ce­ki cer­ra­hi iş­lem­ler ne­de­niy­le buana­to­mi­de mey­da­na gel­miş ola­bi­le­cek de­ği­şik­lik­le­ri ve stan­dartelekt­ro­mi­yog­ra­fik tek­nik­le­ri çok iyi bil­me­li­dir­ler. Bü­tün bi­yo­lo­jikürün­ler­de ol­du­ğu gi­bi, bir ana­fi­lak­tik re­ak­si­yo­nun mey­da­na gelme­siha­lin­de, epin­ef­rin bu­lun­ma­lı ve ge­rek­li olan di­ğer tüm ön­lem­leralın­mış ol­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de yal­nız­ca çok ke­sin ola­rak ge­rek­li ol­du­ğun­dauy­gu­lan­ma­lı­dır. Tok­si­nin sü­te ge­çip geç­me­di­ği de sap­tan­ma­mış­tır.Em­zi­ren an­ne­ler­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Bir ve­ya da­ha faz­la ekst­ra­okü­lerka­sın pa­ra­li­ze edil­me­si, or­yan­tas­yon bo­zuk­lu­ğu, çift gör­me gi­biet­ki­ler mey­da­na ge­ti­re­bil­mek­te­dir.

Pto­sis,ver­ti­kal de­vi­as­yon, vit­röz he­mo­ra­ji, ret­ro­bul­bar he­mo­ra­ji, kir­pik­sigang­li­on ha­sa­rı­na uyan pu­pi­ler de­ği­şik­lik­ler görülebilir.

Etkileş.: Ami­nog­li­ko­zid an­ti­bi­yo­tik­lerve­ya nö­ro­mus­kü­ler ile­ti­ye mü­da­ha­le eden di­ğer ilaç­lar, bo­tu­li­numtok­si­ni­nin et­ki­si­ni güç­len­di­re­bi­lir; bu ilaç­lar­dan her­han­gi bi­ri­nialan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Pediyatrik serebral palzi/spastik dipleji: Önerilen başlangıç do­zu, her ikibaldır kasları arasında bölünmüş doz olarak veri­len 30 ünite/kg vücutağırlığıdır. Eğer sadece bir baldır etki­lenmişse, 15 ünite/kg vücut ağırlığıkullanılabilir. Spazmodik tortikolis: Başlangıçta önerilen doz, iki veya üç en aktif boyunkasına uygulanmak üzere her hasta için toplam 500 ünitedir. Rotasyoneltortikolis için rotasyona kontralateral olarak sternomastoid kas içine 150ünite ve çene/kafa rotasyonunun yönüne ipsilateral splenius capitis kası içine350 ünitenin uygulanmasıyla toplam 500 ünite dağıtılır. Laterokolis içinipsilateral splenius capitis kası içine 350 ünite ve ipsilateral sternomastoidkası içinede 150 ünite uygulanmasıyla toplam 500 ünite dağıtılır. Blefarospazm ve hemifasiyalspazm: Bilateralblefarospazmın tedavisinde önerilen başlangıç dozu her göz için 120 ünitedir.0.1 mL (20 ünite) enjeksiyonu gözün medialine, 0.2 mL (40 ünite) ise her birgözün alt ve üst orbicularis oculi kaslarının, preseptal ile orbital kısımlarıarasındaki kavşak içine lateral olarak yapılmalıdır. Çocuklardaki hemifasiyalparalizin ve blefarospazm tedavilerinde etkinlik ve emniyeti ispatlanmamıştır.

Dysport adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki