TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ecopi­rin En­te­rik Tab­let    Abdiİbrahim

Ase­til­sa­li­si­likasit

Ambalaj: 100 mgx20 tablet : 150 mgx20 tab­let : 300mgx20 tablet.

End.:Ase­til­sa­li­si­likasit an­tit­rom­bo­tik ola­rak, nons­ta­bil an­ji­na pek­to­ris­te ve risk al­tın­da­ki(hi­per­tan­sif, hi­per­li­pi­de­mik, di­ya­be­tik ve­ya si­ga­ra tir­ya­ki­le­ri)has­ta­lar­da ko­ro­ner trom­bo­zun ön­len­me­sin­de; mi­yo­kard re­en­fark­tüspro­fi­lak­si­sin­de; kar­di­yo­vas­kü­ler cer­ra­hi­de özel­lik­le aor­to­ko­ro­nerby-pass ve ar­ter­yo­ve­nöz şant­lar­da pos­to­pe­ra­tif trom­boz ve em­bo­liz­minön­len­me­sin­de; ge­çi­ci is­ke­mik atak­lar­da ve stro­ke pro­fi­lak­si­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.: Ka­na­ma eği­li­mi­nin art­tı­ğı pa­to­lo­jik du­rum­lar­da,an­ti­ko­agü­lan (he­pa­rin, ku­ma­rin tü­rev­le­ri vb.) te­da­vi­si sı­ra­sın­da,glu­koz-6-fos­fat de­hid­ro­ge­naz ek­si­kli­ğin­de, ge­be­li­ğin son 3 ayın­da,sa­li­si­lat­la­ra ve anal­je­zik­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lık gös­te­ren­ler­de,kro­nik ve­ya ak­tif ül­se­ri olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Tıb­bi zo­run­luk ol­ma­dık­ça ge­be­lerve em­zi­ren an­ne­le­re ve­ril­me­me­li­dir. Ase­til­sa­li­si­lik asit, kor­ti­kos­te­ro­id­lerve­ya al­kol­le bir­lik­te alın­dı­ğın­da gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma ris­ki­niar­tı­ra­bi­lir.

Yan E.: Mi­de ra­hat­sız­lı­ğı, gast­ro­in­tes­ti­nalgiz­li kan kay­bın­da ar­tış, na­di­ren aşı­rı du­yar­lı­ğa bağ­lı re­ak­si­yon­lar(de­ri re­ak­si­yon­la­rı, ne­fes dar­lı­ğı) ve trom­bo­si­to­pe­ni gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Nons­te­ro­idal an­ti­ro­ma­tiz­malilaç­la­rın et­ki­le­ri­ni ve yan et­ki­le­ri­ni, me­tot­rek­sa­tın is­ten­me­yenetk­i­le­ri­ni, an­ti­ko­agü­lan­la­rın (ör­ne­ğin he­pa­rin ve ku­ma­rin tü­rev­le­ri)et­ki­le­ri­ni ve ste­ro­id­ler­le bir­lik­te alın­dı­ğın­da gast­ro­in­tes­ti­nalka­na­ma ola­sı­lı­ğı­nı ar­tı­rır.

Doz Önerisi: Trom­bo­em­bo­lik has­ta­lık­la­rın pro­fi­lak­si ve te­da­vi­sin­deöne­ri­len doz ki­lo ba­şı­na 3 mg’dir. Ço­ğun­luk­la eriş­kin­ler­de kul­la­nı­landoz ge­nel­lik­le 100-150 mg 1 tab­let ve­ya 300 mg ya­rım tab­let­tir. Ter­ci­henye­mek­ler­den son­ra çiğ­nen­me­den bir bar­dak suy­la yu­tul­ma­lı­dır.

Ecopirin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki