TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  04 Nisan 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Eklips Film Tablet   Sanovel

Losartan potasyum

Ambalaj: 50 mgx28 tablet.

Eşdeğeri:CozaarFilm Tablet: 50 mgx28tablet (MSD); LoxibinFilm Tablet: 50 mgx28tablet (Biofarma); SarvasFilm Tablet: 50 mgx28tablet (Eczacıbaşı).

End.:Hipertansiyontedavisinde endikedir. Tek başına veya diğer antihipertansif ajanlarla (tiazitdiüretikleri gibi) birlikte kullanılabilir.

Kontr.E.:Lo­sar­ta­nakar­şı aşı­rı du­yar­lık gös­te­ren has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: İnt­ra­vas­kü­ler ha­cim azal­ma­sı olan has­ta­lar­da(ör­ne­ğin yük­sek doz di­üre­tik­ler­le te­da­vi edil­miş olan­lar) semp­to­ma­tikhi­po­tan­si­yon olu­şa­bi­lir. Si­roz­lu has­ta­lar­da plaz­ma lo­sar­tan kon­sant­ras­yo­nu­önem­li de­re­ce­de art­tı­ğı­n­dan he­pa­tik bo­zuk­luk öy­kü­sü olan has­ta­lar­dada­ha dü­şük bir doz göz önü­ne alın­ma­lı­dır. İki ta­raf­lı re­nal ar­ter ste­no­zuve­ya tek re­nal ar­ter ste­no­zu olan has­ta­lar­da re­nin an­ji­yo­ten­sinsis­te­mi­ni et­ki­le­yen di­ğer ilaç­lar kan üre ve se­rum kre­ati­nin dü­ze­yi­niyük­sel­te­bi­lir­ler. Ge­be­lik du­ru­mu söz ko­nu­su ol­du­ğun­da, lo­sar­tankul­la­nı­mı­na en kı­sa sü­re­de son ve­ril­me­li­dir. Lo­sar­ta­nın an­ne sü­tü­nege­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­mek­te­dir. İla­cın an­ne için öne­mi sap­tan­dık­tanson­ra em­zir­me­ye ve­ya ilaç kul­la­nı­mı­na son ve­ril­me­si hak­kın­da birka­ra­ra va­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Hipertansiyonda kullanıldığındagenellikle iyi tolere edilir. Yan etkileri hafif ve geçici olup tedavininkesilmesini gerektirmez. Karın ağrısı, asteni/yorgunluk, göğüs ağrısı,ödem/şişme, palpitasyon, taşikardi, diyare, dispepsi, bulantı, sırt ağrısı, kaskrampları, baş dönmesi, baş ağrısı, uykusuzluk, öksürük, nazal konjestiyon, fa­ran­jit,sinüzit, üst solunum yolu enfeksiyonu, karaciğer fonksiyon anor­mallikleri,anem, miyalji, migren, öksürük, ürtiker, kaşıntı görü­le­bilir.

Etkileş.: Rifam­pin ve flukonazolün aktifmetabolitin düzeylerini düşür­düğü bildi­ril­miş­tir. Bu etkileşmelerin kliniksonuçları değer­lendi­ril­me­miştir. Po­tasyum tutucu diüretikler (örneğin,spironolakton, triam­te­ren, amilo­r­id), potas­yum destekleri veya po­tasyumiçeren tuz prepa­ratları ile birlikte kul­lanıl­dığında serum potasyumundayükselmeye yol açabilir.

Doz Önerisi: Başlangıç ve sürek dozu günde bir defa 50 mg’dir.Maksimum antihipertansif etkiye tedavi başladıktan 3-6 hafta sonra ulaşılır.Doz gerektiğinde günde bir kez 100 mg’ye çıkarılabilir. İntravasküler hacimazalması olan hastalarda (örneğin, yüksek doz diüretik tedavisi gö­renler), 75yaşın üzerindeki yaşlı hastalarda ve orta-şiddetli renal yetmezliği olanhastalarda başlangıç dozu olarak günde bir kez 25 mg’lik doz önerilir. Losartanpotasyum aç veya tok karnına alınabilir.

Eklips Plus Film Tablet

Losartan potasyum 50mg, hidroklorotiyazit 12.5 mg

Ambalaj: 28 tablet.

Eşdeğeri:HyzaarFilm Tablet: 28tablet­ (MSD); SarvastanFilm Tablet: 28tablet (Eczacıbaşı).

End.:Kombinasyontedavisinin uygun olduğu hastalarda, hipertansiyon tedavisinde endikedir.

Kontr.E.: Bi­le­şim­de­ki her­han­gi bir mad­de­ye kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğıbu­lu­nan has­ta­lar­da, anü­rik has­ta­lar­da, sül­fo­na­mid tü­re­vi ilaç­la­raaşı­rı du­yar­lı­ğı bu­lu­nan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği ve­ya cid­di böb­rek yet­mez­li­ğiolan has­ta­lar­da öne­ril­me­mek­te­dir. Tiyazit te­da­vi­si glu­koz to­le­ran­sı­nıbo­za­bi­lir; in­sü­lin da­hil an­ti­di­ya­be­tik ajan­lar­da doz ayar­la­ma­sıge­re­ke­bi­lir. Ge­be­lik sap­tan­ma­sı du­ru­mun­da bu kombinasyonun kul­la­nı­mı­naen kı­sa za­man­da son ve­ril­me­li­dir. Tiyazit­ler in­san sü­tü­ne ge­çer. An­nesü­tü ile bes­le­nen ço­cu­ğa po­tan­si­yel is­ten­me­yen et­ki­le­rin­den do­la­yı,ila­cın an­ne için olan öne­mi göz önü­ne alı­na­rak ila­cı ve­ya em­zir­me­yike­sip kes­me­me­ye ka­rar ve­ril­me­li­dir.

Yan E.: Baş dön­me­si, an­ji­yo­ödem(yüz, du­dak­lar, fa­renks ve/ve­ya dil­de şiş­me), na­di­ren he­pa­tit, di­ya­rebil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Al­kol, bar­bi­tü­rat­larve­ya nar­ko­tik­ler, an­ti­di­ya­be­tik ilaç­lar (oral ajan­lar ve in­sü­lin),di­ğer an­ti­hi­per­tan­sif­ler, ko­les­ti­ra­min ve ko­les­ti­pol re­çi­ne­le­ri,kor­ti­kos­te­ro­id­ler, ACTH, pre­sör amin­ler (örn. ad­re­na­lin), non­de­po­la­ri­zançiz­gi­li kas gev­şe­ti­ci­ler (örn. tu­bo­kü­ra­rin), lit­yum, nons­te­ro­idan­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­lar hidroklorotiyazit ile etkileşir.

Doz Önerisi: Başlangıç ve sürek dozu günde bir defa 1 tablettir.Yeterli yanıtın alınamadığı hastalarda, dozaj günde bir defa 2 tableteçıkarılabilir. Mak­simum doz günde bir defa 2 tablettir. Maksimumantihipertansif etkiye tedavi­nin başlangıcından sonraki üç hafta içindeulaşılır. Aç veya tok karnına kullanılabilir.

Eklips adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Kanserle Savaş Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki