TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Eksofed ŞurupHüsnü Arsan

Psödoefedrin HCl

Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL'lik şişe.

Eşdeğeri:SudafedŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL (GSK).

Eksofed Tablet

Psödoefedrin HCl

Ambalaj: 60 mgx30 tablet.

Eşdeğeri:SudafedTablet: 60 mgx30 tablet (GSK).

End.:Özel­lik­lena­zal mu­ko­za, si­nüs­ler ve ge­nel ola­rak üst so­lu­num yol­la­rı mu­ko­za­sın­dade­kon­jes­tan et­ki ya­par ve aler­jik ri­nit, va­zo­mo­tor ri­nit, nez­le,grip, so­ğuk al­gın­lı­ğı gi­bi du­rum­lar­da bur­nu aça­rak ve bu­run akın­tı­sı­nıdur­du­ra­rak semp­to­ma­tik bir iyi­leş­me sağ­lar.

Kontr.E.:Da­ha ön­cepsö­do­efed­ri­ne kar­şı to­le­rans gös­ter­me­miş olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.Cid­di hi­per­tan­si­yon ve şid­det­li ko­ro­ner ar­ter has­ta­lık­la­rı olan­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Da­ha ön­ce­ki 2 haf­ta için­de MAO in­hi­bi­tö­rü al­mışve­ya al­ma­ya de­vam eden has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Psö­do­efed­rin vebu tip bir ila­cın ay­nı za­man­da kul­la­nıl­ma­sı ba­zan kan ba­sın­cı­nınyük­sel­me­si­ne ne­den ola­bi­lir.

Uyar.: Hi­per­tan­si­yon, kalp has­ta­lık­la­rı, şe­ker has­ta­lı­ğı,hi­per­ti­ro­idizm, yük­sek int­ra­okü­ler ba­sınç ve pros­ta­tik bü­yü­me gö­rü­lenhas­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Şid­det­li re­nal ve/ve­ya he­pa­tikfonk­si­yon bo­zuk­luk­la­rı­nın bu­lun­ma­sı ha­lin­de dik­kat­li olun­ma­lı­dır.Ge­be ka­dın­lar­da ila­cın sağ­la­ya­ca­ğı ya­rar i­le ge­liş­mek­te olan fe­tü­seola­bi­le­cek teh­li­ke­li et­ki­le­ri den­ge­le­mek şar­tıy­la ila­cın kul­la­nı­mı­naka­rar ve­ril­me­li­dir. Psö­do­efed­rin an­ne sü­tü­ne az mik­tar­da ge­çer,fa­kat bu­nun em­zi­ri­len be­bek­ler­de­ki et­ki de­re­ce­si bi­lin­me­mek­te­dir.

Yan E.:Uy­ku bo­zuk­luk­la­rıve na­di­ren ha­lu­si­nas­yon da­hil SSS uya­rım semp­tom­la­rı gö­rü­le­bi­lir.Cilt­te ir­ri­tas­yon­la bir­lik­te ve­ya ir­ri­tas­yon­suz dö­kün­tü­ler ba­zangö­rül­mek­te­dir. Psö­do­efed­rin alan er­kek­ler­de na­di­ren üri­ner re­tan­si­yo­narasla­nır.

Etkileş.:De­kon­jes­tan­lar,tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar, iş­tah ke­si­ci­ler ve am­fe­ta­min ben­ze­ripsi­kos­ti­mü­lan­lar gi­bi sem­pa­to­mi­me­tik amin­le­rin ka­ta­bo­liz­ma­sı­nıen­gel­le­yen MAO in­hi­bi­tör­le­riy­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı ba­zan kanba­sın­cı­nın yük­sel­me­si­ne ne­den ola­bi­lir. Psö­do­efed­rin; bre­til­yum,be­ta­ni­din, gu­ane­ti­din, deb­ri­zo­kin, me­til­do­pa ve a ve b-ad­re­ner­jikblo­ker ilaç­lar gi­bi sem­pa­tik ak­ti­vi­te­yi en­gel­le­yen hi­po­tan­sifilaç­la­rın et­ki­si­ni kıs­men ter­si­ne çe­vi­rir.

Doz Önerisi:EksofedŞurup: 12 yaşından büyük çocuklar ve erişkinlerde: Her 6saat ara ile 1 ölçek (60 mg)- günde maksimum 240 mg. 6-12 yaş arasındakiçocuklarda: Her 6 saat ara ile 1/2 ölçek (30 mg)- günde maksimum 120 mg. 2-6yaş arasındaki çocuklarda: Her 6 saat ara ile 1/4 ölçek (15 mg)- günde maksimum60 mg. EksofedTablet: 12 yaşından büyük çocuklar ve erişkinlerde: Her 6saat ara ile 1 tablet (60 mg)- günde maksimum 240 mg. 6-12 yaş arasındakiçocuklarda: Her 6 saat ara ile ½ tablet (30 mg)- günde maksimum 120 mg. 2-6 yaşarasındaki çocuklarda: Her 6 saat ara ile 15 mg- günde maksimum 60 mg.

Eksofed Ekspektoran Şurup

Psödoefedrin HCl 30mg, gayafenesin 100 mg/5 mL

Ambalaj: 150 mL'lik şişe.

Eşdeğeri:SudafedEkspektoran Şurup: 150 mL (GSK).

End.:Pro­dük­tif(bal­gam­lı, gö­ğü­se in­miş) ök­sü­rük­le bir­lik­te gö­rü­len üst so­lu­numyo­lu ra­hat­sız­lık­la­rın­da semp­to­ma­tik bir ra­hat­la­ma sağ­lar. Bur­nua­çar, a­kın­tı­sı­nı dur­du­rur ve eks­pek­to­ras­yo­nu sağ­la­ya­rak has­ta­yıra­hat­la­tır.

Kontr.E.:Bu kom­bi­nas­yo­nave­ya bi­le­şik­le­ri­ne kar­şı to­le­rans gös­ter­me­miş o­lan­lar i­çin kont­ren­di­ke­dir.Şid­det­lihi­per­tan­si­yon ve ko­ro­ner ar­ter has­ta­lık­la­rı o­lan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Da­ha ön­ce­ki2 haf­ta i­çin­de MA­O in­hi­bi­tö­rü al­an ve­ya al­ma­ya de­vam e­den has­ta­lar­dakont­ren­di­ke­dir. Psö­do­e­fed­rin ve bu tip i­laç­la­rın bir­lik­te kul­la­nı­mıkan ba­sın­cın­da yük­sel­me­le­re ne­den o­la­bi­lir.

Uyar.: Tüm sem­­pa­to­mi­me­tik i­laç­lar­daol­du­ğu gi­bi hi­per­tan­si­yon, kalp, şe­ker has­ta­lı­ğı, hi­per­ti­ro­i­dizm,yük­sek int­ra­o­kü­ler ba­sınç ve pros­ta­tik bü­yü­me gö­rü­len has­ta­lar­dadik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­belerde sağ­la­ya­ca­ğı ya­rar­la ge­liş­mek­te o­lanfe­tu­sa o­la­bi­le­cek teh­li­ke­li et­ki­le­ri den­ge­le­mek şar­tıy­la i­la­cınkul­la­nı­mı­na ka­rar ve­ril­me­li­dir. Psö­do­e­fed­rin an­ne sü­tü­ne az mik­tar­dage­çer, fa­kat bu­nun em­zi­ri­len be­bek­ler­de­ki et­ki de­re­ce­si bi­lin­me­mek­te­dir.Gu­a­i­fe­ne­sin, be­bek ü­ze­rin­de hiç­bir et­ki­si ol­ma­dı­ğı tah­min e­di­lenkü­çük mik­tar­lar­da an­ne sü­tün­den a­tıl­mak­ta­dır.

Yan E.:Uy­ku bo­zuk­luk­la­rıve na­di­ren ha­lü­si­nas­yon­lar da­hil SSS ek­si­tas­yon semp­tom­la­rı gö­rü­le­bi­lir.İr­ri­tas­yo­na bağ­lı o­lan ve­ya ol­ma­yan de­ri dö­kün­tü­le­ri na­di­renbil­di­ril­miş­tir. Psö­do­e­fed­rin a­lan er­kek has­ta­lar­da ba­zan ü­ri­nerre­tan­si­yon da bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Psö­do­e­fed­rini­çer­iği nedeniyle bre­til­yum, be­ta­ni­din, gu­a­ne­ti­din, deb­ri­zo­kin,me­til­do­pa ve a ve b-ad­re­ner­jik blo­kerler gi­bi sem­pa­tikak­ti­vi­te­yi en­gel­le­yen hi­po­tan­sif i­laç­la­rın et­ki­si­ni kıs­men ter­si­neçe­vi­rir. Fu­ra­zo­li­don­labir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: 24 saatte 4 dozu aşmamalıdır. 12 yaş ve üzerindekiçocuklar ve erişkinlerde her 4 saatte bir 10 mL (2 ölçek) önerilir. 6-12 yaşarası çocuklarda her 4 saatte bir 5 mL (1 ölçek), 2-6 yaş arası çocuklarda her4 saatte bir 2.5 mL (1/2 ölçek) önerilir.

Eksofed adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki