TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Ağustos 2020, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Em­la Krem   AstraZeneca

Li­do­ka­i­n 25 mg,pri­lo­ka­in 25 mg/g

Ambalaj:5 adet 5 gram­lık tüp ve 5 adet Te­ga­derm(şef­faf pan­su­man).

End.: IV ka­te­terta­kıl­ma­sı ya da kan al­ma gi­bi iğ­ne ponk­si­yon­la­rın­da; yü­ze­yel cer­ra­higi­ri­şim­ler gi­bi to­pi­kal de­ri anes­te­zi­si­nin ge­rek­li ol­duğu du­rum­lar­da;ge­ni­tal mu­ko­za­da, ör­neğin yü­ze­yel cer­ra­hi gi­ri­şim­ler ve in­filt­ras­yonanes­te­zi­sin­den ön­ce; ba­cak ül­ser­le­rin­de­ki ya­ra deb­rit­man uy­gu­la­ma­la­rın­danön­ce kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Amid tü­rü lo­kal anes­te­zik­le­reya da bi­le­şim­de­ki mad­de­le­re aşı­rı du­yar­lık, kon­je­ni­tal ya da id­yo­pa­tikmet­he­mog­lo­bi­ne­mi­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ba­cak ül­ser­le­ri dı­şın­da­kiaçık ya­ra­lar üze­ri­ne uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Ato­pik der­ma­tit­li has­ta­lar­dakul­la­nı­lır­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Ço­cuk­lar­da ge­ni­tal mu­ko­zaüze­ri­ne uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Bu­nun­la be­ra­ber, ye­ni­doğan­lar­da sün­netama­cıy­la kul­la­nıl­dığın­da, sün­net de­ri­si üze­ri­ne uy­gu­la­nan 1 g’likdo­zun gü­ven­li ol­du­ğu ka­nıt­lan­mış­tır. Kor­nea ir­ri­tas­yo­nu­na yol aç­ma­sıne­de­niy­le gö­ze ya­kın böl­ge­le­re uy­gu­la­nır­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır.Ha­sar gör­müş ku­lak za­rı üze­ri­ne uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. BCG gi­bi ciltiçi can­lı aşı uy­gu­la­ma­la­rın­dan ön­ce kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Doğur­gan­lıkçağın­da­ki bir­çok ka­dın­da kul­la­nıl­mış, fe­tal mal­for­mas­yon ar­tı­şıya da doğ­ru­dan ve­ya do­lay­lı hiç­bir za­rar­lı et­ki­si bil­di­ril­me­miş­tir.Te­ra­pö­tik doz­lar­da kul­la­nı­lan li­do­ka­in ve pri­lo­ka­inin an­ne sü­tü­nege­çen mik­ta­rı, be­bek üze­rin­de risk oluş­tur­ma­ya­cak ka­dar dü­şük­tür.

Yan E.: Ge­çi­ci so­luk­luk, eri­tem ve ödemgi­bi ge­çi­ci lo­kal re­ak­si­yon­lar gö­rü­le­bi­lir. Sey­rek ola­rak, ilk uy­gu­la­maanın­da yan­ma ya da ka­şın­ma his­si­ne ne­den ol­abilir. Lo­kal anes­te­zikmüs­tah­zar­lar çok sey­rek ola­rak ana­fi­lak­tik şok da­hil ol­mak üze­re al­ler­jikre­ak­si­yon­la­ra ne­den ola­bi­lir.

Etkileş.: Yük­sek doz­lar­da, özel­lik­le sül­fo­na­mid­lergi­bi met­he­mog­lo­bi­ne­mi­yi uyar­dığı bi­li­nen ilaç­lar­la te­da­vi edi­lenhas­ta­lar­da met­he­mog­lo­bin dü­ze­yi­ni yük­sel­te­bi­lir. Tok­sik et­ki­le­riadi­tif ol­duğun­dan, bu kom­bi­nas­yon, baş­ka lo­kal anes­te­zik­ler ya da lo­kalanes­te­zik ya­pı­sı­na ben­zer ilaç­la­rın kul­la­nıl­dığı has­ta­lar­da yük­sekdoz­lar­da sis­te­mik tok­si­si­te ris­ki­ni ar­tı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi: De­ri üze­ri­ne ka­lın bir ta­ba­kaha­lin­de sü­rü­lür ve ka­pa­lı pan­su­man ile ka­pa­tı­lır. 10 cm2’likbir alan için yak­la­şık 1.5 g Em­la krem kul­la­nıl­ma­sı öne­ri­lir. Ka­pa­lı pan­su­man 5 sa­at sü­rey­leye­rin­de ka­la­bi­lir. Ge­ni­tal Mu­ko­za (eriş­kin­ler): Ge­ni­tal siğil­ler (condy­lo­ma­taacu­mi­na­te) gi­bi lo­ka­li­ze lez­yon­la­rın cer­ra­hi ve lo­kal anes­te­zik­le­rinen­jek­si­yo­nun­dan ön­ce, yak­la­şık 5-10 gram krem 5-10 da­ki­ka sü­rey­leuy­gu­la­nır. Ba­cak ül­ser­le­ri (eriş­kin­ler): Ba­cak ül­ser­le­rin­de­ki me­ka­nikte­miz­lik ve deb­rid­man iş­lem­le­rin­de kul­la­nı­lır. Ba­cak ül­se­ri üze­ri­neen faz­la 10 g ol­mak üze­re yak­la­şık 1-2 g/10 cm2 krem ka­lın birta­ba­ka ha­lin­de sü­rü­lür, ka­pa­lı pan­su­man ile ör­tü­lür. Uy­gu­la­ma en az 30 da­ki­ka sür­me­li­dir.

Emla adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki