TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ekim 2023, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Emoclot D.I. Fla­konKoçsel

Fak­tör VI­II

Ambalaj: 500 IUx1 fla­kon ve 10 mL çö­zü­cüiçe­ren 1 fla­kon ve çö­zün­dür­me ve uy­gu­la­ma için di­ğer araç­lar:: 1000 IUx1 fla­kon ve 10 mL çö­zü­cü içe­ren 1 fla­kon veçö­zün­dür­me ve uy­gu­la­ma için di­ğer araç­lar.

Eşdeğeri:Fac­ta­neFla­kon: 500 IUx1 fla­kon, 1000IUx1 fla­kon (Er­Kim); Haemoctin SDH Fla­kon:500 IUx1 fla­kon, 1000 IUx1 fla­kon (Kansuk); Koäte-DVIFla­kon: 500 IUx1 fla­kon, 1000IUx1 fla­kon (Biem); MonarcM Fla­kon: 500 IUx1 fla­kon, 1000IUx1 fla­kon (Cankat); Uman-Cry D.I. Fla­kon:500 IUx1 fla­kon, 1000 IUx1 fla­kon (On­ko).

En­d.:Fak­tör VIIIek­sik­li­ği bu­lu­nan (he­mo­fi­li A) has­ta­lar­da kanamala­rın tedavisindeve önlenmesinde, ayrıca faktör VIII eksikliği bulunan (hemofili A) ve daha öncetedavi görsün görmesin, faktör VIII inhibitörü olmayan hastalara yapılancerrahi girişimlerde endikedir.

Kontr.E.:Ağır he­mo­fi­li-Ahas­ta­la­rı­nın %10-20’sin­de gö­rü­len ve güç­lü tep­ki ve­ren tip­te fak­törVI­II in­hi­bi­tö­rü var­lı­ğı bir kont­ren­di­kas­yon oluş­tu­rur. Bu­nun­la bir­lik­te he­mo­fi­li uz­ma­nıbir he­kim de­ne­ti­min­de is­tis­nai ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir.

Uyar.: Fak­tör VI­II ile he­mo­fi­li-A te­da­vi­si bir uz­man he­kimta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­lı­dır. Bir aler­jik ya da ana­fi­lak­tik re­ak­si­yon ge­li­şi­min­de,he­men uy­gu­la­ma­ya son ve­ril­me­li­dir. Eğer şok ge­li­şir­se, semp­to­ma­tikte­da­vi baş­la­tıl­ma­lı­dır. He­mo­fi­li-A, he­men he­men sa­de­ce er­kek­ler­degö­rü­len bir has­ta­lık­tır. Bu­nun için ge­be­ler­de fak­tör VI­II’in gü­ve­nir­li­ğikont­rol­lü ola­rak de­nen­me­miş­tir. Ke­sin ge­rek­me­dik­çe ge­be­ler­de velak­tas­yon dö­ne­min­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Aler­­­jik ve ana­fi­lak­tik re­ak­si­yon­laren­der gö­rü­lür. Pru­ri­tus, yay­gın ür­ti­ker, gö­ğüs­te da­ral­ma, hı­rıl­tı,hi­po­tan­si­yon gi­bi baş­lan­gıç be­lir­ti­le­ri or­ta­ya çık­tı­ğın­da, uy­gu­la­mahe­men dur­du­rul­ma­lı­dır. Şok­ta, uy­gun te­da­vi­ye he­men baş­lan­ma­lı­dır.Çok en­der ola­rak vü­cut ısı­sın­da ar­tış gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Ye­ri­ne koy­ma te­da­vi­si­nin do­zu ve sü­re­si, he­mos­ta­tikfonk­­si­yon­da­ki bo­zuk­lu­ğun dü­ze­yi­ne, ka­na­ma­nın ye­ri ve öne­mi ilekli­nik du­ru­ma bağ­lı­dır. Bir üni­te Fak­tör VI­II ak­ti­vi­te­si, 1 mL nor­malin­san plaz­ma­sın­da bu­lu­nan Fak­tör VI­II mik­ta­rı­na eş­de­ğer­dir. Ge­rek­lifak­tör VI­II do­zu 1 IU/kg Fak­tör VI­II’in plaz­ma Fak­tör VI­II dü­ze­yi­ni%1.5-2 yük­selt­ti­ği şek­lin­de­ki am­pi­rik bil­gi esas alı­na­rak he­sap­la­nır.Ge­rek­li doz şu for­mül kul­la­nı­la­rak be­lir­le­nir: Ge­rek­li Üni­te=Vü­cutağır­lı­ğı (kg) x İs­te­nen Fak­tör VI­II ar­tı­şı (%) x 0.5. Uy­gu­la­na­cakmik­tar ve uy­gu­la­ma sık­lı­ğı her ol­gu­da da­ima kli­nik et­kin­li­ğe gö­reiz­len­me­li­dir.

Emoclot adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki