TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  30 Mayıs 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

E­nap­ril Tab­letİl­san

E­na­lap­ril ma­le­at

Ambalaj: 5 mgx20 tab­let:: 10 mgx20 tab­let :: 20 mgx20tablet.

Eşdeğeri:Ena­lapTab­let: 10 mgx20 tablet (Sa­ba); Kon­ve­rilTab­let: 5 mgx20 tab­let, 10 mgx20tab­let, 20 mgx20 tablet (No­bel); Re­ni­tec Tab­let: 5 mgx20 tab­let, 10 mgx20 tab­let, 20 mgx20 tablet (MSD); Va­so­lap­rilTab­let: 10 mgx20 tab­let, 20 mgx20tablet (De­va).

End.:A­CEinhibitörü olarak e­san­si­yel hi­per­tan­si­yon ve re­no­vas­kü­ler hi­per­tan­si­yo­nunte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Hi­per­tan­si­yon­da tek ba­şı­na ve­ya ö­zel­lik­letiyazit gru­bu di­ü­re­tik­ler ol­mak ü­ze­re di­ğer an­ti­hi­per­tan­sif a­jan­lar­labir­lik­te kul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.:Enalaprilea­şı­rı du­yar­lı has­ta­lar­da, geç­mi­şin­de A­CE in­hi­bi­tör­le­ri­ne bağ­lıan­ji­yo­ö­dem öy­kü­sü o­lan­lar­da ve ge­be­lik­te kont­ren­di­ke­dir. Ço­cuk­lar­dave süt ve­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Di­ğer A­CE in­hi­bi­tör­le­riy­le ol­du­ğu gi­bi e­na­lap­rili­le te­da­vi gö­ren has­ta­lar­da yüz, dil, du­dak, ekst­re­mi­te­ler ve bo­ğaz­daan­ji­yo­ö­dem o­lu­şa­bi­lir. Yüz, dil, du­dak­lar­da şiş­me, yut­ma­da ve ne­fesal­ma­da güç­lük gi­bi ilk be­lir­ti­le­rin gö­rül­me­si ha­lin­de te­da­vi he­menke­sil­me­li ve uy­gun ön­lem­ler a­lın­ma­lı­dır. Böb­rek yet­mez­li­ği, di­a­be­tesmel­li­tus, po­tas­yum tu­tu­cu di­ü­re­tik­ler, po­tas­yum tak­vi­ye e­di­ci­lerve­ya po­tas­yum içe­ren tuz­lar gi­bi hi­per­ka­le­mi­ye yol a­ça­cak un­sur­la­rınvar­lı­ğın­da e­na­lap­ril te­da­vi­si çok dik­kat­li ya­pıl­ma­lı­dır.

Yan E.:En sık gö­rü­lenyan et­ki­ler baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si ve yor­gun­luk his­si­dir. Çok sey­reko­la­rak da si­nir­li­lik, uy­ku­suz­luk, pa­res­te­zi, som­no­lans, pos­tu­ralhi­po­tan­si­yon, sen­kop, pal­pi­tas­yon, gö­ğüs ağ­rı­sı, ta­şi­kar­di, bra­di­kar­di,ka­rın ağ­rı­sı, bu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re, dis­pep­si, nöt­ro­pe­ni, ag­ra­nü­lo­si­toz,trom­­bo­si­to­pe­ni, he­mog­lo­bin ve he­ma­tok­rit de­ğer­le­rin­de dü­şüş,ök­sü­rük, disp­ne, kan ü­re a­zo­tu ve kre­a­ti­nin dü­zey­le­rin­de ge­çi­ciyük­sel­me, pro­te­i­nü­ri, gli­ko­zü­ri, cilt dö­kün­tü­le­ri, tat kay­bı, kaskramp­la­rı, im­po­tens, li­bi­do a­zal­ma­sı, an­ji­yo­nö­ro­tik ödem, hi­per­po­ta­se­mive i­şit­me kay­bı gi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Di­ü­re­tik­lerve di­ğer an­ti­hi­per­tan­sif­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da hi­po­tan­sifet­ki­si ar­ta­bi­lir. Po­tas­yum tu­tu­cu di­ü­re­tik­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sısa­kın­ca­lı­dır. Pros­tag­lan­din sen­te­zi­ni in­hi­be e­den nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­var­lare­na­lap­ri­lin hi­po­tan­sif et­ki­si­ni a­zal­ta­bi­lir­ler. Lit­yum te­da­vi­sial­tın­da­ki has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­sı se­rum lit­yum dü­ze­yi­ni ar­tı­rır.

Doz Önerisi: Gün­lük doz hi­per­tan­si­yon­da baş­lan­gıç i­çin 1x5mg ve da­ha son­ra el­de e­di­len ya­nı­ta gö­re 1-2x10-40 mg’dir. Has­ta ay­nıza­man­da di­ü­re­tik te­da­vi­si gör­mek­tey­se baş­lan­gıç do­zu gün­de 2.5mg’dir. Kon­jes­tif kalp yet­mez­li­ğin­de di­ji­tal ve/ve­ya di­ü­re­tik te­da­vi­si­neyar­dım­cı o­la­rak baş­lan­gıç­ta 2.5 mg ve da­ha son­ra 10-20 mg uy­gu­la­nır.

Enapril adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki