TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

En­do­se­tin Kap­sülNo­bel

İn­do­met­asi­n

Ambalaj: 25 mgx30 kapsül.

En­do­se­tin-SR Mik­ro­pel­letKap­sül

İn­do­met­asi­n

Ambalaj: 75 mgx10 ve 30 kapsül.

En­do­se­tin Su­po­zi­tu­var

İn­do­met­asi­n

Ambalaj: 100 mgx10 su­po­zi­tu­var­.

Eşdeğeri: En­dolSu­po­zi­tu­var: 100 mgx10 su­po­zi­tu­var (De­va).

End.:Ro­ma­to­idart­rit, os­te­oart­rit, kal­ça­da de­je­ne­ra­tif ek­lem has­ta­lı­ğı, an­ki­lo­zanspon­di­lit, kas is­ke­let sis­te­miy­le il­gi­li has­ta­lık­lar (bur­sit, ten­di­nit,si­no­vit, te­no­si­no­vit, omuz kap­sü­li­ti, bur­kul­ma ve in­cin­me­ler),akut gut art­ri­ti, bel ağ­rı­sı, or­to­pe­dik gi­ri­şim­le­rin ar­dın­dan or­ta­yaçı­kan enf­la­mas­yon, ağ­rı ve şiş­me hal­le­rin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ase­til­sa­li­si­likasit ve­ya di­ğer an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­la­rın, akut as­tım nö­bet­le­ri,ür­ti­ker ve­ya ri­ni­te ne­den ol­du­ğu has­ta­lar­da ve in­do­me­ta­si­ne aşı­rıdu­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Has­ta­lar baş dön­me­si ola­bi­le­ce­ği yö­nün­de uya­rıl­ma­lıve bu du­rum­da mo­tor­lu araç kul­lan­ma­ma­la­rı ve dik­kat ge­rek­ti­ren teh­li­ke­liiş­ler­den ka­çın­ma­la­rı bil­di­ril­me­li­dir. İn­do­me­ta­sin te­da­vi­si sı­ra­sın­daözo­fa­gus, mi­de, du­ode­num, in­ce ve­ya ka­lın ba­ğır­sak per­fo­ras­yon veka­na­ma­la­rı da­hil ol­mak üze­re tek ve­ya çok sa­yı­da ül­se­ras­yon­larbil­di­ril­miş­tir. Gast­ro­in­tes­ti­nal et­ki­ler, ila­cın oral form­la­rı­nınye­mek­ler­den he­men son­ra ve­ya süt, an­ta­sit­ler­le be­ra­ber ve­ril­me­siha­lin­de aza­la­bil­mek­te­dir. Böb­rek­ler yo­luy­la atıldığından, re­nalfonk­si­yon­la­rı bo­zul­muş has­ta­lar­da da­ha dü­şük gün­lük doz­lar uy­gu­lan­ma­lı­dır.İn­do­me­ta­sin in­san sü­tü­ne ge­çer. Ge­be­ler­de,em­zi­ren ka­dın­lar­da ve 14 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­sıuy­gun de­ğil­dir. Yaş­lı has­ta­lar­da yan et­ki ola­sı­lı­ğı ar­ta­bi­le­ce­ğin­dendik­kat­le uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Yan E.:Baş ağ­rı­sı,baş dön­me­si, ser­sem­lik, dep­res­yon, ver­ti­go, ank­si­ye­te, na­di­ren sen­kop,ko­ma, epi­lep­si, pe­ri­fe­rik nö­ro­pa­ti, kas güç­süz­lü­ğü, psi­şik bo­zuk­luk­largö­rü­le­bi­lir. En sık ola­rak gö­rü­len gast­ro­in­tes­ti­nal re­ak­si­yon­larbu­lan­tı, ano­rek­si, kus­ma, epi­gast­rik ra­hat­sız­lık, ka­rın ağ­rı­sı,kons­ti­pas­yon ve di­ya­re­dir. Or­ta­ya çık­ma­sı ola­sı di­ğer re­ak­si­yon­larper­fo­ras­yon ve ka­na­ma ol­gu­la­rı da­hil ol­mak üze­re, özo­fa­gus, mi­dedu­ode­num ve­ya in­ce ba­ğır­sak­ta tek ve­ya çok sa­yı­da ül­se­ras­yon­lar;ba­riz ül­ser for­mas­yo­nu ol­ma­dan or­ta­ya çı­kan gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­mave ön­ce­den ül­se­ra­tif ko­li­ti olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­sı ha­lin­deka­rın ağ­rı­sı­nın art­ma­sı­dır. İn­do­me­ta­sin te­da­vi­siy­le il­gi­li ola­rakbil­di­ri­len di­ğer çe­şit­li is­ten­me­yen re­ak­si­yon­lar ara­sın­da va­ji­nalka­na­ma, hi­perg­li­se­mi ve gli­ko­zü­ri, hi­per­ka­le­mi, yüz kı­zar­ma­sıve ter­le­me, epis­tak­sis, ül­se­ra­tif sto­ma­tit, bü­yü­me ve du­yar­lık ve­yaji­ne­ko­mas­ti da­hil ol­mak üze­re me­me­ler­le il­gi­li de­ğiş­me­ler bu­lun­mak­ta­dır.

Etkileş.:Ase­til­sa­li­si­likasit ve di­ğer sa­li­si­lat­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı gast­ro­in­tes­ti­nalyan et­ki in­si­dan­sı­nı an­lam­lı de­re­ce­de ar­tı­rır. Dif­lu­ni­sal ilebir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı so­nu­cu fa­tal gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma­larbil­di­ril­miş­tir. Pro­be­ne­sid plaz­ma in­do­me­­ta­sin dü­zey­le­rin­de yük­sel­me­yene­den ol­du­ğun­dan bir­lik­te kul­la­nı­mın­da in­do­me­ta­sin do­zu azal­tıl­ma­lı­dır.Me­tot­rek­sa­tın tü­bü­ler sek­res­yo­nu­nu azal­ta­rak tok­sik et­ki gös­ter­me­si­nene­den ola­bi­lir. Po­tas­yum tu­tu­cu tiyazit gru­bu di­üre­tik­le­rin nat­ri­üre­tikve an­ti­hi­per­tan­sif et­ki­le­ri­ni azal­ta­bi­lir. İn­do­me­ta­sin, fu­ro­se­miduy­gu­la­ma­sı, tuz ve vo­lüm azal­ma­sıy­la uya­rı­lan Plaz­ma Re­nin Ak­ti­vi­te­sin­de(PRA) azal­ma­ya ve hat­ta ba­zal PRA’da düş­me­ye ne­den ola­bi­lir. Tri­am­te­renile bir­lik­te kul­la­nımı sa­kın­ca­lı­dır. b-ad­re­ner­jik re­sep­tör blo­ker­le­ri­nin an­ti­hi­per­tan­sifet­ki­le­ri­ni azal­tır.

Doz Önerisi:Endosetin Kapsül: Öne­ri­len do­zaj gün­de 2 ve­ya 3 kez 1 kap­sül­dür. Dozhas­ta­nın bi­rey­sel ya­nı­tı­na ve ila­ca kar­şı to­le­ran­sı­na gö­re ayar­lan­ma­lı­dır.Ge­rek­ti­ğin­de doz 25 mg ve­ya 50 mg’lik doz­lar ha­lin­de ar­tı­rı­la­bi­lir.Akut gutart­ri­tin­de öne­ri­len baş­lan­gıç do­zu ilk gün, 3 ve­ya 4 kez 1 kap­sül­dür.Öne­ri­len gün­lük mak­si­mum doz 200 mg’dir.Endosetin-SRMikropellet Kapsül: Öne­ri­len do­zaj, gün­de 1 ya da 2 kap­sül olup, bu dozhas­ta­nın bi­rey­sel ya­nı­tı­na ve ila­ca kar­şı to­le­ran­sı­na gö­re ayar­lan­ma­lı­dır.Öne­ri­len gün­lük mak­si­mum doz 200 mg’dir.EndosetinSupozituvar: Öne­ri­lendo­zaj, ge­ce­le­ri yat­ma­dan ön­ce 1 su­po­zi­tu­var­dır. Doz has­ta­nın bi­rey­selya­nı­tı­na ve ila­ca kar­şı to­le­ran­sı­na gö­re ayar­lan­ma­lı­dır. Öne­ri­lengün­lük mak­si­mum doz 200 mg’dir.

Endosetin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki