TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Aralık 2019, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ephed­rin Palmer Tablet   Palmer

Efed­ri­n HCI

Ambalaj: 50 mgx20 tablet.

Eşdeğeri:EfedrinArsan Tablet: 50 mgx20tablet (Hüsnü Arsan).

End.:As­tım vekro­nik bron­şi­te bağ­lı ne­fes dar­lığı ve bu­na bağ­lı ök­sü­rük­ler­de; al­ler­jikdu­rum­la­ra bağ­lı ne­fes dar­lığı ve ök­sü­rük­te an­ti­his­ta­mi­nik­ler­lebir­lik­te; ne­os­tig­min ve­ya diğer an­ti­ko­li­nes­te­ra­za op­ti­mal ya­nıtver­me­yen mi­yas­te­nia gra­vis­te; ba­zı dis­me­no­re­ler­de, üri­ner in­kon­ti­nansve enü­re­zis­te en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Efed­rinve­ya diğer sem­pa­to­mi­me­tik­le­re du­yar­lı ol­duğu bi­li­nen ki­şi­ler;dar açı­lı glo­kom, psi­ko­nö­roz, an­gor pek­to­ris, or­ga­nik kalp has­ta­lığı,hi­per­tan­si­yon, di­ya­bet, pros­tat hi­pert­ro­fi­si­ne bağ­lı id­rar re­tan­si­yo­nu,ti­re­otok­si­ko­zu olan ve­ya MAO in­hi­bi­tö­rü ilaç alan has­ta­lar­da efed­rinkul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ge­be­lik­te kul­la­nı­mı kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Has­ta­da hi­po­vo­le­mi var­sa,efed­rin te­da­vi­si­ne baş­la­ma­dan gi­de­ril­me­li­dir. Efed­rin dolaşım­da­kiplaz­ma hac­mi­ni azal­ta­bi­lir ve ilaç ke­si­lin­ce hi­po­tan­si­yon ve­yaşok du­ru­mu tek­rar­la­ya­bi­lir. Efed­rin özel­lik­le hi­per­tan­si­yon ve­yahi­per­ti­ro­idi olan has­ta­lar­da kan ba­sın­cı­nı int­rak­ra­ni­yal ka­na­ma­yane­den ola­bi­le­cek de­re­ce­de ar­tı­ra­bi­lir. Yaş­lı­lar efed­rin et­ki­le­ri­neson de­re­ce du­yar­lı­dır; bu ne­den­le yaş­lı has­ta­lar­da, kont­ren­di­kas­yon­larda göz önün­de tu­tu­la­rak dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Efed­ri­ni bronşge­niş­le­ti­ci ola­rak ken­di ken­di­ne kul­la­nan has­ta­lar, efed­ri­ni he­ki­minöne­ri­si dı­şın­da kul­lan­ma­ma­la­rı ve efed­ri­nin sin­ir­li­lik, tre­mor,uy­ku­suz­luk, bu­lan­tı, iş­tah­sız­lık gi­bi yan et­ki­le­re ne­den ola­bi­le­ceğiko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır. Efed­rinin süt­le atı­lması nedeniyle em­zi­renan­ne­ler­de cid­di ad­vers re­ak­si­yon­lar olu­şa­bi­le­ceğin­den, ge­rek­me­dik­çekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Si­nir­li­lik,sıkn­tı, kor­ku, ger­gin­lik, aji­tas­yon, ek­si­tas­yon, tre­mor, hu­zur­suz­luk,kuv­vet­siz­lik, ir­ri­ta­bi­li­te ve­ya uy­ku­suz­luk ya­pa­bi­lir. Özel­lik­leyük­sek doz­da baş dön­me­si, baş­ta boş­luk his­si ve ser­sem­lik gö­rü­le­bi­lir.Yaş­lı­lar­daid­rar re­tan­si­yo­nu­na ne­den ola­bi­lir.

Etkileş.:Diğer sem­pa­to­mi­me­tikajan­lar­la bir­lik­te kul­la­nı­lır­sa ila­ve et­ki ya­par ve tok­si­si­te­yiar­tı­rır. a-ad­re­ner­jikblo­ker­le­ri ise kar­di­yak ve bronş spaz­mı­nı gi­de­ri­ci et­ki­si­ni en­gel­le­ye­bi­lir.Re­zer­pin ve me­til­do­pa efed­ri­nin pre­sör et­ki­si­ni azal­tır. At­ro­pinefed­ri­nin pre­sör et­ki­si­ni ar­tı­rır. Te­ofi­lin tü­rev­le­ri ile bir­lik­tekul­la­nı­lın­ca ad­vers et­ki­ler­de art­ma bil­di­ril­miş­tir. Kalp gli­ko­zid­le­rimi­yo­kar­dı du­yar­laş­tı­rır, bir­lik­te efed­rin çok dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Efedrin, bronş genişletici olarak tercihen nöbetlerintedavisinde kullanılmalıdır. Yetişkinlerdeher 3-4 saatte bir 25-50 mg (½-1 tablet). Bronş genişletici olarak hasta kendikullanıyorsa, yetişkinlerde 4 saatte bir 12,5-25 mg (¼-½ tablet); günde enfazla 150 mg. 2-6 yaş arasındaki çocuklarda 4 eşit doza bölünerek günde 2-3mg/kg. 6-12 yaş arasındaki çocuklarda günde 4 kez 6.25-12.5 mg; günde en fazla75 mg olarak önerilir. Miyastenia graviste günde 3-4 kez 25 mg, enürezisdeyatarken 25-50 mg tavsiye edilmektedir.

EphedrinPalmer adlı ilacın fiyatı için tıklayın



<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki