TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Epi­do­sin Am­pul   Dr.F.Frik

Va­let­a­mat Br

Ambalaj: 8 mg/1 mLx5 ampul.

Epi­do­sin D­ra­je

Va­let­a­mat Br

Ambalaj: 10 mgx20 dra­je­.

End.:Mi­de-ba­ğır­sakkramp­la­rı, spas­tik ka­bız­lık, kar­di­os­pazm, mi­de ve oni­ki par­mak bağır­sa­ğıül­se­ri şi­ka­yet­le­rin­de, ha­fif ve or­ta de­re­ce­de saf­ra ve id­rar yol­la­rın­da­kikramp­lar, dis­me­no­re, do­ğum­da ge­ci­ken kol­lum açıl­ma­sı­nı ko­lay­laş­tır­makgi­bi hal­ler­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Göz içi bas­ın­cı­nında­ha yük­se­ğe çık­ma­sı teh­li­ke­si­ne kar­şı dar açı­lı glo­kom­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Pros­tat hi­pert­ro­fi­le­rin­de va­le­ta­mat,id­rar bo­şal­ma­sın­da ra­hat­sız­lık ve­re­bi­lir. Mi­de çı­kış­la­rı darolan­lar­da mi­de­nin bo­şal­ma­sı da­ha ge­cik­me­li ola­bi­lir. Bu­nun dı­şın­dava­le­ta­mat, me­ga­ko­lon ve ta­şi­arit­mi­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Na­dir ol­gu­lar­da ter­le­me­deazal­ma, de­ri kı­zar­ma­sı, kalp rit­min­de de­ği­şik­lik­ler ve id­rar­da zor­lukgi­bi yan et­ki­ler gö­rül­müş­tür. Glo­ko­mu şid­det­len­di­re­bi­lir. Yük­sekdoz­lar­da, ma­ki­ne kul­la­nı­mı ve­ya tra­fik­te gör­me ye­te­ne­ği­ne et­kiede­bi­lir.

Etkileş.: Aman­ta­din, ki­ni­din, tri­sik­likan­ti­dep­re­san­lar­la va­le­ta­ma­tın et­ki­si is­ten­me­yen öl­çü­ler­de yük­se­lir.

Doz Önerisi: Epidosin Ampul: Ge­rek­ti­ği tak­dir­de çok ke­re­ler1-2 am­pul IV, IM ve­ya SC ola­rak uy­gu­la­nır. Epidosin Draje: Gün­de 3 kez ye­mek­ler­den son­ra 1-2 dra­je ve­ri­lir.

Epi­do­sin Com­po­si­tum Dra­je

Va­let­a­mat Br 10 mg,pa­ra­se­ta­mol 325 mg

Ambalaj: 20 dra­je.

End.:İd­rar vesaf­ra ta­şı ko­lik­le­ri, mi­­de ül­se­ri ağ­rı­la­rı, mi­de-ba­ğır­sak ka­na­lı­nındi­ğer kramp hal­le­ri, ko­lik şek­lin­de ağ­rı­lar­la bir­lik­te olan spas­tikkons­ti­pas­yon­da, te­nesm­ler, pos­to­pe­ra­tif ağ­rı­lar, dis­me­no­re velum­ba­go­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.: İle­ri de­re­ce­de ka­ra­ci­ğer ve böb­rek ra­hat­sız­lı­ğıolan­lar­da, akut dü­zen­siz por­fi­ri­alı­lar­da ve me­ga­ko­lon­lu­lar­da kul­la­nı­mıkont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Glo­kom, or­ga­nik pi­lor ste­no­zu, pros­tat hi­port­ro­fi­sive id­rar re­tan­si­yo­nu hal­le­rin­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Pa­ra­se­ta­molpla­sen­ta­ya ve an­ne sü­tü­ne geç­ti­ğin­den, dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Pa­ra­se­ta­mo­lün, he­ma­to­lo­jik re­ak­si­yon­lar, ag­ra­nü­lo­si­toz,pank­re­ati­tis, cilt re­ak­si­yo­nu ve ba­zı al­ler­jik re­ak­si­yon­lar yap­tı­ğıbil­di­ril­mek­te­dir.

Etkileş.: Pa­ra­se­ta­mol, klo­ram­fe­ni­kol,var­fa­rin sod­yum ve zi­do­vu­din ile et­ki­le­şir.

Doz Önerisi: Gün­de 3 kez 1 dra­je, çiğ­nen­me­den, en iyi­si ye­mek­ler­denson­ra alı­nır.

Epidosin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki