TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Epirubicin Ebewe Konsantre Flakon   Liba

Epirubisin HCl

Ambalaj: 10 mg/5 mLx1 flakon:: 50 mg/25 mLx1 flakon :: 100mg/50 mLx1 flakon.

Eşdeğeri:FarmorubicinFlakon: 10 mgx1 flakon, 50 mgx1flakon (Carlo Erba).

End.:Primer me­­mekanserinin rezeksiyonundan sonra aksiller lenf düğümü tümör tutulumu bulgusuolan hastalarda adjuvant terapinin bir bileşeni olarak endikedir. Epirubisinmeme, over, mide, akciğer ve kolorektal karsinomalar, malign lenfomalar,lösemiler ve multipl miye­lom gibi neoplastik durumlarda yanıt oluşturmaktadır.İntra­ve­zikal epirubisin uygulaması, mesanenin papiller transisyonel hücrelikarsinomu ve karsinoma in-situ tedavisinde ve transüretral rezeksiyon sonrasınükslerin önlenmesinde yararlı bulunmuştur.

Kontr.E.:Da­ha ön­cedok­so­ru­bi­sin ve­ya da­uno­ru­bi­sin gi­bi di­ğer ant­ra­sik­lin­le­rin mak­si­mumkü­mü­la­tif doz­la­rı ile te­da­vi gör­müş has­ta­lar­da, rad­yo­te­ra­pi ve­yadi­ğer an­ti­tü­mör ilaç­la­rın yol aç­tı­ğı ağır mye­lo­süp­res­yon sap­ta­nanhas­ta­lar­da, ha­len ve­ya da­ha ön­ce kalp fonk­si­yon­la­rın­da bir bo­zuk­lukbe­lir­len­miş olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Epi­ru­bi­sin yal­nız an­ti­ne­op­las­tik ve si­to­tok­sikte­ra­pi­de tec­rü­be­li ve yet­ki­li dok­tor­la­rın gö­ze­ti­mi al­tın­da uy­gu­lan­ma­lı­dır.Di­ğer ant­ra­sik­lin­ler için ta­nım­la­nan tür­de bir kalp yet­mez­li­ği gö­rül­meris­ki­ni mi­ni­mu­ma in­dir­mek ama­cıy­la, te­da­vi sü­re­sin­ce kalp fonk­si­yo­nudik­kat­le be­lir­len­me­li­dir. İnt­ra­müs­kü­ler ve­ya int­ra­te­kal ola­rak ola­rak ve­ril­me­me­li­dir.Ser­best akış­lı IV se­rum fiz­yo­lo­jik en­füz­yo­nun tü­pü­ne en­jek­te edi­le­rekve­ril­me­si öne­ri­lir. En­jek­si­yon sı­ra­sın­da epi­ru­bi­si­nin ekst­ra­va­zas­yo­nu,ağır do­ku lez­yon­la­rı­na hat­ta nek­ro­za yol aça­bi­lir. İnt­ra­ve­zi­kaluy­gu­la­ma bir ka­te­ter va­sı­ta­sıy­la ya­pıl­ma­lı, ilaç me­sa­ne­de 1 sa­atkal­ma­lı, bu sü­re so­nun­da has­ta­nın id­ra­ra çık­ma­sı sağ­lan­ma­lı­dır.Epi­ru­bi­sin uy­gu­lan­dık­tan son­ra­ki 1-2 gün bo­yun­ca id­rar kır­mı­zıbir renk ala­bi­lir. Gebelikte kullanılmamalıdır.

Yan E.:Mi­ye­lo­süp­res­yonve kar­di­yo­tok­si­si­te­nin ya­nı sı­ra alopesi, sto­ma­tit görülebilir. Ay­rı­cabu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal ra­hat­sız­lık­lar vehi­per­pi­rek­si bil­di­ril­miş­tir. Na­di­ren ateş, tit­re­me ve ür­ti­ker bil­di­ril­miş­tir.Ana­fi­lak­si gö­rü­le­bi­lir

Doz Önerisi: İlacın, iğnenin damara iyi yerleştiği kontrol edildiktensonra fizyolojik serum içinde IV infüzyon yoluyla verilmesi tavsiyeedilmektedir. Konvansiyonel dozlar: Epirubicin Ebewe tek ajan olarak kullanıldığında,yetişkinlerde önerilen doz 60-90 mg/m2'dir. IV olarak 3-5 dakikalıkbir sürede enjekte edilmelidir ve hastanın hematomedullar durumuna bağlı olarak,doz 21 günlük aralıklarla tekrarlanmalıdır. Yüksek dozlar: Yüksek dozda akciğer kanse­ri­nintedavisinde tek ajan olarak Epirubicin Ebewe aşağıdaki tedavi rejimlerine göre uygulanmalıdır: Küçükhüc­reli akciğer kanseri (önceden tedavi edilmemiş): 3 haftada bir, 1. gün 120mg/m2. Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (önceden tedaviedilmemiş skuamöz, büyük hücreli ve adenokarsinom): 3 haftada bir, 1., 2. ve 3.günler, 135 mg/m2. İlaç, 3-5 dakikalık bir sürede IV bolus şeklindeveya 30 dakikalık bir sürede infüzyon şeklinde verilmelidir. İntravezikal uygulama: Pek çok tedavi rejimininkullanımında, önerilen bir rehber şu şekildedir: Terapi için, 8 hafta süreylehaftada 50 mg/50 mL (fizyolojik serum veya steril distile suda seyreltilmiş)dozunda damla, damla akıtma şeklinde (instilasyon).

EpirubicinEbewe adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki