TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Epi­vir FilmTab­let   GSK

La­mi­vu­din

Ambalaj: 150 mgx60 tab­let.

Epi­vir Oral So­lüs­yon

La­mi­vu­din

Ambalaj: 10 mg/mLx240 mL’lik şişe.

End.: La­mi­vu­di­nin zi­do­vu­din­le kom­bi­nas­yo­nu, iler­le­­mişba­ğı­şık­lık ye­ter­siz­li­ği olan, da­ha ön­ce an­ti­ret­ro­vi­ral te­da­viuy­gu­lan­ma­mış ya da da­ha ön­ce zi­do­vu­din­le te­da­vi edil­miş HIV’le en­fek­teeriş­kin­le­rin ve iler­le­miş ba­ğı­şık­lık ye­ter­siz­li­ği olan, da­ha ön­cete­da­vi uy­gu­lan­ma­mış ve­ya zi­do­vu­din­le te­da­vi edil­miş HIV’le en­fek­teço­cuk­la­rın (3 ay­lık) te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.: La­mi­vu­di­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lı ol­du­ğubilinenlerde kont­ren­di­ke­dir. Zi­do­vu­din, nöt­ro­fil sa­yı­sı anor­mal öl­çü­dedü­şük ve­ya he­mog­lo­bin dü­zey­le­ri anor­mal öl­çü­de dü­şük olan has­ta­la­rave­ril­me­me­li­dir. Ay­rı­ca zi­do­vu­di­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lı ol­du­ğubi­li­nen has­ta­la­ra da ve­ril­me­me­li­dir.

Uyar.: La­mi­vu­din alan ba­zı has­ta­lar­dapank­re­atit gö­rül­müş­tür. Has­ta­da ab­do­mi­nal ağ­rı, bu­lan­tı, kus­ma ve­yabi­yo­kim­ya­sal de­ğer­ler­de yük­sel­me mey­da­na gel­di­ğin­de pank­re­atitih­ti­ma­li göz önün­de tu­tul­ma­lı­dır ve du­rum teş­his­le ke­sin­lik ka­za­nın­ca­yaka­dar la­mi­vu­din kul­la­nı­mı dur­du­rul­ma­lı­dır. Has­ta­la­ra, la­mi­vu­dinda­hil ol­mak üze­re, gün­cel an­ti­ret­ro­vi­ral te­da­vi­nin, HIV’in cin­seliliş­ki ya da kan­la bu­laş­ma yo­luy­la baş­ka­la­rı­na bu­laş­ma­sı ris­ki­niön­le­di­ği­nin ka­nıt­lan­ma­dı­ğı be­lir­til­me­li­dir. Böb­rek yet­mez­li­ğin­den doz ayar­lan­ma­lı­dır.Kro­nik he­pa­tit B en­fek­si­yo­nu­na bağ­lı ile­ri si­roz­lu ka­ra­ci­ğer has­ta­la­rın­dadik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­lik sı­ra­sın­da uy­gu­la­ma an­cak sağ­la­na­cakya­rar bek­le­nen risk­ten faz­lay­sa dü­şü­nül­me­li­dir. An­ne sü­tü­ne ge­çe­bi­le­ce­ğiiçin, la­mi­vu­din alan an­ne­le­re be­bek­le­ri­ni em­zir­me­me­le­ri öne­ril­me­li­dir.

Yan E.: Pank­re­atit ve pe­ri­fe­ral nö­ro­pa­ti,kı­rık­lık, bit­kin­lik, üst ba­tın ağ­rı­sı, dö­kün­tü, pa­res­te­zi, baş ağ­rı­sı,bu­lan­tı ve kus­ma, di­ya­re ve ateş de bil­di­ril­miş­tir. Nöt­ro­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni,ane­mi, se­rum ka­ra­ci­ğer en­zim­le­rin­de (AST, ALT) ge­çi­ci yük­sel­me vese­rum ami­laz­da yük­sel­me da­hil la­bo­ra­tu­var pa­ra­met­re­le­rin­de de­ğiş­mede görülebilir.

Etkileş.: La­mi­vu­di­nin sı­nır­lı me­ta­bo­liz­ma­sı,plaz­ma pro­te­in­le­ri­ne dü­şük oran­­da bağ­lan­ma­sı ve he­men he­men tü­müy­lere­nal yol­la atı­lı­mı­na bağ­lı ola­rak di­ğer ilaç­lar­la et­ki­leş­me ih­ti­ma­liçok az­dır.

Doz Önerisi: Adö­le­san ve ye­tiş­kin­ler­de öne­ri­len kom­bi­nas­yondo­zu 2 ve­ya 3’e bö­lün­müş doz­lar­da gün­de 2 kez 150 mg la­mi­vu­din+gün­de600 mg zi­do­vu­din. Pe­di­yat­rik has­ta­lar­da öne­ri­len kom­bi­nas­yon do­zubö­lün­müş doz­lar ha­lin­de gün­de 2 kez 4 mg/kg la­mi­vu­din (gün­de mak­­si­mum300 mg’ye ka­dar)gün­de 360-720 mg/m2 zi­do­vu­din (zi­do­vu­di­nin mak­si­mumdo­zu 6 sa­at­te bir 200 mg’yi geç­me­me­li­dir). 3 ayın al­tın­da­ki ço­cuk­lariçin de­ne­yim yok­­tur. Tab­let ala­ma­yan has­ta­lar için oral so­lüs­yon for­mukul­la­nıl­ma­lı­dır. Aç ve­ya tok karna alı­na­bi­lir.

Epivir adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki