TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Er­ga­fe­in Dra­je    İ.E.Ulagay

Er­go­ta­mi­n tar­ta­rat0.25 mg, ka­fe­in 60 mg, pa­ra­se­ta­mol 150 mg

Ambalaj: 20 dra­je­.

End.: Mig­ren, mig­ren çe­şit­le­ri ve­ya his­ta­mi­nik se­fal­jiti­pi vas­kü­ler baş ağ­rı­sı­nı ön­le­mek ve­ya kes­mek için kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Bi­le­şim­de­kier­go­ta­min­den do­la­yı pe­ri­fe­ral do­la­şım bo­zuk­lu­ğu, ko­ro­ner yet­mez­lik,ka­ra­ci­ğer ve böb­rek bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­da, ge­be­ler­de ve glo­komol­gu­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Aşı­rı du­yar­lı­ğı olan ba­zı has­ta­lar­dauyuk­la­ma ya­pa­bi­lir. Bu has­ta­lar, ila­cı al­dık­la­rın­da ara­ba kul­lan­ma­ma­la­rıve yo­ğun dik­kat ge­rek­ti­ren ma­ki­ne­ler­de ça­lış­ma­ma­la­rı ko­nu­sun­dauya­rıl­ma­lı­dır. Bu et­ki, al­kol­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da ar­ta­bi­lir.Er­go­ta­min ris­ki ne­de­niy­le mig­ren pro­fi­lak­si­si için kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Hi­per­ti­ro­idizm, sep­sis ve ane­mi hal­le­rin­de dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır.Ok­si­to­sik özel­lik­le­rin­den do­la­yı ge­be­ler­de öne­ril­mez. İla­cın,atak sı­ra­sın­da an­ne ta­ra­fın­dan kul­la­nı­mı zo­run­lu ol­du­ğun­da em­zir­meke­sil­me­li­dir. Ço­cuk­lar­da öne­ril­mez.

Yan E.: Te­ra­pö­tik doz­lar­dan son­ra bu­lan­tıve kus­ma er­go­ta­mi­nin di­rekt emo­to­je­nik et­ki­si­nin so­nu­cu ola­rakgö­rü­le­bi­lir. Va­zo­konst­rik­tif komp­li­kas­yon­lar da­ha çok yük­sek doz­lar­dave uzun sü­re te­da­vi­ler­den son­ra or­ta­ya çık­mak­ta­dır. Bun­lar ekst­re­mi­te­ler­dena­bız ala­ma­ma, kuv­vet­siz­lik ve kas ağ­rı­la­rı, par­mak­lar­da uyuş­ma ve­yayan­ma his­si şek­lin­de ola­bi­lir. Bu gi­bi du­rum­la­rın gö­rül­me­si ha­lin­deilaç ke­sil­me­li­dir.

Etkileş.: Aman­ta­din, ki­ni­din ve tri­sik­likan­ti­dep­re­san­lar an­ti­ko­li­ner­jik et­ki­yi ar­tı­ra­bi­lir. Ay­rı­ca tri­ase­ti­lo­le­an­do­mi­sinve erit­ro­mi­sin ile bir­lik­te er­go­tizm ris­ki ar­ta­bi­lir.

Doz Önerisi:Nö­bet­le­ri ön­le­yi­ci te­da­vi: Mig­re­n a­tak­la­rın­da, ağ­rı nö­be­ti­ninilk işa­ret­le­ri alın­dı­ğın­da 1 ve­ya 2 dra­je ge­nel­lik­le ağ­rı­yı ön­le­ye­bi­lir.Fa­kat ge­re­kir­se30 ve­ya 60 da­ki­ka son­ra bu doz tek­rar­lan­ma­lı­dır. Mig­ren nö­be­ti te­da­vi­si: Kriz baş­la­mış­sa 2 dra­je bir­denalın­ma­lı­dır. Ge­rek­ti­ğin­de her ya­rım sa­at­te bir ol­mak üze­re 4-6 dra­je­yeka­dar çı­kı­la­bi­lir. İz­le­yen nö­bet­le­rin ön­len­me­si: İlk nö­bet sı­ra­sın­da kri­zi ke­senmik­ta­rın bir ke­re­de alın­ma­sı öne­ril­mek­te­dir. Di­ğer en­di­kas­yon­lar­da gün­de 3 kez 1 ve­ya 2 dra­jealınır.

Ergafein adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki