TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Temmuz 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Erit­ro FilmTab­let   Ko­çak

Erit­ro­mi­sin ste­a­rat

Ambalaj: 500 mgx16 tablet.

Eşdeğeri:ErythrocinFilm Tablet: 500 mgx16tablet (Abfar).

End.:Duyarlıbakterilerden kaynaklanan, ha­fif ve or­ta şid­det­li üst ve alt so­lu­num yo­lu,cilt ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı, kon­­je­ni­tal kalp has­ta­lı­ğı,ro­ma­tiz­mal kalp has­ta­lı­ğı ve­ya son­ra­dan ka­za­nı­lan di­ğer val­vü­lerkalp has­ta­lı­ğı olan ve pe­ni­si­li­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lı has­ta­la­rın dişve üst so­lu­num yo­lu ope­ras­yon­la­rın­dan ön­ce bak­te­ri­yel en­do­kar­di­tekar­şı pro­fi­lak­tik ola­rak, cilt ve yu­mu­şak do­ku­nun ha­fif ve­ya or­taşid­dett­li akut en­fek­si­yon­la­rı, ha­fif ve­ya or­ta şid­det­li oti­tis me­dia,fa­ren­jit gi­bi üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, pnö­mo­ni gi­bi altso­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, pri­mer ati­pik pnö­mo­ni, ye­ni­do­ğankon­junk­ti­vit, ço­cuk pnö­mo­ni­si ve ge­be­lik­te­ki üro­ge­ni­tal en­fek­si­yon­lar­da,pri­mer si­fi­liz, an­ti­tok­sin te­da­vi­si­ne yar­dım­cı ol­mak, ta­şı­yı­cıolu­şu­mu­nu en­gel­le­mek ve ta­şı­yı­cı­da­ki or­ga­niz­ma­la­rı era­di­ke et­mekama­cıy­la, erit­ras­ma, in­tes­ti­nal ame­bi­ya­zis ve lej­yo­ner has­ta­lı­ğıte­da­vi­sin­de endikedir.

Kontr.E.:Erit­ro­mi­si­neaşı­rı du­yar­lı­ğı bu­lu­nan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­dadik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­lik­te gü­ve­nir­li­ği ke­sin ola­raksap­tan­ma­mış­tır. Erit­ro­mi­sin an­ne sü­tün­de bu­lu­nur.

Yan E.:Bu­lan­tı,kus­ma ve di­ya­re mu­tat doz­lar ile na­di­ren olu­şur. Ür­ti­ker ve ha­fif de­ridö­kün­tü­sün­den ana­fi­lak­si­ye ka­dar çe­şit­li aler­jik re­ak­si­yon­larolu­şa­bi­lir. Özel­lik­le böb­rek yet­mez­li­ği olan has­ta­lar­da ve yük­sekdoz erit­ro­mi­sin alan has­ta­lar­da re­ver­sibl işit­me kay­bı bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Te­ofi­lintok­si­si­te­si ve/ve­ya se­rum te­ofi­lin dü­zey­le­ri­nin yük­sel­me­si ha­lin­dete­ofi­lin do­zu erit­ro­mi­sin te­da­vi­siy­le bir­lik­tey­ken azal­tıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Ye­mek­ler­den ön­ce a­lın­dı­ğın­da op­ti­mum kan dü­zey­le­riel­de e­di­lir. Ye­tiş­kin­ler­de ge­nel doz 8 sa­at­te bir 500 mg’dir. Ye­mek­ler­den 1sa­at ön­ce a­lı­nır. En­fek­si­yo­nun şid­de­ti­ne gö­re gün­lük doz 4 g’yeyük­sel­ti­le­bi­lir. Ço­cuk­lar­da ge­nel doz gün­lük 30-50 mg/kg’dir. E­şit doz­la­ra bö­lü­ne­rek uy­gu­la­nır.To­tal gün­lük do­zun ya­rı­sı 12 sa­at­te bir ye­mek­ler­den 1 sa­at ön­ce uy­gu­la­nır.O­ral yol­la kul­la­nıl­dı­ğın­da, e­rit­ro­mi­si­nin te­ra­pö­tik doz­­la­rıen az 10 gün sü­rey­le uy­gu­la­nır. Ro­ma­tik kalp has­ta­lı­ğı o­lan­lar­da,strep­to­kok­kal en­fek­si­yon­la­rın de­vam­lı pro­fi­lak­si­sin­de do­zaj gün­de2 kez 250 mg’dir. Pri­mer si­fi­liz te­da­vi­sin­de do­zaj 10-15 gün­lük bir pe­ri­yoti­çe­ri­sin­de, bö­lün­müş doz­lar ha­lin­de ve­ri­len 30-40 g’dir. Di­zan­te­rima­mi­bi­ya­zis­te ye­tiş­kin­le­re gün­de 4 kez 250 mg ve­ri­lir. Te­da­vi sü­re­si 10-14 gün­dür. Lej­yo­nerhas­ta­lı­ğın­da gün­lük to­tal doz 1-4 g, e­şit doz­la­ra bö­lü­ne­rek uy­gu­la­nır.

Eritro adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki