TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Est­ra­com­bi TTS Plas­ter    No­var­tisPhar­ma

Est­ra­dermTTS 50: Est­ra­di­ol 4 mg

Est­ra­gestTTS (0.25/50): Est­ra­di­ol 10 mg, No­re­tis­te­ron ase­tat 30 mg

Ambalaj: 4 sis­tem Est­ra­derm TTS 50 ve4 sis­tem Est­ra­gest TTS (0.25/50).

End.: Ute­ru­su in­takt olan ka­dın­lar­da me­no­po­za bağ­­­lıest­ro­jen ye­ter­siz­li­ği­nin ne­den ol­du­ğu semp­tom­la­rın, ya­ni sı­cakbas­ma­sı, uy­ku bo­zuk­luk­la­rı, üro­ge­ni­tal at­ro­fi ve bun­lar­la iliş­ki­liruh ha­li de­ği­şik­lik­le­ri­nin te­da­vi­sin­de, me­no­poz son­ra­sı hız­lan­mışke­mik kay­bı­nın ön­len­me­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Me­me ve en­do­met­ri­yum kan­se­ri, en­do­met­ri­yo­zis,ne­de­ni bi­lin­me­yen va­ji­nal ka­na­ma, cid­di ka­ra­ci­ğer ha­sa­rı, ge­çi­ril­mişve­ya ak­tif trom­bo­fi­le­bit, trom­bo­zis ve­ya trom­bo­em­bo­lik has­ta­lık­lar,bi­le­şi­mde­ki mad­de­le­re kar­şı bi­li­nen aşı­rı du­yar­lık, ge­be­lik veem­zir­me.

Uyar.: Bü­tün di­ğer cin­si­yet hor­mon­la­rı ile ya­pı­lan te­da­vi­ler­deol­du­ğu gi­bi, bu kom­bin­sa­yon da an­cak ge­nel tıb­bi ve en­do­met­ri­yalanor­mal­lik­le­ri eli­mi­ne et­mek için tam bir ji­ne­ko­lo­jik mu­aye­ne ya­pıl­dık­tanson­ra kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Uy­gu­la­ma böl­ge­sin­de ka­şın­tı ile be­ra­ber ve­yaka­şın­tı­sız ge­çi­ci eri­tem ve ir­ri­tas­yon, ara ka­na­ma, le­ke tar­zın­dava­ji­nal ka­na­ma, menst­rü­el ka­na­ma­da de­ği­şik­lik­ler, dis­me­no­re,pre­menst­rü­el ben­ze­ri send­rom, ame­no­re me­me­de ra­hat­sız­lık (est­ro­jenve/­ve­ya ges­ta­jen et­ki­le­ri­nin işa­re­ti), bu­lan­tı, ka­rın kramp­la­rı,gaz, baş ağ­rı­sı, mig­ren, trom­bo­fi­le­bit, va­ri­koz ven­le­rin şid­det­len­me­si,kan ba­sın­cın­da ar­tış görülebilir.

Etkileş.: Ka­ra­ci­ğer mik­ro­zo­mal en­zim­le­ri­ni in­dük­le­yenpre­pa­rat­lar (ör­ne­ğin, bar­bi­tü­rat­lar, hi­dan­to­in­ler, kar­ba­ma­ze­pin,mep­ro­ba­mat, fe­nil­bu­ta­zon ve­ya ri­fam­pi­sin) est­ro­jen­le­rin ve pro­jes­tin­le­rinet­ki­si­ni in­hi­be ede­bi­lir. Bu pre­pa­rat­la­rın trans­der­mal ola­rak ve­ri­len est­ra­di­olve no­re­tis­te­ron ase­ta­tı ne de­re­ce et­ki­le­ye­cek­le­ri bi­lin­me­mek­te­dir.

Doz Önerisi:  Est­ra­com­bi TTS ile bir te­da­vi sik­lu­su, 4 plas­terEst­ra­dermTTS 50 ve 4 plas­terEst­ra­gestTTS (0.25/50) içe­rir.Te­da­vi Est­ra­derm50 ile baş­la­tı­lır.Sis­tem­ler 2 haf­ta sü­rey­le haf­ta­da 2 kez uy­gu­la­nır. Ya­ni, sis­tem her3-4 gün­de bir de­ğiş­ti­ri­lir. İz­le­yen 2 haf­ta sü­rey­le haf­ta­da 2 kez 1 Est­ra­gest TTS (0.25/50) sis­te­mi uy­gu­la­nır, ya­ni sis­temyu­ka­rı­da be­lir­til­di­ği gi­bi 3-4 gün­de bir de­ğiş­ti­ri­lir. Bir son­ra­kite­da­vi sik­lu­su Est­ra­gest TTS (0.25/50) sis­te­mi­ni çı­kar­dık­tan he­menson­ra Est­ra­dermTTS 50 ile tek­rarbaş­la­tı­lır. Uy­gu­la­nan yer yağ­sız ol­ma­lı ve her­han­gi bir ir­ri­tas­yonbe­lir­ti­si ol­ma­ma­lı­dır. Est­ra­com­bi TTS me­me­le­re uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Sis­tem­ler art ar­da iki kez ay­nıye­re ya­pış­tı­rıl­ma­ma­lı­dır.

Estracombi adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki