TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Est­racyt Fla­kon    Pfizer

Est­ra­mus­tin fos­fatme­tilg­lu­ka­min

Ambalaj: 300 mgx10 fla­kon ve 10 çö­zü­cüampul.

Est­racyt Kap­sül

Est­ra­mus­tin fos­fatsod­yum

Ambalaj: 140 mgx100 kapsül.

End.:İler­le­mişpros­tat kar­si­no­mu (özel­lik­le hor­mon­la­ra ref­rak­ter tü­mör­ler­de veprog­­no­zu kö­tü has­ta­lar­da pri­mer te­da­vi ola­rak) te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Est­ra­di­olya da azot har­dal­la­rı­na aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da, ağır ka­ra­ci­ğerya da kalp has­ta­lık­la­rın­da ve ak­tif trom­bo­fi­le­bit ya da trom­bo­em­bo­likhas­ta­lık­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Glu­koz to­le­ran­sı­nı azal­ta­bi­le­ce­ğin­den, di­ya­bet­lihas­ta­lar­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Te­da­vi sı­ra­sın­da hi­per­tan­si­yonor­ta­ya çı­ka­bi­le­ce­ğin­den, kan ba­sın­cı dü­zen­li ara­lık­lar­la kont­roledil­me­li­dir.

Yan E.:Ödem vesı­vı re­tan­si­yo­nu sık gö­rü­lür. Ge­ri­ye dö­nü­şüm­lü trom­bo­si­to­pe­ni en­der ola­rakbil­di­ril­miş­tir. Te­da­vi sı­ra­sın­da, ve­nöz trom­bo­em­bo­li ve is­ke­mikkalp has­ta­lı­ğı­nın şid­det­len­me­si ris­ki ar­tar. Sant­ral si­nir sis­te­miy­leil­gi­li ola­rak dep­res­yon, baş ağ­rı­sı, kon­füz­yon ve le­tar­ji gö­rü­le­bi­lir.İm­po­tens ve ji­ne­ko­mas­ti­nin sık gö­rül­dü­ğü sap­tan­mış­tır. Bu­lan­tıve kus­ma sık­tır ve özel­lik­le te­da­vi­nin ilk 2 haf­ta­sı için­de or­ta­yaçı­kar; an­ti­eme­tik ilaç­lar kul­la­nı­la­bi­lir. Di­ya­re da­ha en­der­dir. Al­ler­jik de­ri dö­kün­tü­le­ri en­der­dir.Tran­sa­mi­naz dü­zey­le­ri­nin yük­sel­me­siy­le ken­di­ni gös­te­ren ka­ra­ci­ğeriş­lev bo­zuk­luk­la­rı ge­li­şe­bi­lir. Ba­zı ol­gu­lar­da an­ji­yo­nö­ro­tik ödem gö­rül­müş­tür.

Etkileş.:Süt, sütürün­le­ri, kal­si­yum içe­ren ilaç­lar ya da di­ğer po­li­va­lan iyon­lar, est­ra­mus­tinfos­fa­tın emi­li­mi­ni azalt­tık­la­rın­da, bir­lik­te alın­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Estracyt Flakon: Te­da­vi­ye gün­lük 300-450 mg IV en­jek­si­yon­labaş­la­nır. IV te­da­vi 3 haf­ta ka­dar sür­dü­rül­dük­ten son­ra, ya haf­ta­da2 kez 300 mg IV en­jek­si­yon­la te­da­vi sür­dü­rü­lür ya da oral te­da­vi­yege­çi­lir (gün­de 2x2-3 kap­sül). En­jek­si­yon böl­ge­sin­de trom­bo­fi­le­bitris­ki­ni en aza in­dir­mek için en­jek­si­yon İV ola­rak 3-5 da­ki­ka için­deya­vaş ya­vaş ya­pıl­ma­lı­dır. Estracyt Kapsül: Te­da­vi­ye gün­de 2 kez 2-3 kap­sül­lebaş­la­nır. 3-4 haf­ta için­de her­han­gi bir et­ki göz­len­mez­se, te­da­vi­yeson ve­ril­me­li­dir. Te­da­vi­ye gün­de 300-450 mg IV en­jek­si­yon­la da baş­la­na­bi­lir.IV te­da­vi3 haf­ta ka­dar sür­dü­rül­dük­ten son­ra, oral te­da­vi­ye dö­nü­lür. Kap­sül­ler ye­mek­ler­den en az 1 sa­atön­ce ya da ye­mek­ler­den en az 2 sa­at son­ra alın­ma­lı­dır. Kap­sül­ler birmik­tar suy­la bir­lik­te yu­tu­lur. Süt ve süt ürün­le­riy­le bir­lik­te alın­ma­ma­lı­dır.

Estracyt adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki