TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Est­ra­derm TTS Flas­terNo­var­tisPhar­ma

Est­ra­di­ol

Ambalaj: TTS 25(2 mg): 6 sis­tem : TTS 50 (4 mg):6 sis­tem : TTS 100 (8 mg): 8 sis­tem.

End.:Do­ğal yada cer­ra­hi me­no­po­za bağ­lı ola­rak ge­li­şen est­ro­jen ek­sik­li­ği­ninsı­cak bas­ma­sı, uy­ku bo­zuk­luk­la­rı, ü­ro­ge­ni­tal at­ro­fi ve bu­nla­raeş­lik e­den ruh­sal de­ği­şik­lik­le­r gi­bi be­lir­ti ve semp­tom­la­rın te­da­vi­sin­de,hız­la­nan post­me­no­po­zal ke­mik kay­bı­nın ön­len­me­sin­de kul­­la­nı­lır.

Kontr.E.:Me­me ve­yaen­do­met­ri­um kan­se­ri, en­do­met­ri­yo­zis, ne­de­ni bi­lin­me­yen va­ji­nalka­na­ma, cid­di ka­ra­ci­ğer ha­sa­rı, ge­çi­ril­miş ve­ya ak­tif trom­bof­le­bit,trom­bo­zis ve­ya trom­bo­em­bo­lik has­ta­lık­lar, ge­be­lik ve em­zir­me ve a­şı­rıdu­yar­lık du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Epi­de­mi­yo­lo­jik ça­lış­ma­lar, HRT’nin ve­nöz trom­bo­em­bo­li(VTE) (de­rin ve­nöz trom­boz ve­ya pul­mo­ner em­bo­li) ge­liş­me­si­nin art­mışnis­pi ris­ki ile iliş­ki­li ol­du­ğu­nu dü­şün­dür­mek­te­dir. Me­me kan­se­ri olan ve­ya geç­mi­şin­dehas­ta­lı­ğın hi­ka­ye­si olan ka­dın­la­ra est­ro­jen ve­ril­me­me­si öne­ril­mek­te­dir.

Yan E.:Baş ağ­rı­sı,bu­lan­tı, ka­rın kramp­la­rı, ka­rın­da şiş­kin­lik, uy­gu­la­ma böl­ge­sin­deka­şın­tı ile be­ra­ber ve­ya ka­şın­tı­sız ge­çi­ci eri­tem ve ir­ri­tas­yon,me­me­ler­de ra­hat­sız­lık his­si (est­ro­jen et­ki­si­nin be­lir­ti­si, aşı­rıdoz be­lir­ti­si), ara ka­na­ma­lar (ge­nel­lik­le est­ro­jen do­zu­nun yük­sekol­du­ğu­nun be­lir­ti­si­dir) görü­lebilir.

Etkileş.: HRT başlandığında hormonal kontrasepsiyonkesilmeli ve eğer ge­re­kiyorsa hastanın hormonal olmayan kontraseptif önlemleralması öne­rilmelidir. Kara­ciğer enzimleri ile etkileşen ilaçlarla (birçokantikonvülsan ve antibiyotikler) uzun süreli tedavi seks hormonları­nınklirensini artırabilir ve klinik etkinliğini azaltabilir. Bu tür karaciğerenzimi ile etkileşme özelliği hidantoinler, barbitüratlar, primidon,karbamazepin ve rifampi­sin­de gösteril­miştir ve okskarbazepin, topiramat,felbamat ve griseofulvin için de kuşkular vardır.

Doz Önerisi: Ko­ru­yu­cu fol­yo çı­kar­tı­la­rak, der­hal vü­cu­dunte­miz, sağ­lam ve ku­ru bir ye­ri­ne, ter­ci­hen ka­ba et üze­ri­ne ya­pış­tı­rıl­ma­lı­dır.Me­me üze­ri­ne uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Sis­tem­ler art ar­da iki kez ay­nı ye­re ya­pış­tı­rıl­ma­ma­lı­dır.Est­ra­dermTTS haf­ta­daiki kez kul­la­nı­lır, ya­ni 3-4 gün­de bir de­ğiş­ti­ri­lip ye­ni­si uy­gu­lan­ma­lı­dır.Te­da­vi nor­mal­de Est­ra­derm TTS 50 ile baş­la­tı­lır. Bun­dan son­ra t­eda­vi­nin do­zu ki­şi­ye gö­re ayar­lan­ma­lı­dır.Me­me­ler­de ra­hat­sız­lık, ara ka­na­ma, sı­vı re­tan­si­yo­nu, ka­rın­da ger­gin­lik(6 haf­ta­dan uzun sü­rer­se) do­zun çok faz­la ol­du­ğu­nu ve azal­tıl­ma­sıge­rek­ti­ği­ni gös­te­rir.

Estraderm adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki