TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Etol Fort FilmTab­letNo­bel

E­to­do­lak

Ambalaj: 400 mgx28 film tablet.

End.:Akut veuzun sü­re­li kul­la­nım­lar için aşa­ğı­da­ki be­lir­ti ve semp­tom­la­rın gi­de­ril­me­sin­deen­di­ke­dir: Ro­ma­to­id art­rit, os­te­oart­rit, kas ve is­ke­le­te ait ağ­rı­lar,diş ame­li­yat­la­rı, ge­nel ve or­to­pe­dik ame­li­yat­lar­dan son­ra­ki ağ­rı­lar,epiz­yo­to­mi­den son­ra­ki ağ­rı­lar, omuz ağ­rı­sı, ten­di­ni­tis, bur­si­tis,akut gut art­ri­ti, lum­ba­go ve ra­di­kü­lal­ji.

Kontr.E.:Da­ha ön­ceeto­do­la­ka kar­şı hi­per­sen­si­ti­vi­te gös­ter­miş has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ola­sı çap­raz re­ak­si­yon­lar­dan ka­çın­mak için ase­til­sa­li­si­lik asitve­ya di­ğer nons­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­lar­la te­da­vi sı­ra­sın­daas­tım, ri­nit ve­ya ür­ti­ker gi­bi aler­jik re­ak­si­yon gös­te­ren has­ta­lar­dave ak­tif pep­tik ül­ser hi­ka­ye­si olan has­ta­lar­da, da­ha ön­ce baş­ka birnon­s­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­la te­da­vi­de gast­ro­in­tes­ti­nalka­na­ma ge­çir­miş has­ta­lar­da ve an­ti­ko­agü­lan­la te­da­vi olan­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Kro­nik ola­rak nons­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­varilaç­la te­da­vi olan has­ta­lar­da ül­ser­leş­me ve ka­na­ma­ya kar­şı ted­bir­liolun­ma­lı­dır ve has­ta­lar gast­ro­in­tes­ti­nal tok­si­si­te semp­tom­la­rı­nave be­lir­ti­le­ri­ne kar­şı uya­rıl­ma­lı­dır. Ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğuve­ya anor­mal ka­ra­ci­ğer tes­ti oluş­ma­sı­nın semp­tom ve/ve­ya be­lir­ti­le­riolan has­ta­lar, eto­do­lak­la te­da­vi sı­ra­sın­da da­ha cid­di ka­ra­ci­ğerre­ak­si­yon ge­li­şi­mi için in­ce­len­me­li­dir. Sı­vı re­tan­si­yo­nu, hi­per­tan­si­yonve­ya kalp yet­mez­li­ği olan has­ta­lar­da ted­bir­li uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ço­cuk­lar­da et­ki­li ve gü­ve­ni­lirol­du­ğu be­lir­len­me­di­ğin­den kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de ve em­zi­renan­ne­ler­de ye­ter­li ve kont­rol­lü ça­lış­ma­lar ya­pıl­ma­dı­ğın­danrisk-ya­rar den­ge­si gö­z ö­nün­de bu­lun­du­rul­ma­lı­dır.

Yan E.:Bu­lan­tı,di­ya­re, epi­gast­rik ağ­rı, mi­de yan­ma­sı, ha­zım­sız­lık, gaz, ka­rın ağ­rı­sı,mi­de-ba­ğır­sak kramp­la­rı, şiş­kin­lik, ka­bız­lık, kus­ma, dis­pep­si, başağ­rı­sı, baş dön­me­si, uyu­şuk­luk, uy­ku­suz­luk, si­nir­li­lik/iç sı­kın­tı­sı,de­ri­de ufak le­ke­ler­le gö­rü­len der­ma­tit ve­ya pru­rit, yor­gun­luk, hal­siz­lik/ke­yif­siz­lik,sık id­ra­ra çık­ma, sı­vı re­tan­si­yo­nu, ku­lak çın­la­ma­sı, bu­la­nık gör­megi­bi yan et­ki­ler gün­lük 1 g’yi bu­lan doz­lar­da na­di­ren gö­rü­le­bi­lir­ler.

Etkileş.: Ase­til­sa­li­si­lik asit­le bir­lik­tekul­la­nıl­ma­sı yan et­ki­le­rin ola­sı ar­tı­şı ne­de­niy­le öne­ril­mez. Eto­do­lakkalp, böb­rek ve ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği olup, di­üre­tik kul­la­nan has­ta­lar­dated­bir­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Eto­do­lak, re­nal pros­tag­lan­din­ler üze­ri­neet­kiy­le di­gok­sin, lit­yum ve me­tot­rek­sa­tın tok­si­si­te­nin art­ma­sı­nane­den olur. Sik­los­po­rin­le il­gi­li nef­ro­tok­si­si­te de ar­ta­bi­lir. Fe­nil­bu­ta­zonile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.

Doz Önerisi: Öne­ri­len doz gün­de 400-1200 mg ara­sın­da­dır. Mak­si­mumgün­lük doz 1200 mg’yi aş­ma­ma­lı­dır. Etol sa­bah ve ak­şam ol­mak üze­re gün­de iki kez kul­la­nı­lır.Akut ağ­rı­lı hal­ler­de doz ara­lık­la­rı sık­laş­tı­rı­la­bi­lir.

EtolFort adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki