TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Aralık 2019, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Etoposid Ebewe Flakon Liba

Etoposid

Ambalaj: 50 mg/2.5mLx1 flakon:: 100 mg/5mLx1 flakon.

Eşdeğeri:Eto­po­si­de Fla­kon: 100 mg/5mLx1 flakon (Atafarm); Etoposide-Teva Flakon: 100 mg/5mLx1 flakon (Med-İlaç); Las­tet Am­pul: 100 mg/5mLx1 ampul (On­ko); Ve­pe­sid Am­pul: 100 mg/5 mLx1 ampul (Er­Kim).

End.:Küçük hücreliakciğer karsinomunda diğer kemoterapötik ajanlarla kombine şekilde ilk tercihtedavi ve dirençli testiküler karsinom tedavisi.

Kontr.E.: Eto­po­zi­de kar­şı da­ha ön­ce aşı­rıdu­yar­lı­ğı sap­ta­nan­lar­da ve şid­det­li ka­ra­ci­ğer dis­fonk­si­yon­luhas­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Eto­po­zid, kan­ser ke­mo­te­ra­pö­tikajan­la­rın kul­la­nı­mın­da de­ne­yim­li bir dok­tor gö­ze­ti­mi al­tın­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.En­fek­si­yon ve­ya ka­na­may­la so­nuç­la­na­bi­len cid­di mi­ye­lo­süp­res­yonola­bi­lir. Üşü­me, ateş, ta­şi­kar­di, bron­kos­pazm, disp­ne ve hi­po­tan­si­yon­laor­ta­ya çı­ka­bi­le­cek ola­sı bir ana­fi­lak­tik re­ak­si­yo­na kar­şı ha­zır­lık­lıolun­ma­lı­dır. Ge­belerde kul­la­nıl­dı­ğın­da fe­tal ha­sar ya­pa­bi­lir. An­nesü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­mek­te­dir. Eto­po­zid­den do­la­yı an­nesü­tü emen be­bek­ler­de cid­di yan et­ki­ler ola­bi­le­ce­ği için ila­cın an­neiçin öne­mi de­ğer­len­di­ri­le­rek, em­zir­me­nin ke­sil­me­si ve­ya ila­cındur­du­rul­ma­sı ko­nu­sun­da bir ka­rar alın­ma­lı­dır.

Yan E.: Mi­ye­lo­süp­res­yon, lö­ko­pe­ni,trom­bo­si­to­pe­ni, bu­lan­tı, kus­ma, ano­rek­si, sto­ma­tit, alo­pe­si, üşü­me,ateş, ta­şi­kar­di, disp­ne, hi­po­tan­si­yon, pe­ri­fe­rik nö­ro­pa­ti, uy­kuha­li, yor­gun­luk, ka­ra­ci­ğer tok­si­si­te­si, ağız­da kö­tü tat, ateş, dö­kün­tü,pig­men­tas­yon, pru­ri­tus, ka­rın ağ­rı­sı, kons­ti­pas­yon, dis­fa­ji, ge­çi­cikor­ti­kal kör­lük ve der­ma­tit gi­bi re­ak­si­yon­lar na­di­ren bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Bleomisin,sisplatin, ifosfamid ve metot­reksat gibi diğer antineoplastik ajanlar ileetopozid kullanan hastalarda seyrek olarak prelökemik faz ile veya bu fazolmadan oluşabilen akut löseminin meydana gelebil­diği bildirilmiştir. Etopozidtedavisi ile normal korunma mekanizması baskılanabileceğiden, hastanın aşıyavereceği antikor yanıtı azalabilir.

Doz Önerisi: Tek başına veya diğer sitostatik ajanlarla kombinasyondafarklıdır. Öne­ril­en genel tedavi şeması, birbirini izleyen 5 gün boyuncagünlük IV 50-100 mg/m2'dir. Diğer kemoterapötik ajanlarla kombineolarak testiküler kan­serde 1-5. günler arasında 50-100 mg/m2/gün yada 1, 3 ve 5. günlerde 100 mg/m2/gün; küçük hücreli akciğerkanserinde ise 4 gün boyunca 35 mg/m2/gün ya da 5 gün boyunca 50 mg/m2/gün'lükdoz aralığındadır. Ke­mo­terapi kürleri 3-4 haftalık intervallerletekrarlanır. 25°C'nin altında, ışıktan korunarak saklanmalıdır.

EtoposidEbewe adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki