TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Eu­le­xin Tab­let     ScheringPlough

F­lu­ta­mi­d

Ambalaj: 250 mgx20 ve 100 tablet.

End.:Da­ha ön­cete­da­vi edil­me­miş ve­ya hor­mo­nal te­da­vi­ye ya­nıt ver­me­miş ve­ya ref­rak­terol­ma­ya baş­la­yan iler­le­miş pros­tat kan­ser­li has­ta­lar­da, mo­no­te­ra­piola­rak (or­şi­ek­to­miy­le ya da or­şi­ek­to­mi­siz) ve­ya bir LHRH ago­nis­tiy­lebir­lik­te en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Flu­ta­mi­de kar­şı aşı­rı du­yar­lıkre­ak­si­yon­la­rı gös­te­ren ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Flu­ta­mid kul­la­nı­mıy­la, tran­sa­mi­nazanor­mal­lik­le­ri, ko­les­ta­tik sa­rı­lık, he­pa­tik nek­roz ve he­pa­tik en­se­fa­lo­pa­tikay­de­dil­miş ol­du­ğu için, ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon test­le­ri dü­zen­li ola­rakya­pıl­ma­lı­dır. Flu­ta­mid müs­tah­zar­la­rı sa­de­ce er­kek has­ta­lar­dakul­la­nım için en­di­ke­dir. Ge­be ve­ya em­zi­ren ka­dın­lar­la hiç­bir ça­lış­maya­pıl­ma­mış­tır. Ge­be ka­dın­la­ra ve­ril­di­ğin­de fe­tal ha­sar ya­pa­bi­le­ce­ğive­ya em­zi­ren ka­dın­la­rın sü­tün­de bu­lu­na­bi­le­ce­ği göz önü­ne alın­ma­lı­dır.

Yan E.: Mo­no­te­ra­pi­de en sık rasla­nanyan et­ki­si ji­ne­ko­mas­ti ve/ve­ya me­me du­yar­lı­ğı olup ba­zan ga­lak­to­rey­lebir­lik­te ola­bi­lir. Da­ha az rasla­nan yan et­ki­le­ri di­ya­re, bu­lan­tı,kus­ma, iş­tah ar­tı­şı, uy­ku­suz­luk, yor­gun­luk, ge­çi­ci anor­mal ka­ra­ci­ğerfonk­si­yon­la­rı ve he­pa­tit. Na­dir yan et­ki­le­ri li­bi­do azal­ma­sı, mi­debo­zuk­lu­ğu, ano­rek­si, ül­ser ben­ze­ri ağ­rı, kalp yan­ma­sı, kons­ti­pas­yon,baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, güç­süz­lük his­si, kı­rık­lık, gö­rüş­te bu­la­nık­lık,su­sa­ma, gö­ğüs ağ­rı­sı, ank­si­ye­te, dep­res­yon, len­fö­dem.

Etkileş.: Flu­ta­mid te­da­vi­siy­le ay­nı za­man­davar­fa­rin te­da­vi­si uy­gu­la­nan has­ta­lar­da, prot­rom­bin za­ma­nın­da ar­tış­largö­rül­müş­tür. Prot­rom­bin za­ma­nı­nın ya­kın­dan göz­len­me­si öne­ri­lirve baş­lan­gıç ve­ya sü­rek an­ti­ko­agü­lan do­zu­nun ayar­lan­ma­sı ge­re­ke­bi­lir.

Doz Önerisi: Mo­no­te­ra­pi ola­rak ve­ya bir LHRH ago­nis­tiy­le bir­lik­teöne­ri­len gün­lük doz 3x1 tab­let­tir. İki ajan bir­lik­te kul­la­nıl­ma­yabaş­la­na­bi­lir ve­ya Eu­le­xin tab­let te­da­vi­si LHRH ago­nis­tin­den 24 sa­at ön­cebaş­la­tı­la­bi­lir.

Eulexin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki